មេរៀន: វីដេអូ Windows Server 2012

រៀនអនុវត្ត Windows Server 2012 តាមវីដេអូ
network2

1.  How to install IIS 8 on Windows Server 2012
2. How to change a computer name in Windows Server 2012 using GUI3. How to disable the Internet Explorer Enhanced Security Configuration (IE ESC) in Windows Server 2012
4. How to install and configure dns in windows server 2012
5. How to Remove IIS 8 on Windows Server 2012
6. How to install and configure  asp.net website on IIS 8 in Windows Server 2012
7. How to configure asp.net 3.5 website on IIS 8 in Windows Server 2012
8. How to install SQL Server 2012 Express and SQL Server Management Studio 2012 Express
9. How to install named instances of SQL Server 2012 Express
10. How to create a user account on Windows Server 2012
11. How to Enable Remote Desktop on Windows Server 2012
12. Windows Task Scheduler Overview on Windows Server 2012
13. How to Automate SQL Server express backups on Windows Server 2012
14. How to install and configure FTP on IIS 8 in Windows Server 2012
15. How to configure Ftp Virtual Host Name in IIS 8 on Windows Server 2012
16. How to enable FTP Anonymous Authentication in IIS 8 on Windows Server 2012
17. How to Configure Port Forwarding for Remote Desktop, FTP server and Web Server
18. How to configure Virtual Directories in IIS 8 on Windows server 2012
19. How to add application in IIS 8 on Windows server 2012
20. How to rename administrator account in windows server 2012
21. How to configure HTTP Redirect in IIS 8 on Windows Server 2012
22. How to configure Dynamic IP Restrictions in IIS 8 on Windows Server 2012
23. FTP Logon Attempt Restrictions in IIS 8 on Windows Server 2012
24. How to Automate Web Server backup including all SQL Databases
25. How to create and configure self signed ssl certificate for IIS 8 in windows server 2012
26. Part 1: SSL Certificate – Where, how and which SSL Certificate to buy at best price Godaddy
27. Part 2: SSL Certificate – How to Generate or Create (CSR) Certificate Signing Request in IIS 8
28. Part 3: SSL Certificate – How to process the Certificate Signing Request with Certificate Authority
29. Part 4: SSL Certificate — How to configure SSL or Complete Certificate Request in IIS 8
30. Part 5: SSL Certificate – How to redirect the website from http to https in IIS 8
31. How to Install Microsoft Web Platform Installer on Windows Server 2012
32. How to install one SSL Certificate across multiple servers in IIS 8 on Windows Server 2012
33. MIME type: How to add or configure in IIS 8 on Windows Server 2012
34. How to configure or enable Directory Browsing in IIS 8 on Windows Server 2012
35. How to Configure Basic Authentication in IIS 8 on Windows Server 2012
36. How to Configure multiple sites using multiple IP address in IIS 8 on Windows Server 2012
37. How to configure multiple sites using ports in IIS 8 on Windows Server 2012
38. Host Name : How to configure multiple sites in IIS 8 on Windows Server 2012
39. Windows firewall can’t change some of your settings Error code 0x80070422
40. How to Configure Request Filtering for File Name Extensions in IIS 8 on Windows Server 2012
41. Prevent hotlinking using URL Rewrite in IIS 8 on Windows Server 2012
42. How to install Active Directory ( AD DS ) on Windows Server 2012
43. How to Join Client to a Domain in Windows Server 2012
44. How to Create a Domain User Account in windows server 2012
45. How to Install and Configure DHCP Server on Windows Server 2012
46. How to install and configure PHP Website on IIS 8 in Windows Server 2012
47. Canonical Domain Name URL Rewrite – How to Redirect domain name to www domain name
48. Enforce lowercase URLs using URL- Rewrite – How to configure on IIS 8
49. How to Install SQL Server 2014 Express and SQL Server Management Studio 2014 Express

មេរៀនទី១: បង្កើត boot ពី USB

មេរៀនទី១: បង្កើត boot លើ Windows Server 2008 R2 ពី USB

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

លោកអ្នកអាច load ចូលប្រវត្តិបតិការ Windows Server 2008 ឬ 2008R2 លើ USB drive ហើយអាច boot បាន។

1. បញ្ចូល USB ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក
2. បើកលើ Windows Command Prompt ជា Administrator
Windows Server 20123. ពី command prompt វាយសរសេរ “Diskpart” ហើយចុច Enter
Windows Server 20124. វាយសរសេរ “List Disk” ហើយកត់ចំណាំ USB disk លេខ “Disk 2″ ជាថាស USB storage ដែលបានបញ្ចូល។
Windows Server 20125. វាយសរសេរ “Select Disk 2” ឧបមា ជ្រើសរើសលេខ 2
Windows Server 20126. វាយ “Clean“
Windows Server 20127. វាយ “Create Partition Primary“
Windows Server 20128. វាយ “Select Partition 1“
Windows Server 20129. វាយ “Active“
Windows Server 201210. វាយ “format fs=fat32 quick“
Windows Server 201211. វាយ “Assign”  ចំណាំ: ប្រព័ន្ធនឹង ផ្តល់ស្វ័យប្រវត្តិ
Windows Server 201212. វាយ “Exit“ រួចចូលក្នុង Windows Explorer ហើយមើល drive letter។
13. ពី command prompt ប្តូរ directory ទៅលើ Windows Server Operation System files ត្រូវបានផ្ទុក។ ក្នុងករណីនេះ “E:\Windows Server 2008 R2“។
Windows Server 201214. វាយសរសេរបញ្ជា command “xcopy *.* /s/e/f I:\” កន្លែង USB drive letter។ ចំណាំគឺជា space រវាង f និង I
Windows Server 2012
15. បន្ទាប់មក files បានចំលងចូល USB ដើម្បីដំឡើងកុំព្យូទ័រ ដែល boot ចូលម៉ាស៊ីន ចុចលើ F12 ដើម្បីទទួល boot ពី menu រួច ហើយ ជ្រើសរើស USB ដើម្បី load ចូល OS។

 

មេរៀនទី២:ដំឡើងលើ VMware

មេរៀនទី២:ដំឡើង Windows Server 2012 ក្នុង VMware Workstation

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មុនពេលដំឡើង Windows Server 2012 ដូចជា virtual machine ក្នុង VMware workstation ដែលលោកអ្នកចង់បង្កើត ដូចខាងក្រោម:

 1. យ៉ាងហោចណាស់ 2 GB memory សម្រាប់ Hyper V និងការដំឡើង VM។
 2. Processor ដែល Intel VT technology
 3. យ៉ាងហោចណាស់ 50 GB hard drive space ឬការដំឡើងសម្រាប់ Hyper V virtual machine។

ការដំឡើង Server 2012 លើ laptop running core i7 2670 processor ជាមួយ 16 GB RAM និង 750 GB HDD ជាWindows 7 Ultimate។ បើកកម្មវិធី VMware Workstation ពី desktop រត់ដំណើរការ VMware Workstation 9។

