មេរៀនទី១: ការរចនាលើ អត្ថបទ

មេរៀនទី១: ការរចនានៅលើអត្ថបទ

aបង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
2

មូលដ្ឋាននៃ កម្មវិធី Microsoft Office 2010

1.របៀបកំណត់  Symbols
-ចុចលើ Insert Menu –> ចុចលើ Symbol   aa-ក្នុងប្រអប់ Font ជ្រើសរើសប្រភេទ Font និងជ្រើសរើសនូវ Symbol ណាមួយដែលយើង ចង់បានរួចចុច Insert។
2.របៀបកំណត់ Bullets and Numbering
-ចុច Home menu–> ចុចលើ Numbering or Bullets រួចហើយជ្រើសរើសនូវ Symbol ណាមួយដែលយើងចង់បាន។
a-ចុច Define New Number format សម្រាប់កំណត់ការដាក់ Numbering
-ចុច Define New Bullet សម្រាប់កំណត់ការដាក់នូវប្រភេទ Symbol ណាមួយដែលយើង ចង់បាន។
a-Number style សម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទលេខដែលយើងចង់បាន
-Number format សម្រាប់កំណត់ការដាក់ជាលក្ខណ:ផ្សេង
-Alignment សម្រាប់កំណត់ទីតាំងនៃការដាក់នូវ Numbering
-Preview សម្រាប់មើលទម្រង់នៃការដាក់នូវ Numbering រួចចុចលើ OK។
a3.ការបង្កើតតារាង (Create Table)
-ចុច Insert Menu –>Table –> Insert Table
a–   នៅក្នុងប្រអប់ Number of columns សម្រាប់កំណត់ចំនួនជួរឈរ
–   ក្នុងប្រអប់ Number of rows សម្រាប់កំណត់ចំនួនជួរដេក
–  ក្រោយពីយើងកំណត់លក្ខខ័ណ្ឌគ្រប់ហើយត្រូវចុចលើ OK។

ការកំណត់ Properties ទៅអោយ Table
a4. ការដាក់ Borders and Shading

aលោកអ្នកត្រូវជ្រើសរើស Table ដែលយើងចង់ដាក់ Border and Shading
ចុច Home ជ្រើសរើសលើតារាងរួចចូល –> Designe
a

–>  ចូលក្នុង​ Borders and Shading
a-នៅក្នុង Tab Borders សម្រាប់កំណត់ដាក់ប្រភេទបន្ទាត់អោយតារាង
•Setting សម្រាប់កំណត់ការដាក់ប្រភេទតារាងផ្សេងៗ
•Style សម្រាប់ជ្រើសរើសពណ៌ផ្សេងៗដាក់នៅលើតារាង
•Width សម្រាប់ជ្រើសរើសទំហំបន្ទាត់ដើម្បីដាក់លើតារាង
•Apply to សម្រាប់ជ្រើសរើសលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗនៃតារាង
ក្រោយមកពីការកំណត់សព្វគ្រប់ចុចលើ OK
-នៅក្នុង Tap Page Border សម្រាប់កំណត់ដាក់ស៊ុមជុំវិញទំព័រ
•Setting សម្រាប់កំណត់ការដាក់ស៊ុមផ្សេងៗ
•Style សម្រាប់ជ្រើសរើសប្រភេទបន្ទាត់ដាក់លើទំព័រ
•Color សម្រាប់ជ្រើសរើសពណ៌ផ្សេងៗដាក់លើស៊ុម
•Width សម្រាប់ជ្រើសរើសទំហំបន្ទាត់ដើម្បីដាក់លើស៊ុម
•Art សម្រាប់ជ្រើសរើសលក្ខខ័ណ្ឌផ្សេងៗនៃការដាក់លើស៊ុមនៅលើទំព័រ
•Options សម្រាប់កំណត់គែមនៃការដាក់ស៊ុម
ក្រោយមកលោកអ្នកចុចលើ OK
a-នៅលើ Shading សម្រាប់កំណត់ដាក់ពណ៌នៃផ្ទៃអោយតារាង
5.ការបើករូបភាព
-រូបភាព Picture
នៅពេលបើករូបភាពយើងត្រូវដឹងថារូបភាពនោះស្ថិតនៅកន្លែងណា
–> ចុចលើ Insert Menu–> រូបភាព Picture
a7.សរសេររូបមន្តគណិតវិទ្យា
-ចុចលើ –>Insert menu–> Object–>Object–>Microsoft Equation 3.0
aa-ចុចលើ OK
នោះវាចេញតារាងមួយដូចខាងក្រោម រួចជ្រើសរើសទៅតាមការចង់បានរបស់លោកអ្នក
a

មេរៀនទី២: ក្សាទុក Save As, Layout

មេរៀនទី២: ការរក្សាទុកឯកសារ Save As, Layout

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

វាមានសារ:សំខាន់ដើម្បីអោយដឹងពីរបៀបរក្សាទុក save ឯកសារដែលលោកអ្នក កំពុង ធ្វើការ។ ការរក្សារឯកសារ របស់លោកអ្នកជួយ ដើម្បីរក្សាដើម្បីមិនអោយ បាត់បង់ កិច្ចការ របស់ លោកអ្នក។ ហើយប្រើ Save As អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នករៀបចំឯកសារ ខណ: ពេល ដែលផ្លាស់ប្តូរពីទ្រង់ទ្រាយដើម។ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនអំពីរបៀបរក្សា Save និង Save As ពីរបៀបរក្សារទុក save ដូចជា Word 97-2003  និងរបៀបរក្សាជា PDF។
ដើម្បីប្រើ Save As:
ប្រើ Save As  អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកជ្រើសរើសឈ្មោះ និងទីតាំងសម្រាប់រក្សារទុក ឯកសារ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកបានបង្កើតឯកសារ ឬប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រក្សាជំនាន់ version ខុសគ្នានៃ ឯកសារពេលដែលរក្សាទុកភាពដើម។
•ចុចលើ File –>ជ្រើសរើស Save As
a•ប្រអប់ Save As  និងបង្ហាញ ជ្រើសរើសទីតាំងដែលលោកអ្នក ចង់រក្សាឯកសារទុក។
•បញ្ចូលឈ្មោះ សម្រាប់ឯកសារ រួចហើយចុចលើ Save។
aប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើ Windows 7 លោកអ្នកនឹងរក្សាទុកអ្វីៗ របស់លោកអ្នកនៅក្នុង Documents library ហើយប្រភេទ Windows ផ្សេងទៀតរក្សាទុកក្នុង My Documents។
ដើម្បីប្រើបញ្ជា Save:
•ចុច Save នៅលើ Quick Access Toolbar
a•ឯកសារនឹងបានរក្សាទុក ក្នុងទីតាំងភ្លាមៗជាមួយឈ្មោះដូច file ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុង រក្សាពេលដំបូង  រួចហើយជ្រើសរើស Save និងប្រអប់ Save As នឹងបង្ហាញ។
ប្រើ AutoRecover
កម្មវិធី Word រក្សាឯកសារដោយស្វែប្រវិត្តនៅក្នុង folder បណ្តោះអាសន្នមួយ ខណ:ពេលដែល លោកអ្នកកំពុងធ្វើការលើវា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកភ្លេចរក្សា save នៃការផ្លាស់ប្តូរកិច្ចការ ឬប្រសិនបើ កម្មវិធី Word ខូច លោកអ្នកអាចទាញយក autosaved file មកវិញបាន។
•បើកឯកសារ ពីមុនដែលបានបិទមិនបានរក្សាទុក save។
•មើលក្នុង Backstage ចុចលើ Info
•ប្រសិនបើត្រូវបានរក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ file ពីមុន វានឹងបង្ហាញក្រោម Versions ដោយ ចុចលើ file ដើម្បីបើកវា។
aដើម្បីប្តូររក្សាទុក save ចុចលើ Restore  រួចហើយចុចលើ OK
a
កម្មវិធី Word រក្សាទុកដោយស្វ័យប្រវត្តិ autosaves រយ:ពេល 10នាទី។ ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុង រៀបចំឯកសារមួយ កម្មវិធី Word មិនអនុញ្ញាតអោយបង្កើត autosaved ផ្សេងទៀត។
ទម្រង់ File Formats
លោកអ្នកអាចចែកចាយ ឯកសាររបស់លោកអ្នក អោយប្រើបានជាមួយកម្មវិធី Word 2010 ឬ 2007 ដែលមានទម្រង់ file format ដូចគ្នា។ ម្យ៉ាងវិញទៀតកម្មវិធី  Word ចុងក្រោយប្រើ file format ខុស គ្នាប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ ចែកចាយអោយទៅ នរណា ម្នាក់ដែលប្រើកម្មវិធី Word ចាស់នោះត្រូវតែរក្សា save ជាឯកសារ Word 97-2003។
ដើម្បីរក្សា Save As ឯកសារជា Word 97 – 2003:
•ចុចលើ File–> ជ្រើសរើស Save As
•ក្នុងប្រអប់ Save as ជ្រើសរើស Word 97-2003 Document
a
•ជ្រើសរើសទីតាំង លោកអ្នកចងរក្សាទុកឯកសារ
•បញ្ចូលឈ្មោះ សម្រាប់ឯកសារ រួចហើយចុចលើ Save
ដើម្បីរក្សា Save As ទម្រង់ជា PDF:
•ចុចលើ File –> ជ្រើសរើស Save As
•ក្នុងប្រអប់ Save as ជ្រើសរើសយក PDF
a
ការរក្សាទុកជា PDF file
•ជ្រើសរើសទីតាំងដែល លោកអ្នកចងច់ទុកដើម្បីរក្សាឯកសារ។
•បញ្ចូលឈ្មោះ សម្រាប់ឯកសារ រួចចុចលើ Save