ចុច File ពី Menu ជ្រើសសរើ New Virtual Machine

Windows Server 2012ជ្រើសរើស Custom option ហើយចុចប៊ូតុង Next
Windows Server 2012
ជ្រើសរើស Workstation 9 as hardware ចុចលើ Next ក្រោម OS installation option ជ្រើសរើស install operating system later ចុចលើ Next
Windows Server 2012នឹងជ្រើសរើស Microsoft Windows as និង Hyper V ចុចលើ Next។ ឥឡូវឈ្មោះ virtual machine ជ្រើសរើសទីតាំង ដើម្បីផ្ទុក virtual machine ហើយចុច Next
Windows Server 2012ជ្រើសរើស 4 cores per processor ហើយចុច Next។
Windows Server 2012ជ្រើសរើស 6 GB memory សម្រាប់ការដំឡើង Hyper V និង virtual machines បន្ទាប់មកចុច Next
Windows Server 2012ជ្រើសរើស NAT លោកអ្នកប្រើ Internet ជ្រើសរើស virtual machine ហើយចុចលើ Next
Windows Server 2012ជ្រើសរើស disk option ហើយជ្រើសរើស create new virtual disk និងចុចលើ Next ក្នុងប្រភេទប្រភេទ disk ជ្រើសរើសSCSI ជ្រើស រើសប៊ូតុង Next
Windows Server 2012បញ្ចូល 90 GB សម្រាប់ space ល្មមដើម្បីដំឡើង virtual machines ក្នុង Hyper V ហើយជ្រើសរើស Next ។ បើក Browse ទីតាំង កន្លែង លោកអ្នកចង់បាន ដើម្បីរក្សា disk file ចុចប៊ូតុង Next
Windows Server 2012ឥឡូវនេះ លោកអ្នកអាចមើលឃើញ ព័ត៌មាន លោកអ្នកអាចចុច edit រួចចុច Finish។
Windows Server 2012
ជ្រើសរើស CD/DVD បើក browse ទីតាំង ISO file ដំឡើង Server 2012។
Windows Server 2012បន្ទាបើពីការដំឡើងចុចលើ OK រួចហើយចុច power on របស់ virtual machine។ លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមការដំឡើង Windows Server 2012។
Windows Server 2012បន្ទាប់ពីការដំឡើងបានបញ្ចប់ Windows Server 2012។

 

 

មេរៀនទី៣: ចាប់ Install Server 2012

មេរៀនទី៣: ការដំឡើង Install Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ការដំឡើង

ផ្នែកនេះ រៀនពីការដំឡើង Windows Server 2012 ដែលជា ជម្រើស ថ្មី សម្រាប់ការដំឡើង Server Core Installation និងFull Installation។ នៅក្នុង option ថ្មីនេះអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នក ដោះ remove Server Graphical Shell ពីការដំឡើង Full Installation និងលក្ខណ:ពិសេសរបស់វាដែលអាចប្រើម្រាមដៃ footprint លើ Windows Server 2012។

លោកអ្នកអាច ដំឡើងតាមបណ្តាជំហានដូចខាងក្រោម:

1. Boot ចូលម៉ាស៊ីន ដោយប្រើមធ្យោបាយណាមួយ ដើម្បីចូល Windows Server 2012
2. លើអេក្រង់ Windows Setup បង្ហាញរូបខាងក្រោម ជ្រើសរើសភាសា Language ទម្រង់ Currency Format និង Keyboard ឬ Input Method រួចហើយចុចលើ Next។
Windows Server 20123. ក្នុងរូបទី២ ខាងក្រោម ជ្រើសរើស  Install Now រួចហើយចុច next។
Windows Server 20124. ចាប់ផ្តើមដំឡើង Windows Server 2012 Setup ក្នុងរូបទី៣
Windows Server 20125. លើ next Windows Setup រូបទី៤ បញ្ចូល Windows Server 2012 product key របស់អ្នក រួចហើយចុច Next។
Windows Server 20126. ក្នុងរូបទី៥ , ជ្រសើសរើស  Server Core Installation ជាជម្រើស រើសសម្រាប់ដំឡើង Windows Server 2012 រួចចុច Next។
Windows Server 20127. ក្រោយមកអាច ច្បាប់ License Terms ចុចលើ Windows Setup ចូលដល់រូបទី៦ ចុចលើ I Accept the License Terms ចុចប្រអប់ យល់ ព្រម ចុចលើ Next។
Windows Server 20128. ក្នុងរូបទី៧ ចុចលើ Custom: Install Windows Only (Advanced) ដើម្បីដំឡើង Windows Server 2012. Alternatively លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស Upgrade: Install Windows and Keep Files, Settings, and Applications ដើម្បី update Windows Server version ពីមុន។
Windows Server 201210. លើ Windows Setup ជ្រើសរើស Drive និងចែក Partition កន្លែង លោកអ្នកចង់បាន ដំឡើង Windows Server 2012 operating system រួចហើយចុចលើ Next។
Windows Server 2012ដូចរូបខាងក្រោម ចាប់ផ្តើមការដំឡើង Windows Server 2012 ក្នុងអំឡុងការដំឡើង អាចចូល reboot ពេលណា។
Windows Server 201211. កាលនាការដំឡើង Windows Server 2012 Server Core ចប់ចុចលើ Next ដើម្បីប្តូរ Administrator password។
Windows Server 201212. បន្ទាប់មកបញ្ចូល Administrator password ថ្មីហើយផ្ទៀងផ្ទាត់វា ចុចលើ OK។
Windows Server 201213. ការដំឡើង Server Core ចូលដល់សន្លឹក command គឺបានបើក ចូលប្រព័ន្ធ។
Windows Server 2012បន្ទាប់ពីបានដំឡើង Windows Server 2012 លោកអ្នកអាចដំឡើង network, firewall, domain, update និងស្តង់ដាផ្សេង ទៀត។ លោកអ្នកអាចដំឡើងប្រើ Windows PowerShell។ លោកអ្នកអាច ប្រើបណ្តាជំហាន តួនាទី និងលក្ខណ:ពិសេស ដំឡើង ដោយប្រើ Windows PowerShell:

14. វាយ PowerShell ក្នុងសន្លឹក command window។

Windows Server 201215. វាយសរសេរ Get-WindowsFeature នៅក្នុង PowerShell Command Line រូបខាងក្រោម ដើម្បីមើលតួនាទី និងលក្ខណ:ពិសេស ដែលត្រូវបានដំឡើង លើ server។
Windows Server 2012វាយ Install-WindowsFeature
Windows Server 2012ការដំឡើង ចាប់ផ្តើម ដំណើរការ។
Windows Server 2012បន្ទាប់ពីការដំឡើងបញ្ចប់ បង្ហាញដូចរូបខាងក្រោម
Windows Server 2012Server ជាមួយការដំឡើង GUI ដំណើរការ Server ជាមួយ ការដំឡើង GUI ដើម្បីជ្រើសរើស Server Core installation option ដែលលោកអ្នក ជ្រើសរើស Server ជាមួយជម្រើស GUI option។
Windows Server 2012បន្ទាប់ Server ជាមួយការដំឡើង GUI លោកអ្នកអាច ដំឡើង server និងដំឡើងតួនាទីលក្ខណ:ពិសេស ដែលប្រើ Server Manager ឬ ដោយប្រើ Windows PowerShell ប្រសិនបើប្រើ script ដំណើរការ។
Windows Server 2012ប្តូររវាង Server Core និង Server ជាមួយការដំឡើង GUI។

ក្នុង Windows Server 2012 លោកអ្នកជ្រើសរើសរវាង រវាងការដំឡើង Server Core Installation និង Server ជាមួយ ការដំឡើង GUI ។

លោកអ្នកអាចប្រើជំហានដំណើរការដូចខាងក្រោម ដើម្បីដំឡើង GUI ដោយប្រើ Windows PowerShell:

 1. ពី command window រត់លើ Administrator privileges វាយសរសេរ PowerShell  លើ Windows PowerShell ។
 2. វាយ Get-WindowsImage -ImagePath <path to wim>\install.wim ដើម្បីកំណត់ចំនួន index សម្រាប់ Server ជាមួយ GUI image។

Windows Server 2012

 1. វាយ Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell –Restart –Source wim:<path to wim>\install.wim:<Index#> នៅក្នុង PowerShell Command Line ដើម្បីដំឡើង Windows Server 2012 GUI។

Windows Server 2012

 1. លោកអ្នកអាចប្រើ Windows Update ដូចជាប្រភពនៃការដំឡើង files ដោយវាយ Install-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra,Server-Gui-Shell
 2. Windows Server 2012 restarts ដើម្បីបញ្ចប់ការដំឡើង GUI ។

Windows Server 2012ប្តូរពី Server ជាមួយការដំឡើង GUI ទៅជាការដំឡើង Server Core ដោយប្រើ Windows PowerShell cmdlet Uninstall-WindowsFeature Server-Gui-Mgmt-Infra –restart,
Windows Server 2012