មេរៀន ការកែប្រែ ទំព័រ Page Layout

លោកអ្នករកទំព័រដែលមានស្រាប់ default page layout ក្នុងកម្មវិធី Word គឺមិនមែន សម្រាប់បង្កើត សម្រាប់កំណត់ទំព័រលើឯកសារ ក្នុងករណីខ្លះ លោកអ្នក ប្រើទំហំក្រដាស ខុសគ្នាទៅតាមតម្រូវការដែល ចង់ផ្លាស់ប្តូរ ឧទាហរណ៍ប្រសិនបើលោកកំពុងបោះពុម្ព ហើយចង់ប្តូរជាទំហំក្រដាសផ្សេងអាចប្តូរបាន តាមតម្រូវការ។ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបប្តូរទំព័រ page orientation ទំហំទំព័រ paper size និងទំព័រ page margins។
ដើម្បីប្តូរទំព័រ Page Orientation:
•ជ្រើសរើសលើ Page Layout–>ចុចលើ Orientation ក្នុងក្រុមទំព័រ Page Setup group។
a
•ជ្រើសរើសលើ Portrait បញ្ឈរ ឬ Landscape ផ្តេក។
ដើម្បីប្តូរទំហំ Page Size:
•ជ្រើសរើស Page Layout –> ចុចលើ Size រួចហើយចុចលើព្រួញនឹងបង្ហាញ។ ទំហំទំព័រត្រូវបាន highlighted។
a•ចុចលើ size option ជ្រើសរើសប្តូរទំហំទំព័រឯកសារ
ដើម្បីកំណត់ទំហំ Format Page Margins:
•ជ្រើសរើស Page Layout–> ចុចលើ Margins ពេលនោះម៊ីនុយ menu បង្ហាញ Normal គឺជាជំរើស មានស្រាប់ default។
•ចុចលើ predefined margin size ដើម្បីជ្រើសរើស។
a•ចុចលើ size option ជ្រើសរើសប្តូរទំហំទំព័រឯកសារ
ដើម្បីកំណត់ទំហំ Format Page Margins:
•ជ្រើសរើស Page Layout–>ចុចលើ Margins ពេលនោះម៊ីនុយ menu បង្ហាញ Normal គឺជាជំរើស មានស្រាប់ default។
•ចុចលើ predefined margin size ដើម្បីជ្រើសរើស។
aដើម្បីប្រើ Custom Margins:
•ពីទំព័រ Page Layout  –>ចុចលើ Margins
•ជ្រើសរើស Custom Margins នោះនឹងទទួលបានប្រអប់ Page Setup។
•Adjust the margin sizes for each side of the page and click OK។
aប្រអប់ទំព័រ Page Setup
ពីមុនយើងបានបង្ហាញពីរបៀបបើកប្រអប់ Page Setup ពីក្នុង Margins ដោយទាញចុះក្រោម។ ដើម្បីទទួលបានលឿនងាយស្រួល  ចុចលើ shortcut ដែលស្ថិតនៅលើ Page Layout។
ដើម្បីបើកប្រអប់ទំព័រ Page Setup:
•ចុចលើ Page Layout –> ចុចលើសញ្ញាព្រួញជ្រុងខាងក្រោមស្តាំដៃនៃ Page Setup នោះនឹង ឃើញប្រអប់ Page Setup នឹងបង្ហាញ។
a

មេរៀនទី៣: ប្រើ Spelling & Grammar

មេរៀនទី៣ ការឆែក ប្រកបនិងវេយ្យករណ៏ Spelling & Grammar

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
ដើម្បីកែកំហុសការប្រកប និងវេយ្យករណ៍ កាលណាលោកអ្នកវាយសរសេរ ក្នុងកម្មវិធី Word បាន បង្កើតកែតម្រូវអក្ខរាវិរុទ្ធតាមវេយ្យករណ៏ Spelling and Grammar។
ដើម្បីរត់ដំណើរការឆែក Spelling & Grammar:
•ចូលទៅ Review –> ចុចលើ Spelling & Grammar
a•ប្រអប់ Spelling and Grammar នឹងបើក។ រាល់កំហុសក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក កម្មវិធី Word នឹងព្យាយាម ណែនាំរាល់កំហុស លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសកំហុសណាមួយ រួចហើយ ចុចប្តូរ Change ដើម្បីកែតម្រូវកំហុស។
a•ប្រសិនបើមិនមានកំហុស ត្រូវបានផ្តល់អោយ លោកអ្នកវាយសរសេរដោយ ដៃកែតម្រូវ កំហុស
aការមិនស្គាល់កំហុស Ignoring “Errors” ឆែកការប្រអប់តាម វេយ្យករណ៍ គឺមិនមែន ត្រឹមត្រូវទាំងអស់ទេ មានពាក្យវេយ្យករណ៍ពិសេសដោយ ឡែក មានកំហុសជា ច្រើនដែលកម្មវិធី Word មិនអាចកំណត់ចំណាំបាន ដែលពាក្យនោះភាគច្រើន មិនមាន នៅក្នុងវចនានុក្រុម។
សម្រាប់ការប្រកប spelling “errors”:
•Ignore Once: នេះនឹងរំលងចោលពាក្យដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ។
•Ignore All: នេះនឹងរំលងចោលពាក្យដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ ហើយវាបោះបង់ចោលទាំងអស់ ពាក្យនេះនៅក្នុងឯកសារ។
•Add to Dictionary: បន្ថែមពាក្យទៅក្នុងវចនានុក្រុម ដូច្នេះវានឹងមិនមានកំហុសកើតមាន ឡើង។ កំណត់អោបានច្បាស់ពាក្យដែលបានប្រកបសរសេរត្រឹមត្រូវ។

កំហុសវេយ្យករណ៍ grammar “errors”:
•Ignore Once: បោះបង់ចោលកំហុស “error” ដោយមិនផ្លាស់ប្តូរ
•Ignore Rule: នឹងបោះបង់ចោលកំហុស “error” នេះដែលទាក់ទងជាមួយវេយ្យករណ៍។
•Next Sentence: បោះបង់ចោលប្រយោគ ដោយមិនផ្លាស់ប្តូរវា ចាកចេញពីកំណត់ សំគាល់កំហុស។
ឆែកការប្រកបនិងវេយ្យករណ៍ Spelling and Grammar ដោយស្វ័យប្រវត្តិ
កម្មវិធី Word ឆែកដោយស្វ័យប្រវត្តិឯកសាររបស់លោកអ្នកដែលប្រើ spelling and grammar ឆែកកំហុស ដូច្នេះលោកអ្នកមិនត្រូវការរត់ដំណើរដោយឡែក Spelling និងឆែកវេយ្យករណ៍ Grammar។
•បន្ទាត់គូសក្រហម red line បង្ហាញពីកំហុសពាក្យ
•បន្ទាត់គូសបៃតង green line បង្ហាញកំហុសវេយ្យករណ៍
•បន្ទាត់គូសខៀវ blue line បង្ហាញកំហុសបរិបទ ការប្រកប។
aកំហុសបរិបទសរសេរ contextual spelling កាលណាសរសេរខុស ប៉ុន្តែពាក្យត្រូវបានសរសេរត្រឹម ត្រូវ។
ដើម្បីប្រើឆែកលក្ខណ:ពិសេស ការសរសេរ Spelling Check:
•ចុចស្តាំលើពាក្យគូសបន្ទាត់ពីក្រោម underlined word ពេលនោះម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញ
•ចុចលើការសរសេរត្រឹមត្រូវ correct spelling នៃពាក្យពីបញ្ជីនៃការណែនាំ។
•កែតម្រូវពាក្យ នឹងបង្ហាញក្នុងឯកសារ។
aលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Ignore ពាក្យគូសបន្ទាត់ពីក្រោម បន្ថែមវាទៅវចនានុក្រុម ឬចូលទៅប្រអប់ Spelling ដែលមានជំរើសជាច្រើន។
ដើម្បីប្រើលក្ខណ:ពិសេសឆែកវេយ្យករណ៏ Grammar Check:
•ចុចស្តាំលើពាក្យគូសពីក្រោម ឬឃ្លាំ ម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញ
•ចុចលើឃ្លាកែតម្រូវ ពីបញ្ជីណែនាំ
•ឃ្លាបានកែ នឹងបង្ហាញក្នុងឯកសារ
aលោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Ignore ឃ្លាដែលគូសពីក្រោម ចូលទៅក្នុងប្រអប់ Grammar ឬចុចលើ About This Sentence ដើម្បីដឹងពីព័ត៌មានអំពីតួនាទីនៃវេយ្យករណ៏។
ដើម្បីបង្កើតប្តូរឆែកការសរសេរ និងវេយ្យករណ៍ Automatic Spelling and Grammar:
•ពីលើ Backstage ចុចលើ Options
a•ជ្រើសរើស Proofing ក្នុងប្រអប់ ផ្តល់អោយការជ្រើសរើសជាច្រើន:
oប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់បានពាក្យសរសេរដោយស្វ័យប្រវត្តិ  ដោះសញ្ញា uncheck លើ Check spelling as you type។
oប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ឆែកកំហុសវេយ្យករណ៍ ដែលបានគូសសញ្ញា ដោះសញ្ញា លើuncheck Mark grammar errors as you type។
oដើម្បីឆែកកំហុសសរសេរបរិបទ ចុចលើ check Use contextual spelling។
a
ដើម្បីលាក់កំហុសការសរសេរ និងវេយ្យករណ៍ក្នុងឯកសារ:
ប្រសិនបើលោកអ្នក កំពុងចែកចាយឯកសារ ដូចប្រវត្តិរូបសង្ខេបជាមួយនរណាម្នាក់ លោកអ្នកមិនអាច មើលឃើញ ពណ៌ក្រហម បៃតង និងបន្ទាត់ពណ៌ខៀវ។ បិទចោលការសរសេរដោយស្វ័យប្រវត្តិនិង វេយ្យករណ៍ អនុវត្តទៅទៅកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចលាក់កំហុសការសរសេរ និងវេយ្យករណ៍ក្នុងឯកសារមួយ ដែលបន្ទាត់គូសមិនបង្ហាញលើកុំព្យូទ័រ។
•ពីលើ Backstage ចុចលើ Options Proofing

a•ដាក់សញ្ញា check លើ Hide spelling errors in this document only  និង Hide grammar errors in this document only។
•រួចចចុចលើ OK។

មេរៀនទី៤: ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់ និង Tab

មេរៀនទី ៤:  ការប្រើប្រាស់ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់ និង Tab

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

មានមធ្យោបាយជាច្រើនក្នុងកម្មវិធី Word ដែលអាចដកឃ្លាអត្ថបទ វាមានសារសំខាន់ ក្នុងការ ប្រើ ឧបករណ៍ indenកែតម្រូវជួយអោយលោកអ្នកដំណើរការរៀបរៀងបាន លឿន  និងសន្សំ ពេលវេលា។ នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបប្រើ tab និងបន្ទាត់ក្រឹតបញ្ឈរ horizontal ruler ដើម្បី បង្កើត tab និងដកឃ្លាដើមបន្ទាត់ indent ហើយនិងរបៀបប្រើ ដំឡើង Increase  និងបញ្ចុះ Decrease Indent។
ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់អត្ថបទ
ក្នុងប្រភេទអត្ថបទជាច្រើន លោកអ្នកអាចចង់ដកឃ្លាដើមបន្ទាត់ បន្ទាត់ទីមួយនៃ កឋាខណ្ឌ និមួយៗ។
ដើម្បីប្រើដកដើមឃ្លា Indent ដោយប្រើ Tab:
មធ្យោបាយលឿនដើម្បីដកឃ្លាដោយប្រើ Tab និងបង្កើតដកដើមបន្ទាត់ប្រវែង 0.5 អ៊ីង
•កន្លែងបញ្ចូលចំណុច at the very beginning នៃកឋាខណ្ឌលោកអ្នកចង់ដកឃ្លា
a•ចុចលើ Tab លោកអ្នកនឹងមើលឃើញ First Line Indent marker ធ្វើចលនាទៅខាងស្តាំ ប្រវែង0.5 អ៊ីង។
aដើម្បីបង្កើត ឬកែតម្រូវបន្ទាត់ទីមួយ ឬទាញចាប់ផ្តើមបន្ទាត់:
•កន្លែងបញ្ចូលចំនុច insertion point លើកឋាខណ្ឌណាមួយដែលលោកអ្នកចង់ ដកឃ្លា ដើម បន្ទាត់ ឬជ្រើសរើសកឋាខណ្ឌមួយ ឬច្រើន។
•ដើម្បីកែបន្ទាត់ដកឃ្លាទីមួយ ទាញសញ្ញាលើបន្ទាត់ក្រឹត
•ដើម្បីកែតម្រូវទាញបន្ទាត់ដកឃ្លា  ទាញសញ្ញាដកឃ្លា
aដើម្បីប្រើបញ្ជាដកដើមឃ្លា Indent:
ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ដកឃ្លាបន្ទាត់ទាំងអស់ក្នុងកឋាខណ្ឌ លោកអ្នកអាចប្រើបញ្ជា Indent លើ Home។
•ជ្រើសរើសអត្ថបទលោកអ្នកចង់ដកឃ្លា
•បង្កើតអោយច្បាស់លោកអ្នកនៅលើ Home
•ចុចបញ្ជាលើ Increase Indent ទៅ increase ដកឃ្លាចំនួនបន្ថែមប្រវែង 0.25អ៊ីង។

a•ចុចបញ្ជាលើ Decrease Indent ដើម្បីដំឡើង decrease ដកដើមឃ្លាបន្ថែម 0.50អ៊ីង
លោកអ្នកអាចវាយលេខ ដកដើមឃ្លា ដោយប្រើក្នុងប្រអប់ Indent លើ Page Layout។
aប្រើ Tab
ការប្រើប្រាស់ tabs ជាមធ្យោបាយប្រសើរដើម្បីត្រួតពិនិត្យ អោយបានច្បាស់លាស់ កន្លែង ដែលអត្ថបទ ស្ថិតនៅ។ លោកអ្នកចុចលើ tab និងធ្វើចលនាប្រវែង 0.25អ៊ីងទៅខាង ស្តាំ និងបឈ្ឍប់ tab លើ បន្ទាត់ក្រឹត Ruler លោកអ្នកអាចប្តូរទំហំនៃ tab។
ជ្រើសរើស Tab
ជ្រើសរើសលើ tab បន្ទាត់ក្រិតបញ្ឈរ លើខាងឆ្វេងដៃ។
aaចុចលើ Show/Hide ¶ នៅលើ Home (នៅក្នុង Paragraph)​ នេះនឹងអនុញ្ញាអោយលោកអ្នកមើល ឃើញតែមិនអាចបោះពុម្ពអក្សរនោះ paragraph (¶)។
aa

មេរៀនទី៥: បន្ទាត់និង កឋាខណ្ឌ

មេរៀនទី៥:  បន្ទាត់និងលំហ កឋាខណ្ឌ

aបង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647


ផ្នែកមួយសំខាន់ នៃការបង្កើតឯកសារអោយមានប្រសិទ្ធភាព ក្នុងពេលរចនាឯកសារ។ កាលណា រចនាឯកសារ  លោកអ្នកត្រូវការដឹងពីរបៀបកែប្រែលំហ។ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនអំពី កែប្រែបន្ទាត់ និងលំហកថាខ័ណ្ឌ។
aដើម្បីកំណត់ Format បន្ទាត់លំហ:
•ជ្រើសរើសអត្ថបទលោកអ្នកចង់កំណត់ format
•ចុចលើបន្ទាត់ និងលំហកឋាខ័ណ្ឌ នៅក្នុងកឋាខ័ណ្ឌ លើ Home
•ជ្រើសរើសលើ line spacing option
a•ពីម៉ឺនុយ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស  Line Spacing Options ដើម្បីបើកប្រអប់កឋាខ័ណ្ឌ ពីកន្លែងនេះ លោកអ្នកអាចកែតម្រូវលំហបន្ទាត់។
•ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើស At least ឬ Exactly ក្នុងប្រអប់កឋាខ័ណ្ឌលំហបន្ទាត់នឹង វាស់បណ្តាចំនុច។
aលំហកឋាខ័ណ្ឌ
លោកអ្នកអាចកំណត់លំហរវាងបន្ទាត់ ក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសលំហ រវាកឋាខ័ណ្ឌនិមួយៗ។
ដើម្បីកំណត់ទម្រង់លំហកឋាខ័ណ្ឌ
•ចុចលើ បន្ទាត់ និងលំហកឋាខ័ណ្ឌ នៅលើ Home
•ជ្រើសរើស Add Space Before Paragraph ឬ Remove Space After Paragraph ពីលើម៉ឺនុយ។
aពីម៉ឺនុយ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Line Spacing Options ដើម្បីបើកប្រអប់កឋាខ័ណ្ឌ លោកអ្នកអាចត្រួតពិនិត្យបានច្បាសពីលំហប៉ុន្មាន ពីខាងមុន និងក្រោយកឋាខ័ណ្ឌ។
a

មេរៀនទី៦: បញ្ញី Bulleted

មេរៀនទី៦: ធ្វើការជាមួយ បញ្ជី Listបញ្ញី Bulleted

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

បណ្តាបញ្ញី Bulleted និង numbered អាចប្រើក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក។ ក្នុងមេរៀននេះ  លោកអ្នករៀនប្រើ bullet ដែលមានស្រាប់ បញ្ចូល bulleted និងបញ្ជី numbered ជ្រើសរើសនិម្មត្តិ សញ្ញា bullet ដែលមាននៅក្នុងបណ្ណាល័យស្រាប់។
ដើម្បីបង្កើតបញ្ជី List:
•ជ្រើសរើសអត្ថបទ ដែលលោកអ្នកចង់បាន format ពីបញ្ជី
•ចុចលើសញ្ញាព្រួញ Bullets ឬ Numbering លើ Home
a•ជ្រើសរើសស្ថាយ bullet ឬ numbering ដែលលោកអ្នកចង់បានប្រើ ហើយវានឹងបង្ហាញ ក្នុងឯកសារ។
•ដើម្បីដោះ numbers ឬ bullets ចេញពីបញ្ជីមួយ ជ្រើសរើសបញ្ជីរួចហើយចុចលើ Bullets ឬ Numbering។ កាលណាលោកអ្នកកំពុងរៀបរៀងបញ្ជីមួយ លោកអ្នកអាចចុចលើ Enter ដើម្បីចាប់ផ្តើមបន្ទាត់ថ្មី ហើយបន្ទាត់ថ្មីនឹងមាន bullet ឬ number ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។
ជំរើស Bullet Options
ដើម្បីប្រើ Symbol បានដូច Bullet:
•ជ្រើសរើស Bullet ដែលមានស្រេច
•ចុចលើសញ្ញាព្រួញរបស់ Bullets
•ជ្រើសរើស Define New Bullet ពីលើម៉ឺនុយ នោះប្រអប់ Define New Bullet បង្ហាញ
a•ចុចលើនិម្មត្តិសញ្ញា Symbol  ប្រអប់និម្មត្តិសញ្ញា Symbol បង្ហាញ។
•ចុចលើប្រអប់ពុម្ពអក្សរ Font រួចហើយជ្រើសរើសពុម្ពអក្សរ font ជ្រើសរើស Wingdings និងនិម្មត្តិសញ្ញា Symbol ដែលលោកអ្នកចង់បាន។
aជ្រើសរើស និម្មត្តិសញ្ញា symbol
•ជ្រើសរើស និម្មត្តិសញ្ញា symbol ចង់បាន
•រូចចុចលើ OK និម្មត្តិសញ្ញា symbol នឹងបង្ហាញផ្នែកនៃប្រអប់ Define New Bullet។
•ចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្ត និម្មត្តិសញ្ញា symbol ទៅក្នុងបញ្ជីឯកសារ។
លោកអ្នកអាចប្រើរូបភាព ដូចជា bullet ចុចលើប៊ូតុង Picture ក្នុងប្រអប់ Define New Bullet រួចហើយយករូបភាពពី កន្លែងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក។
aដើម្បីប្តូរពណ៌ Bullet Color:
•ជ្រើសរើសបញ្ជីដែលមានស្រេច។
•ចុចលើសញ្ញាព្រួញលើ Bullets
•ជ្រើសរើស Define New Bullet ពីបញ្ជីបង្ហាញក្នុងប្រអប់ The Define New Bullet
•ចុចលើប៊ូតុង Font បង្ហាញក្នុងប្រអប់ The Font
•ចុចលើប្រអប់ Font Color។
a•ចុចលើពណ៌ ដើម្បីជ្រើសរើសវា
•ចុចលើ OK លើពណ៌ bullet color និងបង្ហាញនៃប្រអប់ Define New Bullet។
•ចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្តព៌ណ bullet color ទៅក្នុងបញ្ជីក្នុងឯកសារ។
aបញ្ជីច្រើនថ្នាក់ Multilevel Lists
អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបង្កើត outline ជាមួយស្រទាប់ច្រើន multiple levels។ តាមពិត លោកអ្នក អាចបើកបានបញ្ជី bulleted ឬ numbered ជាច្រើនក្នុងបញ្ជីស្រទាប់ច្រើន។ លោកអ្នកអាចប្រើបញ្ជា បញ្ជីច្រើនថ្នាក់ Multilevel List ដើម្បីជ្រើសរើសប្រភេទនៃ bullet ឬ numbering ដែលត្រូវប្រើ។
aដើម្បីបង្កើតបញ្ជី ច្រើនស្រទាប់ Multilevel List:
•ជ្រើសរើសអត្ថបទ ដែលលោកអ្នកចង់បានដើម្បីកំណត់ បញ្ជីច្រើនស្រទាប់។
•ចុចលើបញ្ជាលើបញ្ជីច្រើនស្រទាប់ Multilevel List លើ Home។

a•ចុចលើស្ថាយ bullet ឬ numbering លោកអ្នកនឹងប្រើ វានឹងបង្ហាញក្នុងឯកសារ។
•ទីតាំងនៃ cursor របស់លោកអ្នក ក្នុងពេលបញ្ចប់បញ្ជី រួចហើយចុចលើ Enter ដើម្បីបន្ថែមទៅលើបញ្ជី។  ដើម្បីដោះចេញ number ឬ bullet ពីបញ្ជី ជ្រើសរើស បញ្ជីរួចហើយចុចលើ Bullets ឬ Numbering
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរកំម្រិតនៃបន្ទាត់ Level of a Line:
•កន្លែងចំនុចបញ្ចូល ពេលចាប់ផ្តើមបន្ទាត់។
aចុចលើ Tab ដើម្បីដំឡើងកំម្រិត
aចុចលើ Tab ដើម្បីដំឡើងកម្រិតនៃបន្ទាត់
•ចុចលើ Shift និងចុចលើ Tab ដើម្បីដំឡើងកម្រិត។