មេរៀនទី៤: ដំឡើង Server 2012

មេរៀនទី៤:ការដំឡើង Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

Microsoft ដែលបានផ្តល់ Windows Server 2012 មានពីរ formats: ISO image និង Hyper-V image។ ប្រសិនបើក VHD format ជា RTM។ និងប្រើទម្រង់ ISO format ជា Hyper-V VM។  លើ Windows Server 2012 និងធ្វើការ Vmware Vsphere ត្រូវការ vmware tools។

តម្រូវការផ្នែករឹង hardware

Processor មធ្បម : 1.4 GHz 64-bit processor
RAM មធ្បម: 2 GB
Disk space មធ្បម: 32 GB
Super VGA (800 x 600) ឬ higher-resolution monitor
Keyboard និង mouse
មានប្រព័ន្ធ Internet
Installing Windows Server 2012
1. បង្កើត Hyper-V VM ជា ISO ការដំឡើង hardware។
Windows Server 20122. ប្រព័ន្ធ System និង boot ចូល Server 2012 CD និងចាប់ដំឡើង។ ចំណាំ ដំឡើង ដូចគ្នាដំឡើង Windows 7 និងWindows Server 2008។
Windows Server 20123. កាលណាទទួល “Select the operating system you want to install”
Windows Server 2012Windows Server 2012ដូច្នេះ ការដំឡើង បានបញ្ចប់ configure Windows Server 2012
មុនពេល លោកអ្នកចង កែម៉ាស៊ីន rename របស់អ្នក  ចូល START > SYSTEM PROPERTIES។
Windows Server 2012អនុញ្ញាត Servermanager, Server roles និងលក្ខណ:ពិសេស រួច apply។ លើ Windows Server 2012 ប្រភេទនៃការ  ដំឡើង Role configuration។
Windows Server 2012ជ្រើសរើសការដំឡើងលើ Windows Server 2012

Active Directory Certificate Services
គឺជាតួនាទី Certificate Authority role ដែលអនុញ្ញាតអោយ លោក អ្នកដោះស្រាយ certificates.

Active Directory Domain Services – AD DS
ដឹងពីតួនាទី Domain Controller role វានឹងទាក់ទង ADDS tools ដូចជា Active directory Users និង computers, Site and Services។

Active Directory Rights Management Services – AD RMS
AD RMS ជួយការពារព័ត៌មាន ពីការប្រើ unauthorized អនុញ្ញាត integration w/ Exchange, Office និង 3rd party apps។

Application Server
ជាតួនាទីផ្តល់ ការគ្រប់គ្រងមជ្ឈមណ្ដល central management និងបែកចែក business applications.

DHCP / DNS Server
Well, DHCP / DNS server : )

File Services
គឺជា file server role ដែលផ្តល់បច្ចេកវិជ្ជា ដែលជយយ លោកអ្នក គ្រប់គ្រង  ផ្ទុក អាចអោយ file អាចប្រលើ UNIX តាម NFS។
Windows Server 2012

មេរៀនទី៥: ផ្តល់ static IP Address

មេរៀនទី៥: ផ្តល់ static IP Address ទៅ Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មុនពេលដំណើរការ ការដំឡើងសេវា Windows Server 2012 Active Directory Services យើងត្រូវការផ្តល់ static IP Address ក្នុងការរៀបចំនៃការដំលើង Active Directory Domain Services (AD DS)។

– Log ចូល Windows Server 2012 ដែលបានដំលើងរួច ចុចលើ Network Internet Access icon ចុចស្តាំលើ រួចហើយ ចុច “Open Network & Sharing Center”។
Windows Server 2012– ចុចប្តូរ adapter settings
Windows Server 2012– ចុចស្តាំលើ Ethernet រួចចុច properties
Windows Server 2012– ជ្រើសរើស Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) ហើយចុច Properties
Windows Server 2012– ជ្រើសរើស ‘Use the following IP address’ បញ្ចូល IP address, subnet mask និង gateway (ប្រសិនមាន)។  បញ្ចូល IP address នៃ  primary domain controller ដូចជា Preferred DNS Server ចុចលើ OK ហើយ Close ដើម្បី  រក្សាការប្តូរ។
Windows Server 2012– កំណត់ថា server ត្រូវបានភ្ជាប់ទៅប្រព័ន្ធណែតវឺក network ចុចលើ Start។
Windows Server 2012– លោកអ្នកនឹងឃើញអេក្រង់ Start screen។
Windows Server 2012– លើ keyboard វាយ CMD នឹងបង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ Command prompt។
Windows Server 2012– ចុចលើ Command Prompt និង ping លើ DNS server IP address របស់អ្នក។ លោកអ្នកនឹងទទួលការឆ្លើយតប reply ពី address បង្ហាញខាងក្រោម។
Windows Server 2012

មេរៀនទី៦: Folder Permissions

មេរៀនទី៦:Server 2012 NTFS File និង Folder Permissions

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ដើម្បីកំណត់ NTFS permission សម្រាប់ folder ឬ file បើក properties  ហើយជ្រើសរើស Security tab នៅក្រោម Under Group or user names ជ្រើសរើសឬបន្ថែម add user ឬ group។ ក្រោម permissions, allow ឬ deny permissions។ មានពីរប្រភេទនៃ NTFS permission, standard និង advanced។
Windows Server 2012Advanced permission  ត្រូវបានដំឡើង ចុចលើ Advanced  ក្រោមតំបន់ permissions area លោកអ្នកអាចបន្ថែម add new user ឬ groups ដើម្បីអនុវត្ត apply NTFS settings។ លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស user ឬ group រួចហើយចុច Edit ដើម្បីដំឡើង advanced NTFS permission settings។
Windows Server 2012ចុចលើ Edit option ដោយជ្រើសរើស ដំឡើង advanced NTFS permissions ចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្ត permission។
Windows Server 2012ជ្រើសរើស auditing tab ក្នុងសន្លឹក advanced NTFS settings ។ ក្នុងជម្រើសរើសនេះ អនុញ្ញាតលោកអ្នក log ចូលជោគជ័យ success ឬបរាជ័យ failure នៃ folder access ដោយបណ្តាអ្នកប្រើប្រាស់ users ឬ groups ចុចលើ Add to configure the setting។
Windows Server 2012លោកអ្នកនឹងឃើញ បន្ទាប់មកចុច Add ចុចលើ select a principal ដើម្បីដំឡើង auditing option  សម្រាប់ user ឬ group។ ជ្រើស រើស All ដើម្បីចូល success and failure នៃ folder access ដោយ user AJones ចុចលើ OK ដើម្បី apply the settings។
Windows Server 2012ជាមួយ Effective access option លើ Effective access ចុចលឿន លើ NTFS permission ដោយប្រើដៃនៃ user ឬ group ដើម្បីចូល files និង folders ចុចលើ Effective Access tab លើ advanced NTFS permission។
Windows Server 2012លោកអ្នកដំឡើង NTFS permission ក្នុង files, folders ឬ drives. NTFS permission និងចែកចាយ share permissions។

មេរៀនទី៧: Shadow, Shared Folder

មេរៀនទី៧: ដំលើង Shadow Copy នៃ Shared Folder ក្នុង Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បើក Properties  drive ដែលផ្ទុក shared folders ជ្រើសរើស Shadow Copies tab ក្នុងប្រអប់ Properties dialog box. ជ្រើសរើស volume ចុច Enable
Windows Server 2012បន្ទាប់ចុច Enable លោកអ្នកនឹងឃើញ warning ពី default schedule settings​ លោកអ្នកអាចប្តូរ default settings។
Windows Server 2012ចុចលើ Yes លើប្រអប់ warning dialog box ចុច Settings លើ Shadow Copies tab ដើម្បីប្តូរ allocated space សម្រាប់ shadow copy លើ space នេះប្រើ Shadow Copies
Windows Server 2012ចុចលើ Schedule button ដើម្បីប្តុរ shadow copy schedule settings ចុចលើ OK
Windows Server 2012លោកអ្នកអាចចូល shared folders បើក Properties  នៃ the shared folder ពី local server ឬ client PC លើប្រព័ន្ធ ណែតវឺក network ជ្រើសរើស Previous Versions tab។ លោកអ្នកអាចមើល list files ពីមុន។ លោកអ្នកអាចបើក Open button។
Windows Server 2012