មេរៀនទី៧: ការបញ្ចូល Clip Art

មេរៀនទី៧: ការបញ្ចូល Clip Art និងរូបភាព

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កម្មវិធី  Word អាចបញ្ចូលរូបភាពជាច្រើន មានបង្កើតរូបភាពក្នុង Clip Art ដែលអាច បញ្ចូលក្នុងឯកសារ របស់លោកអ្នក ដូច្នេះលោកអ្នក អាច រករូបភាព Clip Art បានល្អសម្រាប់ ឯកសាររបស់លោកអ្នក។ ប្រសិន បើរូបភាពមានលក្ខណ:ពិសេស លោកអ្នកអាចបញ្ចូល រូបភាព ពី file។ ក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងរៀនពី របៀបស្រាវជ្រាវនិងបញ្ចូលរូបភាព Clip Art របៀបបញ្ចូលរូបភាពមួយពី file មួយហើយនឹងរបៀបដើម្បី ផ្លាស់ប្តូររូបភាព របស់លោកអ្នក។
ដើម្បីរកឃើញរូបភាព Clip Art:
•ជ្រើសរើស Insert
•ចុចបញ្ជាលើ Clip Art ក្នុងក្រុម Clip Art
a•ជ្រើសរើស Clip Art បង្ហាញក្នុងសន្លឹកកិច្ចការខាងស្តាំនៃឯកសារ
•បញ្ចូលពាក្សក្នុងប្រអប់ស្រាវជ្រាវ Search for: ពាក្សទាក់ទងរូបភាពដែលលោកអ្នកចង់បញ្ចូល។
•ចុចសញ្ញាព្រួញក្នុងប្រអប់ Results should be: ចុចលើសញ្ញាត្រីកោណ
•ដោះការជ្រើសរើសដូចជាប្រភេទវីដេអូ មិនចង់បាន ជ្រើសរើសលើ Illustration និង Photographs។
a•លើប្រអប់ search for សរសេរ tiger កន្លែងដែលលោកអ្នកចង់ស្រាវជ្រាវ វានឹងស្វែងរកលើ កុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នក រួចហើយចុចលើ Go។
aដើម្បីបញ្ចូល Clip Art:
•មើលលទ្ធផលឡើងវិញក្នុង clip art ដែលបានស្រាវជ្រាវ។
•កន្លែងបញ្ចូលចំនុចនៅក្នុងឯកសារ កន្លែងលោកអ្នកចង់បានបញ្ចូល clip art។
•ចុចលើរូបភាពសន្លឹក Clip Art វានឹងបង្ហាញក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក។
aលោកអ្នកអាចចុចលើសញ្ញាព្រួញ បន្ទាប់មករករូបភាពនៅក្នុង Clip Art ដើម្បីមើលជំរើស ជាច្រើន
ដើម្បីបញ្ចូលរូបភាពពី File មួយ:
•រកមើលកន្លែងចង់បញ្ចូលរូបភាពដើម្បីបង្ហាញ។
•ជ្រើសរើសលើ Insert–> ចុចបញ្ជាលើ Picture ក្នុងក្រុម Illustrations ប្រអប់បញ្ចូលរូបភាព Picture បង្ហាញ។
a•ជ្រើសរើស file រូបភាពដែលចង់បានរួចហើយចុចលើ Insert ដើម្បីបន្ថែមវាទៅ លើឯកសារ របស់ លោកអ្នក។
aដើម្បីកែទំហំរូបភាពឡើងវិញ ចុចរួចហើយទាញជ្រុងទំហំ រូបភាពនឹងប្តូរទំហំតាម សមាមាត្រ ។ ប្រសិនបើ លោកអ្នកចង់បានលាតសន្លឹង បញ្ឈរ ឬផ្តេក។
ការផ្លាស់ប្តូរអត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញ
កាលណាលោកអ្នកបញ្ចូល Clip Art ឬរូបភាពពី file មួយលោកអ្នកអាចកំណត់ចំណាំថាវាមានភាពលំបាក ដើម្បីធ្វើចលនាវាអោយបានច្បាស់លាស កាលណាលោកអ្នកចង់បាន។ ពីព្រោះថាអត្ថបទនៅជុំវិញ រូបភាព លោកអ្នកនឹងត្រូវការដើម្បីផ្លាស់ប្តូរអត្ថបទសន្ធឹង ប្រសិនបើធ្វើចលនារូបភាពដោយសេរី ឬប្រសិនបើចង់បាន អត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញរូបភាព។
ដើម្បីធ្វើអោយអត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញរូបភាព:
•ជ្រើសរើសរូបភាព image លើ Format –>ចុចលើ Wrap Text
•ជ្រើសរើសលើម៉ឺនុយ menu អត្ថបទកែតម្រូវតាមការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក។
a•ចលនារូបភាពជុំវិញដើម្បីមើលពីរបៀបដាក់អត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញរូបភាព។
ប្រសិនបើលោកអ្នក មិនអាចទទួលអត្ថបទព័ទ្ធជុំវិញតាមលោកអ្នកចង់បាន ចុចលើ Wrap Text រួចហើយ ជ្រើសរើស More Layout Options ពីក្នុងម៉ឺនុយ លោកអ្នកអាចបង្កើតប្តូរក្នុងប្រអប់ Advanced Layout
ដើម្បីប្រើអត្ថបទឈមព័ទ្ធជុំវិញ:
•ចុចលើ Position ខាងឆ្វេងនៃ Wrap Text ម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញចេញ
•ពីក្នុងម៉ឺនុយ ជ្រើសរើសរូបភាពឈម
aរូបភាពធ្វើចលនាឈម ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើស រួចហើយវានឹងព័ទ្ធជុំវិញវា។

លំហាត់គំរូ

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ជាតិ សានា ព្រមហាក្សត្រ
   ***

ពាក្យបណ្តឹង

ខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំឈ្មោះ………………..ជាតិ…….សញ្ជាតិ……….អាយុ…….ឆ្នាំ………………….
របររកស៊ី………………ទីលំនៅពិតប្រាកដ………………………………………………………..
មានប្រព័ន្ធ-ប្តីឈ្មោះ………………………មានកូន………………………………………………..
សូមគោរូពជូន
កម្មវត្ថុ:……………………………………………………………………………………………………
យោងតាម:…………………………………………………………………..(សាវតាជាតិ)។
ត្បិតខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំមានទំនាសជាមួយឈ្មោះ………………………..ភេទ……………………..
ទីលំនៅ………………………………………………………………………..(សាវតាជាតិ)។
ជារឿងដឺធ្លីដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំ/សង្កាត់………………………ស្រុក/ខ័ណ្ឌ…………………….
ដោយសំអាងហេតុថាដីទំនាស់នេះខ្ញុំបានធ្លាប់កាន់កាប់តាំងពីឆ្នាំ……………….មកម្លេះ
ដូចមានសាក្សី  ១ ឈ្មោះ…………………………២ ឈ្មោះ……………………….ទីលំនៅ
នៅក្នុងឃុំជាមួយគ្នាបានដឹងលឺ និងបានឃើញផង។ល។…………………………………..។
អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោកប្រធានតុលាការ មេតាអនុញ្ញាតិអោយខ្ញុំបាទកាន់កាប់ដី  ទំនាស់ នេះជាបណ្តោះអាសន្នទំរាំរឿងអង្គសេចក្តីសំរេចដាច់ខាត (ជាស្តាពរ) សូមលោកប្រធានមេត្តាទទួល នូលការគោរពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់អំពីខ្ញុំបាទ-នាងខ្ញុំ។

ភ្នំពេញ ថ្ងៃទី……..ខែ………ឆ្នាំ………….
ស្នាមមេដៃនិងឈ្មោះ

មេរៀនទី៨: ប្រអប់អត្ថបទ និង Word Art

មេរៀនទី៨: ប្រអប់អត្ថបទ និង Word Art

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

លោកអ្នកអាចបន្ថែមរាងសណ្ឋានជាច្រើន ទៅឯកសាររបស់លោកអ្នករួមមាន ព្រួញ  សញ្ញាហៅ រូបការ៉េ  ផ្កាយ និងមានសណ្ឋានជាច្រើនទៀត។ លោកអ្នកចង់ បង្កើតឈ្មោះ របស់អ្នក និងអាស្រ័យដ្ឋានប្រវត្តិរូបសង្ខេប ដើម្បីបង្កើតដ្យាក្រាមបង្ហាញពេលវេលា ឬដំណើរការ ឬប្រើទ្រង់ទ្រាយ flowchart។
ដើម្បីបញ្ចូលរូបសណ្ឋាន Insert a Shape:
•ជ្រើសរើស Insert
•ចុចបញ្ជាលើ Shapes
a•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape ពីលើម៉ឹនុយ
•ចុចហើយចាប់ទាញប្រើ កណ្តុរ mouse រហូតបង្កើតបានជារូបរាងតាមទំហំត្រូវការ
•លេងប៊ូតុង កណ្តុរ mouse
aដើម្បីកែទំហំរបស់រូបសណ្ឋាន Resize a Shape:
•ចុចលើរូបសណ្ឋានដើម្បីជ្រើសរើសវា
•ចុច រួចហើយទាញប្រើដៃលើជ្រុងកែងនៃប្រអប់រហូតដល់បង្កើតបានជារូបភាព។
a•មានសណ្ឋាន shape ខ្លះមានមួយ ឬច្រើនពណ៌បៃតង ប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ប្តូរសណ្ឋាន shape។ ឧទាហរណ៍ ជាមួយសណ្ឋានផ្កាយ លោកអ្នកអាចបង្រួមចំនុចកណ្តាលអោយតូច។
aប្រសិនបើលោកអ្នកទាញ ទំហំទាំងបួនជ្រុង លោកអ្នកនឹងអាចផ្លាស់ប្តូរបណ្តោយ និងទទឹង ក្នុងពេលតែមួយ។
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ រៀបចំសណ្ឋាន Shapes:
ប្រសិនបើមានសណ្ឋានណាមួយត្រួតជាន់គ្នាលើ សណ្ឋានផ្សេងទៀត លោកអ្នកត្រូវការចង់ ប្តូររៀបចំអោយ ត្រឹមត្រូវបង្ហាញនៅខាងមុខ  លោកអ្នកអាចទាញ shape មួយទៅខាងមុខ ឬបញ្ជូនវាទៅខាងក្រោយ។ ប្រសិនបើ មានរូបភាពច្រើនលោកអ្នកអាចប្រើ Bring Forward ឬ Send Backward ក្នុងការរៀបចំ។ លោកអ្នកអាចធ្វើចលនា shape មួយខាងមុខឬខាងក្រោយអត្ថបទបាន។
•ចុចស្តាំលើ shape លោកអ្នកចង់ធ្វើចលនា។
aម៉ឹនុយនឹងបង្ហាញលើ Bring to FrontSend to Back មានជំរើសការរៀប ចំច្រើននឹងបង្ហាញ
aជ្រើសរើស​ រៀបចំលើ option សណ្ឋាន shape នឹងកត់ត្រាដោយខ្លួនវាផ្ទាល់
aក្នុងករណីខ្លះ  ការរៀបចំ  option លោកអ្នកនឹងមិនជ្រើសរើសបានប្រសើរនៃការរៀបចំ shape។ ប្រសិន បើកើតឡើង ជ្រើសរើស ជំរើស option ម្តងទៀតឬព្យាយាមជ្រើសរើស option ផ្សេងទៀត។
ការផ្លាស់ប្តូររូបរាងរបស់ Shape
ដើម្បីជ្រើសរើស Shape ខុសគ្នា:
•ជ្រើសរើស shape ចុចលើ Format  បង្ហាញលើ Drawing Tools
a•ចុចលើ Format
•ចុចបញ្ជាលើ Edit Shape
aចុចលើ Change Shape ដើម្បីបង្ហាញបញ្ជី
aជ្រើសរើស shape ដើម្បីរចនាពីក្នុងបញ្ជី
aដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ថាយ Shape Style:
•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape ចូលលើ Format  បង្ហាញ
a•ចុចលើសញ្ញាព្រួញ More ក្នុងក្រុមស្ថាយ Shape Styles ដើម្បីបង្ហាញស្ថាយជំរើស option ច្រើន
aចលនា cursor លើស្ថាយដើម្បីមើល ស្ថាយក្នុងឯកសាររបស់លោកអ្នក។
aដើម្បីប្តូរ ចាក់ពណ៌ Shape Fill Color:
•ជ្រើសរើស shape លើ Format
•ជ្រើសរើស Format–> ចុចលើ Shape Fill ដើម្បីបង្ហាញ
a•ជ្រើសរើសពណ៌ ចង់បានពីបញ្ជី ជ្រើសរើស No Fill ឬជ្រើសរើសពណ៌ច្រើន More Fill Colors
ដើម្បីជ្រើសរើសគ្រោងក្រៅសណ្ឋាន Shape Outline:
•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape បង្ហាញ Format
•ចុចលើ Format ចុចលើ Shape Outline ដើម្បីបង្ហាញម៉ឹនុយ
aពីម៉ឹនុយ លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរព៌ណគ្រោងក្រៅ កម្រាស់ ដែលមិនប្រើចុចៗ
aដើម្បីជ្រើសរើសស្រមោលម្លប់ Shadow Effects:
•ជ្រើសរើស Format
•ចុចលើ Shape Effects  ម៉ឹនុយនឹងបង្ហាញ រួចហើយជ្រើសរើស–> Shadow លោកអ្នកនឹងឃើញ បញ្ជីនៃស្រមោលម្លប់។
•ចលនា mouse របស់លោកអ្នកលើម៉ឹនុយ options ដើម្បីមើលស្រមោលក្នុងឯកសារ។
a•ចុចលើស្រមោល shadow ដើម្បីបន្ថែមទៅលើសណ្ឋាន shape របស់លោកអ្នក។
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Shadow Options ពីម៉ឺនុយ រួចហើយចុចលើប៊ូតុង Color ដើម្បីជ្រើសរើស ព៌ណស្រមោលខុសៗគ្នាសម្រាប់ shape របស់លោកអ្នក។
ការប្រើប្រាស់លើ 3-D Effects
មានពីរប្រភេទ ដែលលោកអ្នកអាចអនុវត្តទៅសណ្ឋាន shape បង្កើតជាតំរុយ 3-D បង្វិលតាមតំរុយ 3-D បង្ហាញរូបរាងពីមុំខុសគ្នា ហើយវាអាចអនុវត្តទៅសណ្ឋានផ្សេងទៀត។ ជ្រុងទ្រេតបន្ថែមកំរាស់ និងព្រំដែនទៅសណ្ឋាន shapes ប៉ុន្តែវាមិនធ្វើការជាមួយប្រភេទនៃគ្រប់សណ្ឋាន។
ដើម្បីប្រើមុំបង្វិល 3-D:
•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape—>ចុចលើ Format—>ចុចលើ Shape Effects ពីក្រុម Shape Styles
•ប្រើដៃលើ mouse ចុចលើ 3-D Rotation ចុចទាញចុះក្រោមម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញ។
•ជ្រើសរើសប្រភេទដែលចង់បានលើម៉ឺនុយ  លោកអ្នកអាចចុចលើ 3-D Rotation Options។
aប្រើជ្រុងទ្រេត:
•ជ្រើសរើសសណ្ឋាន shape—>ចុចលើ Format—>ចុចលើ Shape Effects ពីក្រុម Shape Styles
•ប្រើដៃ mouse ចុចលើជ្រុងទ្រេត ទាញចុះក្រោមម៉ឺនុយនឹងបង្ហាញ។
aប្រសិនបើចុចលើ 3-D Options លោកអ្នកនឹងអាចផ្លាស់ប្តូរទ្រង់ទ្រាយរបស់សណ្ឋាន shape ដូចជាព៌ណ លោហ: ប្លាស្ទិច ឬជាកញ្ចក់ព្រិលៗ ហើយលោកអ្នកអាច ជ្រើសរើស ប្រភេទពន្លឺដើម្បីផ្លាស់ប្តូរសណ្ឋាន shape អោយកាន់តែភ្លឺច្បាស់។
a

 

មេរៀនទី៩: ស្ទាយ និង Theme

a

មេរៀនទី៩ Word 2010-ស្ទាយ និង Theme

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

ដែលជាឧបករណ៍មានសារ:សំខាន់ក្នុងកម្មវិធី​  Word ដែលអាចជួយលោកអ្នក ងាយស្រួល ជំនាញបង្កើតក្នុងឯកសារ។ ស្ទាយមួយត្រូវបានកំណត់រៀបចំនៃពុម្ពអក្សរ ពណ៌ និងទំហំ នៃអត្ថបទដែលអាច អនុវត្តដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថបទ។ អត្ថបទខ្លីនៅក្នុង បង្កើតទម្រង់ជ្រើសរើសដែលអាចអនុវត្តនៅក្នុងអត្ថបទ រួមមានពណ៌ ពុម្ពអក្សរ។  ក្នុងមេរៀននេះលោកអ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដើម្បីអនុវត្ត ផ្លាស់ប្តូរ និងបង្កើតស្ទាយ។ដើម្បីជ្រើសរើសស្ទាយ:
1.ជ្រើសរើសអត្ថបទដែលលោកអ្នកចង់កំណត់ទម្រង់ format
a2.នៅក្នុងក្រុមស្ទាយ Style លើ Home ទាញជ្រើសរើសស្ទាយនិមួយៗដែលមើលឃើញទៅក្នុង អត្ថបទ។ ចុចលើសញ្ញាព្រួញ ដើម្បីមើលបន្ថែមស្ទាយ។
a3.ជ្រើសរើសស្ទាយលោកអ្នកចង់រចនា
aដើម្បីអនុវត្តបង្កើតស្ទាយ:
បង្កើតស្ទាយរៀបចំនៃចំណងជើង ស្ទាយកឋាខ័ណ្ឌ ស្ទាយអនុញ្ញាអោយលោកអ្នកកំណត់ធាតុរបស់អត្ថបទ។

 1. ចុចលើ Change Styles នៅលើ Ribbon ម៉ីនុយនឹងបង្ហាញ។
 2. ពីម៉ីនុយ ជ្រើសរើស Style Set។

a3.ជ្រើសរើស Style Set លោកអ្នកចង់បានចរនានិងផ្លាស់ប្តូរក្នុងឯកសារ។
aជ្រើសរើសយកស្ទាយ Normal
ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរស្ទាយ Style:

 1. ទីតាំងស្ទាយលោកអ្នកចង់ប្តូរក្នុងក្រុមស្ទាយ Styles
 2. ចុចស្តាំលើស្ទាយ style ម៉ីនុយនឹងបង្ហាញចេញ

ចុចលើ Modify ប្រអប់ Modify Style បង្ហាញ។

a4. បង្កើតរចនាផ្លាស់ប្តូរដើម្បីកំណត់ទម្រង់។​ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បាន លោកអ្នកអាចកំណត់ឈ្មោះ នៃស្ទាយ។
a5.ចុចលើ OK ដើម្បីអនុវត្តផ្លាស់ប្តូរស្ទាយ។

ដើម្បីបង្កើតស្ទាយថ្មី New Style:

 1. ចុចលើសញ្ញាព្រួញ arrow ជ្រុងខាងស្តាំនៃក្រុម Styles group បើកស្ទាយ Styles  លើប៉ាណែល

a1. ជ្រើសរើសលើប៊ូតុង New Style នៅខាងក្រោម។
2. បញ្ចូលឈ្មោះស្ទាយ និងបង្កើតទម្រង់អត្ថបទលោកអ្នកចង់បាន។
3. ចុចលើ OK ហើយស្ទាយថ្មី និងបង្ហាញលើប៉ាណែល។

អ្វីជា Theme?
លើ theme បង្កើតនៃពណ៌  ពុម្ពអក្សរ ដែលអនុវត្តលើឯកសារ document។
Theme Colors (អថេរជ្រើសរើសពណ៌លើម៉ីនុយ Color menu)a
Theme Fonts
(អថេរប្រើពុម្ពអក្សរ Font menu)

  • aShape Styles (អថេរក្នុងការកំណត់ Format)
   a

   ហេតុអ្វីបានជាលោកអ្នកប្រើ ធាតុ Theme?

   ប្រសិនបើលោកអ្នក កំពុងប្រើធាតុ theme លោកអ្នកមើលឃើញក្នុងឯកសារមានសោរភ័ណ្ឌស្អាត និងពណ៌  ប្រសើរ និងមានហេតុផលជាច្រើនផ្សេងទៀតដើម្បីប្រើធាតុ theme: កាលណាលោកអ្នកចង់ប្តូរទៅ  theme​ ខុសគ្នា។
   aចងចាំថា ពណ៌ និងពុម្ពអក្សរ នឹងធ្វើអោយទំនើប ប្រសិនបើប្រើពុម្ពអក្សរ  Theme Fonts ឬពណ៌ Theme Color។ ប្រសិនបើលោកអ្នកជ្រើសរើសស្តង់ដា Standard Color ឬពុម្ពអក្សរផ្សេងៗដែលមិនជ្រើសរើស ពុម្ពអក្សរ Theme Font ខណ:ដែលអត្ថបទរបស់លោកអ្នកមិនបានប្តូរ កាលណាបានប្តូរ  theme។ គេអាចប្រើដើម្បីបង្កើត logo។
   a

   ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងប្រើបង្កើតក្នុងស្ទាយ លោកអ្នកអាចកំណត់ចំណាំថាពុម្ពអក្សរសម្រាប់ប្តូរស្ទាយ កាលណាលោកអ្នកជ្រើសរើស theme ខុសគ្នា។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់ប្តូរស្ទាយ លោកអ្នកនឹងត្រូវការ បង្កើត custom styles។

   ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ Theme:

   1. ជ្រើសរើស Page Layout
   2. ចុចជ្រើសរើស Themes ម៉ីនុយនឹងបង្ហាញ

   a3.ជ្រើសរើស theme ចង់ជ្រើសរើស។

   ដើម្បីជ្រើសរើសពណ៌ Theme Colors:
   ពីលើ Page Layout  ចុចលើ Theme Color ម៉ីនុយនឹងបង្ហាញ។

   a4. ប្រើកណ្តុរចុចជ្រើសរើសលើ Theme Color។3. ជ្រើសរើសបង្កើតពណ៌ Theme Color លោកអ្នកចង់បាន ឬជ្រើសរើស Create New Theme Colors ដើម្បីជ្រើសរើសពណ៌មួយ។កាលណាបង្កើតពណ៌ ព្យាយាមដើម្បីរកផ្នែកនៃឯកសាររបស់លោកអ្នក  ដែលមានពណ៌ជាច្រើនជ្រើសរើស ពណ៌ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត។

   ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរពុម្ពអក្ស Theme Fonts:

   ពី Page Layout ចុចលើ Theme Font  ម៉ីនុយនឹងបង្ហាញចេញ
   a4. ជ្រើសរើសពុម្ព Theme លោកអ្នកចង់បាន ជ្រើសរើសលើCreate New Theme Fonts រើសពុម្ពអក្សរមួយ។

   ដើម្បីប្តូរ Theme Effects:
   1.
   ពី Page Layout ចុចលើ Theme Effects ម៉ីនុយនឹងបង្ហាញចេញ។
   a5.ជ្រើសរើសលើ Theme Affects លោកអ្នកចង់បាន

   ដើម្បីរក្សាទុក Theme: លោកអ្នកអាចង់ដើម្បីរក្សាទុក theme ដែលលោកអ្នកអាចប្រើក្នុងឯកសារ
   6. ពី Page Layout ចុចលើ Themes នឹងលេចចេញបង្ហាញ
   aជ្រើសរើសលើ Save Current Theme
   a
   IT ads

មេរៀនទី១០: ដាក់កម្មសិទ្ធិលើ Word

មេរៀនទី១០: ដាក់កម្មសិទ្ធិលើ Word 2010

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

Watermarks ​គឺ​ប្រើ​សម្រាប់​ការពារ​ឯកសារ​ និង​រូបភាព​របស់​យើង​ពី​ការ​ចម្លង​ ឬ​យក​ទៅ​ប្រើ​ប្រាស់​ដោយ​គ្មាន​សិទ្ធិ​អនុញ្ញាត​ពី​យើង។ ​យើង​មិន​ត្រឹម​តែ​អាច​បង្កើត​ Watermark​ ជា​អក្សរ​ប៉ុណ្ណោះ​ទេ ប៉ុន្តែ​យើង​អាច​បង្កើត​វា​ជា​រូបភាព​បាន​ទៀត​ផង។​ ដើម្បី​បង្កើត​ Watermark ​គឺ​យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​តាម​ការ​ណែនាំ​ដូច​ខាងក្រោម៖
១. មុន​ដំបូង​យើង​ត្រូវ​បើក​ឯកសារ​ណា​មួយ​ដែល​យើង​ចង់​ដាក់​ Watermark ​បន្ទាប់​មក​ចូល​ទៅ​ក្នុង​ Page Layout រួច​រក​មើល​ពាក្យ Watermarks ។
a២. នៅ​ក្នុង​ Page Layout tab ​ត្រង់​ផ្នែក​ Page Background ​ចុច​លើ​ពាក្យ ​Watermark ​រួច​យក​ Custom Watermark ។
a៣. ពេល​នោះ​វា​នឹង​ចេញ​នូវ​ផ្ទាំង​ Printed Watermark ​ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​កំណត់។
aលទ្ធផលបង្ហាញ
aរួច​ Browse រក​រូបភាព​ពី​ Computer ​របស់​យើង​ រួច​ចុច Apply។
៥. នៅ​ទី​បញ្ចប់​ប្រសិន​បើ​ចង់​ដាក់​ watermark ​ជា  Text ​គឺ​យើង​គ្រាន់​តែ​ Select ​លើ ​Text watermark ​រួច​បំពេញ​ទៅ​តាម​លក្ខខណ្ឌ​របស់​វា​ជា​ការ​ស្រេច៕
a

មេរៀនទី១១: Power Point-ការណែនាំ

មេរៀនទី១១: Power Point-ការណែនាំ


a
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

កម្មវិធី Power​ Point 2007 គឺជាកម្មវិធីសមាជិកដែលមាននៅក្នុង Microsoft Office 2007 ក្រុមនៃកម្មវិធីត្រូវបានរចនាឡើងដោយសហគ្រាស តែមួយគត់ ដើម្បីធ្វើការរួមគ្នា។ ក្នុងនោះមានដូចជា Word (ដែលសំរាប់ ដំណើរការ word) កម្មវិធី Excel (សំរាប់ spreadsheet) កម្មវិធី Outlook (សំរាប់រៀប ចំនិងគ្រប់ គ្រង email) និងកម្មវិធី Access (សំរាប់បង្កើតទិន្នន័យ database) កម្មវិធី Power Point គឺមានតួនាទីសំរាប់សំរាប់បង្ហាញពីការងារ អ្វីមួយដែលលោក អ្នកចង់បង្ហាញក្នុងអង្គប្រជុំ។

1. តើកម្មវិធី PowerPoint ប្រើប្រាស់សំរាប់ធ្វើអ្វីខ្លះ? កម្មវិធី PowerPoint គឺជា កម្មវិធីមួយ ដែលគេនិយមប្រើប្រាស់បំផុត គឺសំរាបើបង្ហាញ presentation ពីការងារ អ្វីមួយ របស់ លោកអ្នក និងផ្គត់ ផ្គង់ សំរាប់បុគ្គិលិក។ ជាមួយកម្មវិធី Power Point លោកអ្នក អាចបង្កើតនិងជា ជំនួយ ការងារដ៏មាន សារ:សំខាន់ ខាងក្រោមនេះគឺជា Power Point format:

 • Podium: សំរាប់បង្ហាញ presentation ដោយផ្ទាល់ កម្មវិធី Power Point អាចជួយដល់អ្នកបង្រៀន លោកយកចំណុចសំខាន់មកបង្រៀន បញ្ចាំងលើកុំព្យូទ័រដោយប្រើ Projector ភ្ជាប់ជាមួយ។
 • Kiosk shows: ទាំងនេះដើម្បីរត់ដំណើរការដោយខ្លួនវាផ្ទាល់នូវបណ្តា presentation ដែលបានផ្គត់ផ្គង់ព័ត៌មាន។ លោកអ្នកអាចមានលទ្ធភាព មើលលើបណ្តា presentation នៅពេលដែលជួបប្រជុំនៅតាមបន្ទប់ សណ្ឋាគារ។

Internet formats: លោកអ្នកអាចប្រើកម្មវិធី Power Point ដើម្បី បង្ហាញថាលោក អ្នកកំពុងតែ បង្ហាញដោយផ្ទាល់នៅលើប្រព័ន្ធ network ឬតាមប្រព័ន្ធ Internet ជាមួយកម្មវិធីរបស់ Microsoft ដូចជា

 • NetMeeting ក្នុងខណ:ដែលអ្នកចូលរួមកំពុងតែមើលនៅលើ កុំព្យូទ័រ របស់ពួកគរដោយផ្ទាល់​លោកអ្នកអាចផ្ទុក presentation នៅលើ Web site សំរាប់ Download ជាសាធារណ:រត់នៅលើកុំព្យូទ័រ PC។

2. តើមានអ្វីដែលថ្មីនៅក្នុងកម្មវិធី  Power Point 2007

ក្នុងកម្មវិធី Power Point 2007 បានដកស្រង់ចំណុចសំខាន់ងាយ ស្រួលប្រើប្រាស់ និងមាន user interface ងាយស្រួលមើល។ ប្រសិនបើ លោកអ្នកមានបទពិសោធន៏ប្រើប្រាស់ កម្មវិធី Power Point 2003 មកហើយ នោះប្រាកដ៏ជាមិនចោទជាបញ្ហាប្រើប្រាស់ទេ នៅក្នុងកម្មវិធី Power Point 2007 នេះអាចប្រើប្រាស់នូវបណ្តាដែលលោកអ្នកត្រូវការបានយ៉ាងលឿនបំផុត។

2.1 ប្រើ Tab និង Ribbon ជំនួសអោយការប្រើប្រាស់សាំមញ្ញាំនៅលើ menu system ក្នុងកម្មវិធី Power Point 2007 បានឆ្លើយតបបង្កើតជាក្រាហ្វីច graphical Ribbon ដែលមានទំព័រ tab ជាច្រើន។ ក្នុង tab នីមួយៗគឺមានដូចជា toolbar មួយជា​ មួយប៊ូតុង button និង list លោកអ្នកអាច ជ្រើសរើស ឬបើកវាបាន។ បណ្តា Tab គឺមិនមានភាពងាយស្រួលដូចជាបណ្តា toolbar ប៉ុន្តែវាអាចចូល ចុច បានយ៉ាងលឿនឆាប់រហ័ស Quick Access Toolbar ដែលបានផ្គត់ផ្គង់នៅក្នុង home សំរាប់ ប៊ូតុង custom button ផ្សេងៗឬសំរាប់ shortcut លោកអ្នកអាច រក្សាទុកអថេរណាមួយ។ លោកអ្នក អាច បន្ថែមប៊ូតុង button ឬ command ជា ច្រើនដោយប្រើ the Quick Access Toolbar ដោយ ចុច ស្តាំដៃលើវារួចហើយ ជ្រើសរើស Add ដើម្បីចូលក្នុង Quick Access Toolbar មើលក្នុងរូបខាង ក្រោមនេះ:
a2.2  ការប្រើប្រាស់លើ Office Menu នៅលើ Microsoft Office menu លោកអ្នកអាចចូល ប្រើវាដោយចុច ប៊ូតុង Microsoft Office នៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃ អេក្រង់បង្ហាញក្នុងរូបភាព:
a2.3 ស្ទាយសំរាបើក្រាហ្វីចនិងអត្ថបទ Text ក្នុងកម្មវិធី Power Point 2007 បានបង្ហាញ ស្ទាយមូលនៅលើក្រាហ្វិច ដូចជាមានរូបភាព picture បន្ទាត់សំរាប់គូរ drawn line និងឧបករណ៍ សំរាប់ shape សំរាប់ប្រើផ្សេងៗទៀតដែលអាចសរសេរអត្ថបទនៅលើវាបាន។ ឧបមាថា លោកអ្នកចង់ បានរូបភាពអ្វីមួយ លោកអ្នកអាចអនុវត្តដោយងាយទៅ លើរូបភាពស្ទាយដែលបាន ផ្ទុកទៅអោយរូបភាព picture នីមួយៗ។ មិនមានការ ណែនាំ format នៃក្រាហ្វីចណាមួយ។

3. រៀនពីកម្មវិធី PowerPoint ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចអនុវត្តប្រើប្រាស់កម្មវិធី Power Point ដែល មានលក្ខណ:ពិសេសជាច្រើន ដែលអនុញ្ញាតអោយចាប់ផ្តើមប្រើក្នុងកម្មវិធី។

3.1 ការចាប់ផ្តើមនិងបិទកម្មវិធី Power Point លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើមកម្មវិធី Power Point ដែលប្រើកម្មវិធីផ្សេង ទៀតដូចក្នុងកម្មវិធី Windows: ចាប់ផ្តើម Start menu ដោយប្រើជំហាន ខាងក្រោម:

 1. ចុចលើ Start button បើក Start menu
 2. ចុចលើកម្មវិធី All Programs
 3. ចុចលើ Microsoft Office
 4. ចុចលើ Microsoft Office PowerPoint 2007 ដើម្បីចាប់ផ្តើមកម្មវិធី