មេរៀនទី៨: របៀបបង្កើត User ថ្មី

មេរៀនទី៨: របៀបបង្កើត User ថ្មី

ជំហានទី១ ដំបូង logon ទៅ Windows Server 2012 របស់អ្នក បន្ទាប់មក បើក Start Menu ហើយចុចលើ “Administrative Tools”។
Windows Server 2012ជំហានទី២ ជ្រើសរើស “Active Directory Users and Computers”។
Windows Server 2012ជំហានទី៣ លោកអ្នកនឹងឃើញ domain មានស្រាប់ ក្នុង Tool នេះ Account, Bulletin, Computers, Users etc។
Windows Server 2012ជំហានទី៤ ចុចស្តាំដៃលើ domain ចូល “New”. ក្នុង New ចូល “Users” ដើម្បីបន្ថែម “New User”។
Windows Server 2012ជំហានទី៥ បន្ទាប់ចុច “Next” ។
Windows Server 2012ជំហានទី៦ ចុច Next បើកដាក់បញ្ចូល Password សម្រាប់ new user។
Windows Server 2012ជំហានទី៧ ចុចលើ “Finish” បញ្ចប់។
Windows Server 2012លោកអ្នកបានបង្កើត new user ថ្មី។

មេរៀនទី៩: User Account លើ DC

មេរៀនទី៩:បង្កើត User Account ក្នុង Domain Controller

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បង្កើត user account ក្នុង server 2012 domain controller ដោយប្រើ AD Users និង Computer។

ជំហានទី១: បើក AD User និង Computers Snap-in បើក AD Users និង Computers ក្នុង Server Manager។ លោកអ្នកអាចបើក AD Users និង Computers snap-ins ដោយវាយ dsa.msc លើ RUN program។​ លោកអ្នកអាចបើក កម្មវិធី RUN ដោយចុច [Windows Key] + [R] លើkeyboard។
Windows Server 2012ជំហានទី២: បង្កើត Organizational Unit ការរៀបចំ Organizational Unit ឬ simply OU គឺជាការផ្ទុកលើ AD domain។លោកអ្នកបង្កើត user accounts និង computers នៅក្នុង OU។ នឹងបង្កើតឈ្មោះ OU Management។ ចុចស្តាំលើ domain ក្នុង AD users និង Computers ជ្រើសរើស New ចុចលើ Organizational Unit
Windows Server 2012វាយ Management ដាក់ឈ្មោះ OU ឆែក Protect container from accidental deletion option
Windows Server 2012ជំហានទី៣: បង្កើត New User។ ចុចស្តាំ Management OU, ចុច New ចុចលើ User
Windows Server 2012ឥឡូវវាយព័ត៌មាន user វាយសរសេរ first name និង last name។ ទីនេះ user logon name គឺជាឈ្មោះដែល user ប្រើ ដើម្បី log ក្នុង computer ក្នុង network។ កាលណា  user ព្យាយាម log in ចូល វាយ sjobs@mustbegeek.com or mustbegeek\sjobs  លើ username ឥឡូវចុច Next
Windows Server 2012វាយលេខសម្ងាត់ password ឆែក Check user must change password at next logon. ចុច Next
Windows Server 2012មើលការដំឡើង user ឡើងវិញ ហើយចុច Finish
Windows Server 2012លោកអ្នកបានដំឡើង ជោគជ័យ user account។ លោកអ្នកអាចបើក properties នៃ user account។
Windows Server 2012

មេរៀនទី១០: ដាក់ Win 8 ទៅ Domain

ជំហានទី១០:បញ្ចូល Windows 8 ទៅ Windows 2012 Server Domain

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ចាប់ផ្តើម Log ចូល Windows 8 client ដែលចង់ចូលរួម domain។
ប្រើ Win+W  ដើម្បីបើក Settings Search ហើយវាយ domain. ចុច Enter
Windows Server 2012ជ្រើសរើស Change
Windows Server 2012ជ្រើសរើសប៊ូតុង Domain វាយឈ្មោះ domain name។
Windows Server 2012ចុច OK។ រួចហើយ reboot ឡើងវិញ។

ដោយប្រ default ដើម្បី log ចូលកុំព្យូទ័រ local computer។ លោកអ្នកអាចមើលឃើញនៅ username CLIENT-PC\LOCAL-USER។
Windows Server 2012ចុច left arrow ទៅ switch users ជ្រើសរើស Other User
Windows Server 2012log ចូល notcreative\cdavis
Windows Server 2012នៅចំណុចនេះ លោកអ្នកនៅលើ domain។ Computers OU ជាមួយ Active Directory Users និងបណ្តាកុំព្យូទ័រ។
Windows Server 2012

មេរៀនទី១១:បន្ថែម Account ទៅ Local

មេរៀនទី១១:បន្ថែម Account ទៅ Local Administrator Group

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

លើ Server Manager នៃការគ្រប់គ្រង interface លើ administrative tasks ដែលលោកអ្នកបានធ្វើយ៉ាងលឿនលើ Windows Server 2008។ ម្យ៉ាងទៀត កិច្ចការធ្វើគឺបន្ថែមលើ account ទៅ Local Administrator group។ មេរៀននេះ បង្ហាញពីរបៀប តាម ជំហាន ពីការបន្ថែម account មួយទៅ Local Administrator group។
បើក Server Manager ចុចលើ Tool ក្នុងជ្រុងខាងស្តាំនៃ Server Manager រួចហើយជ្រើសរើស Computer Management។
Windows Server 2012ក្នុងសន្លឹក Computer Management ពង្រីក Local Users and Groups ហើយជ្រើសរើស Groups ចុចពីរដងលើ Administrators group។
Windows Server 2012ក្នុង Administrators Properties ចុចលើ Add…ក្នុងសន្លឹក  Select Users, Computers, Service Accounts, or Groups វាយសរសេរ account លោកអ្នកចង់បន្ថែមទៅ Local Administrator group រួចហើយចុចលើ OK
Windows Server 2012

មេរៀនទី១២: ដំឡើង DHCP Server

មេរៀនទី១២: ដំឡើង DHCP Server លើ Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

Dynamic Host Configuration Protocol ជា DHCP server គឺទទួលខុសត្រូវ ដែលផ្តល់ IP addresses ទៅអោយកុំព្យូទ័រ client ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ កុំព្យូទ័រ client ទៅ DHCP server ដោយ ស្វ័យ ប្រវត្តិ ផ្តល់បណ្តា IP addresses ត្រូវបានដំឡើង obtain addresses ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ នៅ DHCP server បញ្ចប់ លោកដូចជា DHCP administrator, ត្រូវដំឡើង DHCP server ជាមួយ IP address ដែលលោកអ្នកចង់ផ្តល់ទៅអោយកុំព្យូទ័រ client។
តើលោក អ្នក ដំឡើង DHCP server ដោយរបៀបណា:
ឧបមាថា លោកអ្នកត្រូវបាន log ចូលលើ Windows Server 2012 ជាមួយគណនី default Administrator account និង ដើម្បី ដំណើរការដំឡើងបានល្អ DHCP Server លើកុំព្យូទ័រ យើងត្រូវធ្វើ:

1. បង្កើតលើ Server Manager ត្រូវបានបើក
2. ពីប៉ាណែលខាងឆ្វេង ចុចជ្រើសរើស DHCP category។
3. ពីប៉ាណែលខាងស្តាំ ក្រោម SERVERS section, បង្កើត DHCP server ត្រូវបានជ្រើសរើស ក្នុងបញ្ជីបង្ហាញ។
4. ចុចលើ More button ជ្រុងខាងស្តាំនៃ yellow bar នៅខាងលើនៃបញ្ជី list។
Windows Server 20126. លើប្រអប់ All Servers Task Details box, ពីបញ្ជី DHCP server list បង្ហាញ ចុចលើ Complete DHCP ក្រោមជួរ Action column។
Windows Server 20126. ពីប្រអប់ DHCP Post-Install configuration លើសន្លឹក Description អានការអធិប្បាយដោយ ប្រុងប្រយ័ត្ន ហើយចុច Next ដើម្បីដំណើរការទៅជំហានផ្សេង។

7. លើសន្លឹក Authorization window, បង្កើត Use the following user’s ត្រូវបានជ្រើសរើស និងប្រើ username ត្រឹមត្រូវ (domain administrator account របស់កុំព្យូទ័រ) ត្រូវបានបង្ហាញក្នុង User Name (ក្នុងករណីនេះ DHCP server គឺមិនមែនជាសិមាជិក នៃ domain មួយ លោកអ្នកអាចចុចដើម្បីជ្រើសរើស Skip AD authorization radio button)។
Windows Server 20128. ដូច្នេះ បានបញ្ចប់ ចុចប៊ូតុង Commit button។
9. ត្រឡប់ក្រោយសន្លឹក Server Manager ចុចស្តាំលើ DHCP server ក្នុង SERVERS list ពី DHCP category។
10. ពី menu បានបង្ហាញ ចុច DHCP Manager option។
Windows Server 201211. បើក DHCP ពីប៉ាណែលខាងឆ្វេង ពង្រីក ឈ្មោះ server name។
12. ចុចស្តាំ IPv4, ហើយចុច New Scope។
Windows Server 201213. លើ New Scope Wizard ចុច Next។
14. លើសន្លឹក Scope Name វាយឈ្មោះថ្មី និងសង្ខេបការអធិប្បាយ អំពី DHCP scope ក្នុងឈ្មោះ Name
Windows Server 201215. ចុច Next ដើម្បីដំណើរការ
16. លើសន្លឹក IP Address Range ក្នុង Start IP address និង End IP address វាយ address ដំបូង និងចុងក្រោយនៃ លំដាប់ IP address។
DHCP server ដើម្បីផ្តល់ DHCP client computer។
Windows Server 201217. ចុច Next ដើម្បីបន្ត
18. លើសន្លឹក Add Exclusions and Delay ដូច default ហើយចុច Next។
19. លើសន្លឹក Lease Duration  ចាកចេញ default settings ចុចលើ Next។
20. លើសន្លឹក Configure DHCP Options ចុច Yes ហើយចុច Next។
Windows Server 201221. លើ Router (Default Gateway) ក្នុង IP address វាយ IP address របស់ router ដែលត្រូវបានប្រើ default gateway សម្រាប់ local network, ហើយចុច Add ដើម្បីបន្ថែម address។
Windows Server 201222. ចុច Next ដើម្បីបន្ត
23. លើ Domain Name និងសន្លឹក DNS Servers  បង្កើត IP address of the DNS server ត្រូវបានបង្ហាញលើ IP address list, ហើយចុច Next. (ប្រសិន IP address មិនមានលោកអ្នកបញ្ចូលដោយដៃ)។
Windows Server 201224. លើសន្លឹក WINS Servers ចុចលើ Next ដូចជា default។
25. លើសន្លឹក Activate Scope ចុច Yes, លោកអ្នកចង់ activate scope រួចហើយចុច Next។
Windows Server 201226. សន្លឹកចុងក្រោយចុច Finish ដើម្បីបញ្ចប់ដំណើរការ។

រត់ដំណើរការ DHCP Server លើ  Windows Server 2012
Windows Server 2012 Essentials អាចរត់ដំណើរការលើណែតវឺក ជាមួយសេវា DHCP Server service រត់លើ router

ជំហានដំបូង នៅក្នុងដំណើរការ គឺដើម្បីផ្តល់ Static IP ទៅ server។

 • លើ Command Prompt  វាយ ipconfig, ដោយបង្កើតលើ IPv4 address, Subnet Mask និង Default Gateway។

Windows Server 2012

 • បើក Network Card properties ចុច Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4), រួចហើយចុច Properties.
 • ផ្តល់អោយ Static IP, ចុច Use the following IP address, ហើយបញ្ចូលឈ្មោះពិស្តារ ដែលបង្ហាញខាងក្រោម សម្រាប់ IP Address, Subnet mask និង Default Gateway។

Windows Server 2012នៅចំណុចនេះ បញ្ឈប់ stop និង disable សេវា DHCP Server ដែលកំពង់រត់នៅលើ កុំព្យូទ័រ និងឧបករណ៍។ ចូរចាំថា អំឡុង ពេលដំណើរការ នៃការបញ្ចូល network clients នឹងមិនអាចផ្តល់ obtain IP address។

ដំឡើង DHCP Server role លើ Windows Server 2012 Essentials។

 • លើ Start screen,វាយ Server Manager, ហើយបើកពីលទ្ធផលបានបង្ហាញ។
 • លើសន្លឹក Server Manager ចុច Manage  លើ Title bar, ហើយចុច Add Roles and Features.

Windows Server 2012

 • វានឹងបើក Add Roles and Features Wizard. លើទំព័រ Before you begin ចុច Next.
 • លើទំព័រ Select installation type ជ្រើសរើស Role-based or feature-based installation, ហើយចុច Next.
 • លើទំព័រ Select destination server ផ្ទៀងផ្ទាត់មើល Windows Server 2012 Essentials ត្រូវបានជ្រើសរើស ហើយ ចុច Next
 • លើ Select Server Roles, ចុចជ្រើសរើស DHCP Server បន្ទាប់ពីជម្រើសរើសនេះ ត្រូវបានជ្រើសរើស លោកអ្នក មើលខើញ លោតចេញលក្ខណ:ពិសេសបន្ថេម។

Windows Server 2012

 • ចុចលើសន្លឹកលោត Add Features  វានឹងត្រូវចូល Select Server Roles  ចុច Next.
 • លើទំព័រ Select features  មិនជ្រើសរើសលើទំព័រអ្វីទាំងអស់ ចុច Next.
 • លើ Confirm installation selections, ចុច Install. មិនជ្រើសរើស option Restart the destination server automatically if required
 • លើទំព័រ Installation progress ឬចុច Close

ការដំឡើងបានបញ្ចប់ ក្រោម Notification icon លើ menu bar របស់សន្លឹក Server Manager ប្រសិនការដំឡើង ប្រសើរ លោកអ្នកបានទទួលសារជោគជ័យ:
Windows Server 2012ដើម្បីបញ្ចប់ DHCP ចុចលើ Complete DHCP configuration លើ Post-deployment Configuration  ក្រោម Notification icon។

ការដំឡើង DHCP Post-Install

 • លើទំព័រ Description ចុច Next
 • លើទំព័រ Authorization  ផ្ទៀងផ្ទាត Use the following user’s credentials ត្រូវបានជ្រើសរើស និងឈ្មោះ Administrator user name គឺបញ្ចូល។
 • លើទំព័រ Summary ឆែកមើល ដែលរុញការដំឡើង ហើយចុច Close

ទីនេះគឺបង្ហាញ Server Manager
Windows Server 2012ឥឡូវនេះដល់ពេល ដំឡើង DHCP Server

 • លើ Start  វាយ DHCP, ចុចបើក DHCP console
 • លើ DHCP console, ចុចពង្រីកឈ្មោះ Server name, រួចហើយចុចស្តាំលើ IPv4 ចុច New Scope

Windows Server 2012វានឹងបើក New Scope Wizard តាមឈ្មោះ Scope ដូចជា Scope [192.168.1.0] fabrikam.local. បន្ថែម IP Address Range  សម្រាប់កុំព្យូទ័រ client ឧទាហរណ៍ 192.168.1.3 to 192.168.1.50. បន្ថែម Default Gateway (IP របស់ router), DNS Server (IP របស់ Server ខ្លួនឯង), ហើយ activate the scope។

មេរៀនទី១៣: Active Directory Schema

មេរៀនទី១៣: ឆែក​ Windows Server 2012 Active Directory Schema Version

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មានពីរមធ្យោបាយ ដើម្បីកំណត់ Active Directory Schema ដោយប្រើ dsquery command-let និង ‘adsiedit.msc’ tool។
1. ការប្រើប្រាស់ dsquery commandlet
– រត់ដំណើរការ command ពីក្នុង command prompt:
dsquery * cn=schema,cn=configuration,dc=<domainname>,dc=<local> -scope base -attr objectVersion