ប្រសិនបើលោកអ្នកបានបើកកម្មវិធី Power Point មុនដែលបាន បង្ហាញភ្លាមៗ នៅលើ All Programs ទាំងអស់ចាប់ផ្តើមដោយប្រើ Start menu លោកអ្នកមើលក្នុងរូបភាពខាងក្រោម ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើកម្មវិធី ប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត។ ឬលោកអ្នកអាចចុចលើ StartàProgramsà Microsoft Officeà Microsoft Office PowerPoint 2007 កម្មវិធី បង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ :
aកាលណាលោកអ្នកបានបើកកម្មវិធីរួចហើយ ចង់ចាកចេញ ឬបិទកម្មវិធី​វិញលោកអ្នកជ្រើសរើស Office àExit ឬចុចលើសញ្ញា Close (X) នៅខាង ស្តាំដៃនៃសន្លឹកកម្មវិធី PowerPoint។

3.2 ស្វែងយល់ពីធាតុ Screen Element នៅលើ Interface របស់កម្មវិធីគឺជាប្រភេទកម្មវិធី សន្លឹកដែលមាន មធ្យោបាយជាច្រើន លោកអ្នកអាចរៀនបានភ្លាមៗ ក្នុងជំពូកនេះ ដែលមាន លក្ខណ: ពិសេសមួយចំនួនក្នុង Office 2007 ដែលជាលក្ខណ:ពិសេសប្រសើរ របស់ Power Point ផ្ទុកក្នុងធាតុជាច្រើន:

 • Title bar: អត្តសញ្ញាណរត់ដំណើរការកម្មវិធី (PowerPoint) និងឈ្មោះ នៃសកម្មភាពការបង្ហាញ presentation។ ប្រសិនបើសន្លឹកមិនបានបើក អោយធំអតិបរិមា លោកអ្នកអាចប្តូរសន្លឹកដោយប្រើដៃទាញលើ title bar។
 • Ribbon: បណ្តាបមុចងារ menu bar និង toolbar លោកអ្នកអាចប្រើ Tab នៃប៊ូតុង button ជាមួយ list និងបណ្តា command។
 • Office button:  បើកលើ Office menu លោកអ្នកអាចបើ open, រក្សាទុក save, print និងចាប់ផ្តើមកម្មវិធី presentation ថ្មី។
 • Quick Access Toolbar: សំរាប់ផ្ទុក shortcut ដែលមាន command រួមជាច្រើន លោកអ្នកអាចបន្ថែមការរចនាលម្អរបស់លោកអ្នកបន្ថែម។
 • Minimize button: សន្លឹកកម្មវិធីប្រើប្រាស់នៅលើ bar នៅលើ taskbar លោកអ្នកអាចចុចលើប៊ុតុងនៅលើ taskbar ឬបើកវាម្តង ទៀត។
 • Maximize/Restore button: ប្រសិនបើសន្លឹកត្រូវបានបើកជាអតិបរិមា (full screen) លោកអ្នកអាចប្តូរ (មិន full screen) ប្រសិនបើសន្លឹក មិនអតិបរិមា លោកអ្នកចុចលើអតិបរិមាន maximize។
 • Close button: បិទកម្មវិធី​ លោកអ្នកអាចបង្ហាញដើម្បីរក្សាទុកការផ្លាស់ ប្តូររបស់លោកអ្នក ប្រសិនបលោកអ្នកបានបង្កើតផ្សេងទៀត។

Work area: កន្លែងកម្មវិធី PowerPoint slide​ ធ្វើសកម្មភាព។ រូបភាពខាងក្រោមបង្ហាញក្នុង សន្លឹកធម្មតា Normal view។
aa4.  ការបង្កើតនិងមូលដ្ឋាននៃការបង្ហាញ Presentation

 • ចាប់ផ្តើម New Presentation ថ្មី
 • ជ្រើសរើស Theme សំរាប់ Presentation របស់លោកអ្នក
 • ការបន្ថែមអត្ថបទ Text
 • ការបន្ថែម More Slide
 • ធ្វើចលនាលើ Presentation
 • បន្ថែម Speaker Note
 • ការបង្កើតនិងការ Print Handout
 • រក្សាទុក Save និងបិទ Presentation
 • រត់ដំណើរការ Presentation

4.1. ការចាប់ផ្តើម Presentation ថ្មី

លោកអ្នកមានពីរការជ្រើសរើសពីរ កាលណាវាបានបង្កើត presentation ថ្មី:

 • លោកអ្នកអាចចាប់ផ្តើម ដែលប្រើជា blank ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន ចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរៀនកម្មវិធី Power Point បានលឿន កាល ណាលោកអ្នកមានលទ្ធភាពចប់បានជ្រើសរើសក្នុង option នេះ។
 • លោកអ្នកអាចបង្កើត presentation ថ្មីដោយឈរលើមូលដ្ឋាន template មួយដែលបានបង្កើតរួចស្រេច និងមាន theme ឬជា presentation។ ក្នុង template មួយត្រូវបានបង្ហាញ presentation file ត្រូវបានរចនាសំរាប់ ប្រើឡើងវិញ បណ្តា template អនុញ្ញាតអោយ លោកអ្នកចាប់ផ្តើម presentation ដែលមានលក្ខណ:ពិសេសនៅលើ មាតិកា។ ប្រសិនបើលោក អ្នកបង្កើត presentation មួយសំរាប់សាលា ឧទាហរណ៍ដូចជាលោកអ្នកត្រូវ ការដើម្បីបន្ថែមមាតិកា ដែលអធិប្បាយ។

4.1.1 ការបង្កើត Presentation ថ្មីពី Scratch កាលណាលោកអ្នកចូលកម្មវិធី PowerPoint ចាប់ផ្តើមកម្មវិធីជាមួយ presentation ថ្មីត្រូវបង្កើតឈ្មោះអោយបានច្បាស់ដូចជា Presentation1 បង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ:
aរៀបដែលលោកអ្នកបង្កើតនិងបន្ថែម blank presentation មួយថ្មី:

 1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Office button à New

សន្លឹក Presentation ថ្មីត្រូវបានបង្ហាញ។

 1. នៅខាងឆ្វេងដៃនៃសន្លឹក New Presentation បង្កើត “Blank and recent” option ត្រូវបានជ្រើសរើស។ប្រសិនមិនបានជ្រើសរើសត្រូវចុច
 2. ក្នុងសន្លឹក New Presentation ចុចពីរដងលើ Blank Presentation ឬលោកអ្នកចុចលើ Blank Presentation រួចហើយចុចលើ Create។

មធ្យោបាយទាំងពីរ នៅលើ blank presentation ថ្មីត្រូវបានដាក់ ឈ្មោះថា Presentation2 (ឬ Presentation3​ ឬជា Presentation4 ដោយផ្អែកលើ presentation ថ្មីច្រើន ដែលលោក អ្នក ត្រូវបានបង្កើត នៅលើកម្មវិធី) បង្ហាញក្នុងកម្មវិធី PowerPoint។
a4.1.2. ការបង្កើត Presentation ពីក្នុង Template, Theme ឬ Presentation ដែលមានរួចស្រេច កម្មវិធី Power Point អនុញ្ញាត្តអោយលោកអ្នកចូលក្នុង presentation របស់ លោក អ្នកដោយចាប់ផ្តើមជាមួយ template, theme ឬ presentation រួចហើយបំពេញលើ មាតិការ ។  លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសពី template ជាច្រើន និងបណ្តានិងបណ្តា theme ដែលមកជាមួយ PowerPoint ឬលោកអ្នកអាច ចូល online និងស្រាវជ្រាវលក្ខណ:ពិសេស template ឬ theme ដែល លោក អ្នកត្រូវការ។

4.1.2.1. ពីក្នុង template ដែលមានរួចស្រេច បណ្តា template ដែលមានរួចស្រេច នៅក្នុង កម្មវិធី Power Point លោកអ្នកអាចអនុវត្តលើ presentation របស់លោកអ្នកនិងបង្ហាញនៅ ក្នុង list ដូច្នេះប្រសិនបើ លោកអ្នកចូលចង់ប្រើពីរឬបី template ដើម្បីបង្កើត presentation ទាំងអស់របស់ លោក អ្នក ពេលនោះលោកអ្នកនឹងរកមើលលើ option ដែលអាចប្រើបានភ្លាមៗ។ របៀបបង្កើត presentation ថ្មីដែលប្រើ template មួយលោកអ្នកអនុវត្តបានភ្លាមៗទៅ presentation ផ្សេងទៀត:

 1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Office button àNew

ក្នុងសន្លឹក New Presentation បានបង្ហាញ

 1. នៅជ្រុងសន្លឹក New Presentation ខាងឆ្វេងដៃបង្កើតអោយបាន ច្បាស់ “Blank ” option ត្រូវបានជ្រើសរើស។
 2. នៅកណ្ដាលសន្លឹកនៃ New Presentation ទាញ template ដោយប្រើ ដៃ។

aចំណាំ: ដើម្បីបង្កើត blank presentation ដោយមិនចុចលើសន្លឹក New Presentation ឬចុចលើ Ctrl+N។

4.1.2.2 ការបង្កើត Presentation ពីក្នុង Template, Theme ឬ Presentation ដែលមានរួចស្រេច កម្មវិធី Power Point អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកទទួល presentation ថ្មីដោយចាប់ផ្តើមជាមួយនឹង template, theme ឬ presentation ដែលមាន រួចស្រេចនិង បំពេញក្នុងមាតិការបស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស លោកអ្នក អាចជ្រើសរើស ពីក្នុងបណ្តា template និង theme ជាច្រើនដែល មកជាមួយកម្មវិធី PowerPoint ឬលោកអ្នកអាចចូលតាម online និងស្រាវជ្រាវ លក្ខណ:ពិសេស សំរាប់ template ឬ theme ដែលត្រូវការវា។ ប្រើឡើងវិញ ជាមួយបណ្តា template, theme ឬបណ្តា presentation ដែលលោកអ្នក ធ្វើការបង្កើតជាមួយ។

4.1.3  ជ្រើសរើសពីក្នុង template ដែលមានរួចស្រេច បណ្តា Template ដែលជួយ អោយ លោកអ្នកបង្ហាញ presentation បានយ៉ាងលឿន ពីព្រោះទាំងអស់ត្រូវបាន រចនាដើម្បីធ្វើការសំរាប់ លោក អ្នក ទាំងអស់លោកអ្នកត្រូវការដើម្បីធ្វើបន្ថែមលើមាតិកាមានដូចជា: អត្ថបទ text, chart, ក្រាហ្វីច graphic និងសមាធាតុផ្សេងៗទៀត។ បណ្តា template មួយ ចំនួនផ្ទុកបន្ថែមពីលើ format និងសមាធាតុសំរាប់រចនា។

បណ្តា template បានដំឡើង: កាលណាលោកអ្នកបានដំឡើងកម្មវិធី Power Point លោកអ្នក បានដំឡើងដោយស្វែយប្រវត្តិជាមួយ template ជាច្រើនរួម មានបណ្តា template ដែលអនុញ្ញាត អោយលោកអ្នកបង្កើត photo album (Classic Photo Album និង Contemporary Photo Album)។