កន្លែង ‘<domainname>‘ និង ‘<local>‘ ជាមួយឈ្មោះ domain name
សម្រាប់ Windows Server 2012 បង្ហាញ 56
Windows Server 2012

Windows Server 2012  56
Windows 2008 R2 47
Windows 2008 44
Windows 2003 R2 31
Windows 2003 30
Windows 2000 13

2. ការប្រើប្រាស់ Adsiedit.msc Tool
– កន្លែង mouse របស់លោកអ្នក នៅព្រំដែន ខាងក្រោមឆ្វេងដៃអេក្រង់ កន្លែងចាប់ផ្តើម Start ដែលប្រើ windows versions ពីមុន ចុចលើ Start screen ដែលបង្ហាញ។
Windows Server 2012– ពីអេក្រង់ Start screen វាយសរសេរ RUN ដើម្បីបង្ហាញអេក្រង់ run screen ចុចលើវា។
Windows Server 2012– បញ្ចូល adsiedit.msc និងចុចលើ OK
Windows Server 2012– លើអេក្រង់ Adsiedit ចុចលើ Action/Connect ចុច drop-down ក្រោម ‘Select a well known Naming Context’ ហើយជ្រើសរើស Schema ចុចលើ OK។
Windows Server 2012-​ពង្រីក Expand Schema ចុចស្តាំលើ ‘CN=Schema,CN=Configuration,DC=domain,DC=local’ និងជ្រើសរើស properties។
Windows Server 2012–  ក្រោម properties ទាញចុះក្រោម ហើយចុចរកទីតាំង ‘objectVersion’
Windows Server 2012

 

មេរៀនទី១៤: ដំឡើង Active Directory

មេរៀនទី១៤: ការដំឡើង Active Directory លើ Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មេរៀន លោកអ្នកនឹងឆ្លងកាត់ setting up Active Directory Role លើ Windows Server 2012។
មានពីរមាតិកា

 • Installing Active Directory
 • Configuring Active Directory

ការដំឡើង Active Directory
1. បើក Server Manager ពី task bar។
2. ពី Server Manager Dashboard ជ្រើសរើស Add roles and features នឹងបញ្ចូល Roles and Features Wizard អនុញ្ញាតអោយ កែប្រែលើ Windows Server 2012។
Windows Server 20123. ជ្រើសរើស Role-based or features-based ការដំឡើង Installation Type ចុចលើ Next
ចំណាំ: តួនាទី និងលក្ខណ:ពិសេសលើ server, ដូចជា IIS, និងលក្ខណ:ពិសេសផ្តល់បន្ថែម
Windows Server 2012
4. server កុំពង់ប្រើ ត្រូវបានជ្រើសរើសដោយ default។ ចុច Next ដំណើការលើ Server Roles tab។
Windows Server 20125. ពីទំព័រ Server Roles ឆែកសញ្ញា check mark ក្នុងប្រអប់បន្ទាប់មក Active Directory Domain Services។  ចុចលើ Add Features
Windows Server 20126. មើលឡើងវិញហើយ select optional features  ដំឡើង AD DS ឆែកប្រអប់ check រួចហើយចុច Next។
Windows Server 2012
7. មើលព៍ត៌មានឡើងវិញលើ AD DS tab រួចហើយចុច Next
Windows Server 20128. មើលការដំឡើងឡើងវិញចុច Install
ចំណាំ: ដំណើរការ ដំឡើងនឹងបង្ហាញលើអេក្រង់ ម្យ៉ាងទៀត បាន ដំឡើង AD DS role និងបង្ហាញលើទំព័រ ‘Server Manager’
Windows Server 2012
ការដំឡើង Configuring Active Directory ម្តងទៀត AD DS role ត្រូវបានដំឡើង server នឹងត្រូវការដំឡើង domain របស់អ្នក។

1. ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនបានធ្វើ រួចរាល់ Open the Server Manager ពី task bar។

2. បើក Notifications Pane ដោយជ្រើសរើស Notifications icon  ពីខាងលើនៃ Server Manager ពីការកត់ចំណាំ ទាក់ទងការដំឡើង AD DS ចុច Promote this server to a domain controller
Windows Server 20123. ពី Deployment Configuration tab ជ្រើសរើស Add a new forest ពី options menu បញ្ចូលឈ្មោះ root domain name ក្នុង Root domain name field។
Windows Server 20124. មើលឡើងវិញហើយជ្រើសរើស select a Domain and Forest functional level. បានជ្រើសរើស fill in a DSRM password  ផ្តល់ password fields។
Windows Server 20125. មើល warning លើ DNS Options tab ហើយជ្រើសើស Next
Windows Server 20126. បញ្ជាក់ Confirm ឬ បញ្ចូលឈ្មោះ NetBIOS name ហើយចុច Next
Windows Server 20127. ដំឡើងទីតាំងនៃ SYSVOL, Log files និង Database folders ហើយ ចុច Next
Windows Server 20128. មើលឡើងវិញជម្រើសរើសនៃការដំឡើង រួចហើយចុច Next
Windows Server 20129. ប្រព័ន្ធនឹងឆែក អ្វីចាំបាច់ ត្រូវបានដំឡើងលើប្រព័ន្ធអតិភាព ដោយចុច Install
ចាំថា: server និង reboot ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ពេលការដំឡើង បានបញ្ចប់។
Windows Server 2012
10. ម្តងទៀត  server បានបញ្ចប់ reboot ភ្ជាប់ឡើងវិញ reconnect ឆ្លងកាត RDP ហើយនឹងលេចចេញ Congratulations on successfully installing and configuring a Active Directory Domain Services លើ Windows Server 2012។

មេរៀនទី១៥: ធ្វើ Domain Controller

មេរៀនទី១៥: ដំណើរការ Windows Server 2012 ទៅ Domain Controller តាមជំហាន

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

DC ជា domain controller លើ Windows Server 2012 ដែលមានសេវា Active Directory Domain Services role បានដំឡើង។ កាលណាការដំឡើង Windows Server លើ computer កុំព្យូទ័រមួយ។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស ដើម្បីដំឡើង លក្ខណ:ពិសេស server តួនាទី សម្រាប់ប្រព័ន្ធ។ កាលណាបានបង្កើត new forest ថ្ម domain មួយថ្មីឬ បន្ថែម DC មួយនៅ ក្នុង domain មានស្រាប់។ លោកអ្នកអាចដំឡើងសេវា Active Directory Domain Services role លើ Windows Server 2012។  លើ Windows Server 2012 dcpromo ។

1.ពី ServerManager, ជ្រើសរើស “add roles”

Windows Server 20122  ជ្រើសរើស server មួយពី server pool ហើយជ្រើសរើស local server ។
Windows Server 20123. ជ្រើសរើស “Active Directory Domain Services” role។
Windows Server 20124. ការដំឡើងបានបញ្ចប់ ប្រសិនមិនបានចប់ លោកអ្នកត្រូវការ ចុចលើ “Promote this server to a domain controller” ដើម្បីដំណើរការ។
Windows Server 2012បន្ថែម new domain ថ្មី នឹងជ្រើសរើស Windows 2008 R2
Windows Server 2012ការដំឡើងបានបញ្ចប់ លោកអ្នករកមើល administriative tools ក្រោម start menu។ Active Directory Domain Controller role ដំឡើង tools ដូចខាងក្រោម:

Active Directory Aministrative Center
Active Directory Module for powershell
ADSI Edit
Active Directory Domains and Trusts
Active Directory Users and Computers
Group Policy Management
Windows Server 2012Windows Server 8 Active Directory Domain Services
Windows Server 8 អនុញ្ញាតអោយអភិវឌ្ឃន៍លើ Active Directory ដូចជា DC promotion។  Windows Server 8 អនុញ្ញាតអោយ ប្រើ domain controllers។ អាចប្រើ dcpromo លើ powershell ងាយប្រើ script ដំណើរការ។
Windows Server 2012Windows Server 2012Windows Server 2012ការគ្រប់គ្រង Active Directory ក្នុង Windows Server 2012

ក្នុងមេរៀននេះ បង្ហាញពីការគ្រប់គ្រង administration របស់ Windows Server 2012 Active Directory។ យើងនឹងមាន លក្ខណ: ពិសេសថ្មី បន្ថែមលើ server 2012 រួមទាំង AD Recycle bin, FineGrain pwd policy។ Windows Server 2012 អនុញ្ញាត អោយ អភិវឌ្ឃន៍ Active Directory ដូចជា DC promotion។
ដើម្បីសំដែង Active Directory បន្ថែម “Active Directory Domain Services” role
Windows Server 2012ការគ្រប់គ្រង Active Directory ដូចជា ADUC​​–>Active Directory Users and Computers តាំងពីរ windows 2000។
Windows Server 2012AD RecycleBin គឺជាថ្មីសម្រាប់ Server 2012 Active Directory។ ម្យ៉ាងទៀត Server 2012 ណែនាំ Powershell cmdlets និង GUI មូលដ្ឋានលើ tools នៃ AD។
Windows Server 2012Powershell សម្រាប់ Active Directory ដែលមានលក្ខណ: ពិសេសលើ Server 2012 អនុញ្ញាតអោយត្រួតពិនិត្យលើ user accounts ដែលបានបង្កើតដោយ admins ក្នុងការរៀបចំក្រាហ្វីច។
Windows Server 2012របៀប clone Windows Server 2012 Domain Controller
1.
បង្កើត DcCloeConfig.xml file និងដំឡើង settings។ ចំាំថា file គំរូគឺស្ថិតនៅទីតាំង %systemroot%\system32\SampleDCCloneConfig.xml
Windows Server 20122. មាន DcCloneConfig.xml
SiteName – AD site where new DC will be placed
ComputerName – Host name of new DC
Address  IP address of new DC
SubnetMask Subnet mask of new DC
DefaultGateway  Gateway of new DC
DNSResolver  DNS Server IP Address, multiple IPs allowed
PreferredWINSServer IP Address of WINS server
AlternateWINSServer  Alternate WINS IP

3. ប្រើ Get-ADDCCloningExcludedApplicationList powershell command លើប្រភព domain controller ដើម្បីស្វ័យរក សម្រាប់ សេវា និងការប្រើប្រាស់ application។
Windows Server 20124. ចម្លង DcCloneConfig.xml និង CustomDCCloneAllowList.xml ទៅ NTDS folder។
ចំណាំ លោកអ្នកអាច ប្រើ command ទៅ query NTDS folder លើ c:\windows\ntdsreg.exe query HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NTDS\Parameters /t reg_sz /v “dsa working directory”
5. ឥឡូវនេះ shutdown ប្រភពដើម domain controller ហើយបញ្ចូលវា។
6. បញ្ចេញ VM boot វានឹងផ្តល់ domain controller ដោយស្វ័យប្រវត្តិដោយប្រើ xml settings។

សហព័ន្ធ Active Directory ក្នុង Windows Server 2012
AD FS -> បណ្តាសេវា Active Directory Federation Services អាចប្រើដើម្បីកំណត់ ឬប្រើប្រាស់កម្មវិធី រវាងការរៀបចំ
តម្រូវការសម្រាប់សេវា Active Directory Federation Services:

 • មាន Active Directory Domain Services ជាស្រេច
 • ហេដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធ DNS
 • Windows Server 2012 ជាមួយ Active Directory Federation Role

Windows Server 2012លក្ខណ:ពិសេស New Group Policy ក្នុង Windows Server 2012
Infrastructure Status Information Detection
អ្នកគ្រប់គ្រង administrators SYSVOL ជាមួយ Group Policy។ ដើម្បីប្រើលក្ខណ:ពិសេសនេះ បើក Group Policy Management Console > ចុចលើ domain > Under the “Status” tab >  ចុច “Detect Now” ។
Windows Server 2012ចូលពីចំងាយ Group Policy Update
ដើម្បីប្រើ Group Policy update បើក Group Policy Management Console > ចុចស្តាំលើ OU លោកអ្នកចង់ update > Group Policy Update។
Windows Server 2012Windows Server 2012

មេរៀនទី១៦: AD ក្នុង DNS Zone

មេរៀនទី១៦: ដំឡើង Active Directory បញ្ចូល DNS Zone ក្នុង Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កាលណា DNS server role ត្រូវបានដំលើង និងបានដំឡើងលើ Active Directory domain controller ដោយវាផ្ទាល់  ដោយ default វាត្រូវបានដំឡើង ដើម្បីផ្ទុក ព័ត៌មានក្នុង Active Directory database។ ជាមួយជំនួយ នៃការដំឡើង default របៀប ដំឡើង Windows Server 2012 DNS server ដើម្បីមាន Active Directory បញ្ចូល DNS zone:

១  Log ចូល Windows Server 2012 DNS server ដែលប្រើ Enterprise Admin ឬ Domain Admin account។

២ ប្រសិនបើ មិនបានចាប់ផ្តើម សន្លឹក Server Manager window ពីខាងក្រោមធ្វេងដៃ ជ្រុងអេក្រង់។

៣  ម្យ៉ាងសន្លឹក Server Manager window is ពីប៉ាណែលខាងឆ្វេង ចុចជ្រើសរើស DNS category។

៤  ពីប៉ាណែល ខាងស្តាំ ក្រោយ SERVERS ចុចស្តាំជ្រើសរើស DNS server។

៥  ពី menu ដែលបង្ហាញ ចុចលើ DNS Manager។

Windows Server 2012៦  លើ DNS Manager ពីប៉ាណែលខាងឆ្វេង ពង្រីកលើឈ្មោះ server name (DC-01.MYDOMAIN.COM) ហើយចុចពង្រីក Forward Lookup Zones។

៧  ពីបញ្ជី expanded list ចុចជ្រើសរើស ហើយចុចស្តាំ ឈ្មោះ domain name. (MYDOMAIN.COM)។

៨  ពី menu បានបង្ហាញ ចុច Properties option។
Windows Server 2012៩   លើប្រអប់ domain បានបើក បងកើត General tab ត្រូវបាន ជ្រើសរើស។
១០  លើ interface ដែលបានបង្ហាញ ចុចប៊ូតុង Change នៅទល់មុខ Type label។
Windows Server 2012លើប្រអប់ Change Zone Type box ឆែក Store the zone Active Directory (សម្រាប់ DNS server ជា domain controller) checkbox។

Windows Server 2012១១  ចុច OK, លើប្រអប់ domain’s properties ចុច OK ម្តងទៀតដើម្បីរក្សាការប្តូរ
១២  លើ DNS Manager ចុចស្តាំលើឈ្មោះ server name (DC-01.MYDOMAIN.COM)

១៣   ពី menu បង្ហាញ ទៅកិច្ចការទាំងអស់ ហើយចុចលើ Restart ពី submenu ដែលបង្ហាញ។
Windows Server 2012១៤  រង់ចាំសេវា DNS restarts មុនពេលចាប់ផ្តើម DNS server ធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ settings។

មេរៀនទី១៧: ដំឡើង DNS Role

មេរៀនទី១៧: របៀបដំឡើង DNS Role ក្នុង Windows Server 2012

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

នេះជាការណែនាំ បង្ហាញរបៀបដំឡើង DNS ក្នុង dedicated server ផ្ទាល់។  លោកអ្នកនឹងដំឡើង DNS ជាមួយ Domain Controller របស់ អ្នកលើ server ដូចគ្នាហើយ ដំឡើង secondary DNS server ផ្សេង ទៀត ឬដំឡើង secondary Domain Controller ផ្សេងជាមួយ secondary DNS សម្រាប់ ចំនួនលើស។

ចំណាំមុនពេលដំឡើង installing DNS:
– ត្រូវដឹងថាមាន static IP លោកអ្នកនឹងមិនដំឡើង DNS លើ dynamic IP (លោកអ្នកនឹងបានដំឡើង servers static IP)
– ជាមួយ preferred DNS នឹងជា server មាន 127.0.0.1 ឬ server IP address។
– ការណែនាំនេះ និយាយពីការដំឡើង DNS និងរបៀបដំឡើង  secondary DNS server ក្នុង Windows Server 2012។
Windows Server 2012លើ អេក្រង់ ចុចលើ “Add roles and features”
Windows Server 2012លោកអ្នកនឹងទទួលបាន “Add Roles and Features Wizard” ចុចលើ Next
Windows Server 2012ជ្រើសរើស “Role-based or feature-based installation” ចុចលើ Next។
Windows Server 2012ក្នុងអេក្រង់ “Select destination server” ប្រសិនបើមិនចង់បាន ជ្រើស រើស DNS role បន្ថែម ចុច Next។
Windows Server 2012ឆែកប្រអប់ Check the “DNS Server”
Windows Server 2012សន្លឹកដ៍តូច ដើម្បីបញ្ជាក់ថា មានលក្ខណ:ពិសេសផ្សេងទៀត ត្រូវការ ដំឡើងជាមួយ DNS role ចុចលើ “Add Features” រួចហើយចុច Next
Windows Server 2012ប្រសិនមិនបានជ្រើសរើស “Select features” ចុច Next។
Windows Server 2012ក្នុង “DNS Server” លោកអ្នកអាចអានអ្វីជា DNS និងមុខងារវា។  ចុច Next។
Windows Server 2012ចុច Install
Windows Server 2012លោកអ្នកឃើញដំណើរការដំឡើង រួចហើយចុច Close។
Windows Server 2012ដូច្នេះ ការដំឡើងនេះ បានបញ្ចប់ DNS បានដំឡើង លោកអ្នកនឹងចាំថា “DNS” ថ្មី លើ Start screen។
Windows Server 2012

មេរៀនទី១៨: ប្តូរឈ្មោះឬចូលរួម domain

មេរៀនទី១៨: ប្តូរឈ្មោះ server name ឬចូលរួម domain

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បណ្តា server ជាច្រើនដែលមានសមាជិកច្រើន មាន domain តែមួយ អ្នកគ្រប់គ្រងតែងតេប្តូរឈ្មោះ rename server ដើម្បីរៀបចំ ដើម្បីធ្វើបើក charms bar ដោយប្រើកណ្តុរចុចលើជ្រុងខាងស្តាំដៃ នៃអេក្រង់។ ពី charms bar ជ្រើសរើស Settings | Server Info។
Windows Server 2012ចុចលើ Change Settings link ក្នុងសន្លឹកនេះ ដើម្បីបើកសន្លឹក System Properties ចុចប្តូរ Change ដើម្បីរៀបរៀងឈ្មោះ name និងព័ត៌មាន domain information។
Windows Server 2012ប្តូរឈ្មោះកុំព្យូទ័រនិង domain membership settings
Run a program with different user credentials
ពី Start screen, ចុចស្តាំលើកម្មវិធីលោកអ្នកចង់ program រត់ដំណើរ ការ។ កាលណា app bar បង្ហាញខាងក្រោមនៃអេក្រង់ ជ្រើសរើស Run As Administrator ឬ Run As a Different User។
Windows Server 2012មធ្យោបាយដើម្បីរត់កម្មវិធីមួយ ជាមួយ user ផ្សេងគ្នា។កាលណាលោកអ្នកជ្រើសរើសកម្មវិធីមួយ user ផ្សេងគ្នា បង្ហាញ សន្លឹកខាងក្រោម។
Windows Server 2012បើកប្រអប់ Run box លើ Windows Explorer ឬ Start menu (បើក Start | Run | mstsc)
Windows Server 2012ជ្រើសរើស Run progam ដើម្បីបើកប្រអប់ Run box។
Windows Server 2012លើប្រអប់ Run box ចុចស្តាំលើ Run application លើ Start screen ជ្រើសរើស Pin ទៅ Taskbar ពី app bar។ នឹងបង្កើត Run box

បើក command prompt ចូល Start | Run and វាយ cmd
Windows Server 2012
លើ App Apps icon ចុចលើ All Apps icon ដើម្បីបើកទំព័រ Apps page ចុចស្តាំលើ Command Prompt ចូលដល់ tool’s app bar។
Windows Server 2012បើក command prompt

 

មេរៀនទី១៩: របៀបបង្កើត និងដំឡើង DNS

មេរៀនទី១៩: របៀបបង្កើត និងដំឡើង DNS

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

បង្កើត Domain Name System (DNS) មួយលើ Windows Server ដើម្បីដោះស្រាយការដំឡើង DNS Server Role។ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងឆ្លងកាត់ការដំឡើង DNS ក្នុង Windows Server 2012។
Windows Server 2012Microsoft Windows Server 2012 គឺជាប្រព័ន្ធប្រតិ្តបត្តិការ ម៉ាស៊ីន មេ ដែលមាន សមត្ថភាពមុនងារ និងតួនាទី ខុសគ្នា ច្រើន
ដំឡើង DNS Server Role ក្នុង Server 2012 ដើម្បីបន្ថែមតួនាទីថ្មីទៅ Windows Server 2012 លោកអ្នកប្រើ Server Manager ចាប់ផ្តើម Start Server Manager, ចុច Manage menu ហើយជ្រើសរើស Add Roles and Features
Windows Server 2012ចុច Next លើ Add Roles and Features Wizard មុនពេល ចាប់ ផ្តើមសន្លឹ្កកលោតចេញមក (ប្រសិនបើលោកអ្នកបាន checked Skip this page by default ទំព័រពីមុនមក វានឹងមិនបង្ហាញ)
ឥឡូវ ជ្រើសរើសប្រភេទ ការដំឡើង សម្រាប់ DNS servers លោកអ្នកជ្រើសរើស Role-based or feature-based installation
Windows Server 2012បន្ទាប់មកជ្រើសរើស server លោកអ្នកចង់ដំឡើង DNS server role លើ server pool។ ជ្រើសរើស server លោកអ្នកចង់ បានហើយចុច next។
Windows Server 2012DNS Server role បានដំឡើងលើ server ជា new DNS Role ក្នុង Server Manager។
Windows Server 2012ដំឡើង DNS Server ក្នុង Server 2012 ប្រសិនបើ ជា DNS server files ចាស់ Windows Server 2012 អនុញ្ញាតអោយរៀបរៀង files ដោយផ្ទាល់។ ប្រសិនបើ ចង់ប្រើ command line ដើម្បីដំឡើង DNS ប្រើ dnscmd command។
ដើម្បីដំឡើង DNS Server, ចុច Tools menu ហើយជ្រើសរើស DNS និងនាំសន្លឹក DNS Manager។
Windows Server 2012យើងត្រូវការដំលើង DNS server នឹងធ្វើការមុនបន្ថែមមុខងារ ជ្រើស រើស DNS server ដើម្បីរៀបចំ ហើយចុច Action menu, ហើយ ជ្រើស រើស Configure a DNS Server
Windows Server 2012មានជម្រើស options បី លោកអ្នកអាចបង្កើត: configure a forward lookup zone only, create forward and reverse lookup zone, ឬ configure root hints only។ forward lookup zone អនុញ្ញាត អោយ លោកអ្នកធ្វើតាម មុខងារ ស្តង់ដា យកឈ្មោះ name បញ្ចូល IP address។ ចុចលើ Next។
Windows Server 2012បញ្ចូលឈ្មោះ zone name។
Windows Server 2012ដើម្បីផ្តល់ឈ្មោះ name resolution សម្រាប់ការភ្ជាប់ internet លោក អ្នកបញ្ចូលឈ្មោះ ISP name servers ឬប្រើ DNS មួយ ដូចជា OpenDNS។  ចុចលើ Next ហើយ DNS server របស់អ្នកត្រូវ បាន ដំឡើង រួចស្រេច។
Windows Server 2012