ដើម្បីប្រើ ឬបង្កើតបណ្តា template ដើម្បីបង្កើត new presentation ថ្មីត្រូវធ្វើ ជំហានដូចខាងក្រោមនេះ:

 1. ជ្រើសរើស Office button à New
 2. នៅជ្រុងខាងធ្វេងដៃនៃសន្លឹក New Presentation ចុចលើ Installed Templates។ មាន template ជាច្រើនបង្ហាញនៅកណ្តាលនៃសន្លឹក New Presentation។
 3. ចុចលើ template ដើម្បីជ្រើសរើសវា។ មើលនៅលើតំបន់ខាងស្តាំដៃនៃ សន្លឹក New Presentation។
 4. ចុចលើ Create។

សន្លឹក New Presentation មិនបង្ហាញ ហើយលោកអ្នកឃើញ and new presentation file ដែលមានមូលដ្ឋានលើ template ដែល លោកអ្នកបានជ្រើសរើស ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព ខាងក្រោម នេះ។
aកាលណាលោកអ្នកបានដំឡើងកម្មវិធី Power Point លោកអ្នកដំឡើង ដោយស្វ័យប្រវត្តិដែលមាន template ជាច្រើនរួមបញ្ចូលទាំង template ដែល លោកអ្នកបានបង្កើត photo album (Classic Photo Album និង Contemporary Photo Album) ដែលបង្ហាញក្នុង slide show។ ដើម្បីប្រើ template ណាមួយឬដើម្បីបង្កើតសន្លឹក new presentation ដោយធ្វើតាម ជំហានដូចខាង ក្រោមនេះ:

 1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Office button àNew
 2. នៅខាងឆ្វេងដៃនៃសន្លឹក New Presentation ចុចលើ Installed Templates
 3. ចុចលើ template មួយដើម្បីជ្រើសរើសវា។ ពេលនោះវាបង្ហាញ template ដែលនៅជ្រុងខាងស្តាំនៃសន្លឹក New Presentation។

ចុចលើ Create។ ប្រសិនបើសន្លឹក New Presentation មិនបង្ហាញ ហើយលោកអ្នកឃើញសន្លឹក new presentation file មួយដែល មាន​មូលដ្ឋាននៅលើ template ដែលលោកអ្នកបានជ្រើសរើស ដូចបង្ហាញ ក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ
a1.3.1. បង្កើត  theme ដែលមានរួចស្រេច ប្រសិនបើលោកអ្នកបានដឹង theme ណាមួយ ដែល លោក អ្នកចង់បាន ដើម្បីអនុវត្តលើ new presentation ដែលលោកអ្នកកំពុងបង្កើត ហើយលោក អ្នលអាច រក្សាទុកឬចុចពីរដងដើម្បីរក្សាទុកវា កាលណាលោកអ្នកបង្កើត presentation file។ ដើម្បី បង្កើត new presentation ដែលបង្កើតជាមួយ theme ដែលមានមកជាមួយកម្មវិធី PowerPoint:

 1. ជ្រើសរើសប៊ូតុង Office button àNew
 2. នៅលើសន្លឹកខាងស្តាំដៃ New Presentation ចុចលើ Installed Themes។
 3. ចុចលើ theme ដើម្បីជ្រើសរើសវា។

ចុចលើ Create។ ប្រសិនបើសន្លឹក New Presentation មិនបង្ហាញ ហើយលោកអ្នកមើលឃើញ new presentation នៅ theme ដែល លោកអ្នកបានជ្រើសរើស​ ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ
a4.2. ការជ្រើសរើស Theme មួយសំរាប់ Presentation របស់លោកអ្នក មិនមានបញ្ហានៅ ពេលដែល លោកអ្នកបង្កើត presentation​​ មួយពីក្នុង កម្មវិធី ឬពីក្នុង presentation ដែលមានរួច ស្រេច ពីក្នុង template​ មួយឬពី របស់នរណាម្នាក់ លោកអ្នកអាចប្តូរវាជាមួយ theme របស់វា។ ក្នុង theme មួយត្រូវបានប្រមូលផ្តុំលក្ខណ:ពិសេស ដែលរួមមានពណ៌ color, font និង ក្រាហ្វីច graphic effect។ ឧទាហរណ៍ អនុវត្តបង្កើត background ដែល បង្ហាញពណ៌ខៀវ និងមានចំណង់ ជើង text (ដែលសរសេរជា Corbel font) ខាងក្រោមនេះជារបៀបអនុវត្ត theme ក្នុង PowerPoint presentation:
1. ចុចលើ Design tab
ដើម្បីបង្ហាញ Design ribbon បំពេញជាមួយ Theme gallery (បង្ហាញក្នុងរូបភាព)។ សំរាប់កម្មវិធី Power Point 2007 បានបង្កើត ribbon ថ្មីសំរាប់ងាយស្រួសប្រើប្រាស់។
a2. ចុចលើ More icon នៅជ្រុងខាងក្រោមស្តាំដៃនៃតំបន់ Theme។ បន្ថែមបណ្តា theme បង្ហាញក្នុង gallery ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាព
a4.3. ការបន្ថែមអត្ថបទ Text លោកអ្នកនឹងចង់ដើម្បីបន្ថែមយ៉ាងហោចណាស់មានអត្ថបទ text មួយចំនួនបន្ថែមទៀត ប្រសិនបើមិនទាំងអស់ កម្មវិធី Power Point presentation ដែលលោកអ្នក បានបង្កើត។ យើងដឹងថាអ្នករចនាក្នុងកម្មវិធី Power Point បង្កើតវាដោយងាយស្រួលសំរាប់ បន្ថែមអត្ថបទទៅលើបណ្តា slide របស់លោកអ្នក មេរៀនខាងក្រោបង្ហាញពីរបៀប បញ្ចូលបន្ថែមអត្ថបទ  Text។
4.3.1. ការបន្ថែមអត្ថបទទៅលើប្រអប់អត្ថបទ Text Box ដែលមានស្រេច
កាលណាលោកអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការជាមួយ new presentation ថ្មីមួយ ដែលបង្ហាញក្នុង ribbon Home tab បង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ
a

មេរៀនទី១២: បញ្ចូលរូបលើ Slide

មេរៀនទី១២: PowerPoint បញ្ចូលរូបលើ Slide

a

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

* ការគូរ Drawing នៅលើបណ្តា Slide
* ផ្លាស់ប្តូរគំនូរ Modifying Drawing
* ការបន្ថែមរូបភាពពីកម្មវិធីផ្សេង
* ការផ្លាស់ប្តូររូបភាព Modifying Picture
1. គូរ Drawing នៅលើ Slide នៅលើ Slide លោកអ្នកអាចគូរគំនូបន្ថែមដាក់លើវាបាន ឬអាច បញ្ចូល ជាមួយរូបភាព photo ជាច្រើននិង art ដែលលោកអ្នកអាចប្រើក្នុង presentation ប៉ុន្តែជួនពេលខ្លះលោកអ្នកត្រូវការរូបភាពដើម្បីបញ្ចូល។ លោក អ្នកអាច ប្រើ stock image ដែលមាន customer ប៉ុន្តែលោកអ្នកត្រូវការគូស ដោយខ្លួនឯងជាមួយអ្វីដែលត្រូវការចង់បាន។
1.1. ការគូរបន្ទាត់  Line និង Shape ការគូសក្នុងកម្មវិធី Power Point មានន័យថាជ្រើសរើសនូវអ្វី ដែល លោកអ្នកចង់បានដើម្បីគូស gallery នៃបន្ទាត់ line និង shape រួចហើយចាប់ ទាញលើ slide របស់លោកអ្នក។

 1. ចុចលើ Insert àIllustrations àShapes
 2. ចុចលើបន្ទាត់មួយ line ឬ shape options ដើម្បីជ្រើសរើសវារួចហើយ ប្រើ mouse ដើម្បីធ្វើចលនាលើ slide របស់លោកអ្នក។
 3. ចុចលើ slide របស់លោកអ្នក កន្លែងលោកអ្នកចង់បានដើម្បីចាប់ផ្តើម គូររួចហើយចាប់ទាញ cursor របស់លោកអ្នក។ អនុញាត្តអោយលោក អ្នកប្រើលើ mouse របស់លោកអ្នកកាលណាគូសបន្ទាត់ line ឬ shape តាមទំហំត្រូវការ។

1.2. គូសខ្សែភ្ជាប់ Connector គូសខ្សែភ្ជាប់ Connector គឺមានបន្ទាត់ពិសេស ដែលលោក អ្នកអាច គូស shape ពីរដើម្បីភ្ជាប់វា។ កម្មវិធី Power Point បង្កើតការភ្ជាប់ជាមួយ បន្ទាត់ line ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ខ្សែភ្ជាប់ Connector គឺសំរាប់គូរដូចជា flow chart កន្លែងលោកអ្នក ត្រូវ ការបន្ថែមនិងផ្ទុកបណ្តា shape ដូចដែលលោកអ្នក ចង់បានធ្វើការ។
aដើម្បីគូរ ខ្សែភ្ជាប់ connector មួយ:
1.បង្កើតពី shape នៅលើ slide របស់លោកអ្នក រួចហើយបង្កើតអោយ បានច្បាស់និងភ្ជាប់លើបណ្តា Shape ទាំងពីរនោះ។
2. ចុចលើ Drawing Tools | Format àIllustrations àShapes រួចហើយជ្រើសរើសខ្សែ connector។

a3.ធ្វើចលនាលើ mouse របស់លោកអ្នកលើ shape ដំបូង។ នៅលើ cursor ដែលមានសញ្ញាលេខមូ plus sign និងមានពណ៌ ក្រហមមានរាងជាការេ។
4. ចុចលើការភ្ជាប់រាងជាការេពណ៌ក្រហម នៅលើ shape ទីមួយរួចហើយ ចាប់ទាញឆ្ពោះទៅរក shape ទីពីរបន្តទៀត។ កម្មវិធី Power Point បង្ហាញការភ្ជាប់ដែលមានពណ៌ក្រហមរាងការេនៅជុំវិញនៃ shape ទីពីរ របស់លោកអ្នក។
5. កាលណា cursor លោកអ្នកនៅលើខ្សែភ្ជាប់ពណ៌ក្រហមរាងការេ នៃ shape ទីពីរបស់លោកអ្នក។
a2. ការផ្លាស់ប្តូរគំនូរ លោកអ្នកអាចលប់ឬគូសឡើងវិញទៅតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកចង់ បាន គូរលើ Slide របស់លោកអ្នក។ ក្នុងមេរៀននេះបង្ហាញពីរៀបការផ្លាស់ប្តូរ បន្ទាត់ line និង shape។​ មេរៀនបន្ទាប់បង្ហាញលោកអ្នកពីរបៀបប្រើស្រទាប់ layer, align និងបន្ទាត់ច្រើនជាមួយនិង shape។

2.1. ការជ្រើសរើសបន្ទាត់ Line និង Shape មុនដំបូងលោកអ្នកផ្លាស់ប្តូរ shape ឬ line បន្ទាត់មួយ ជាដំបូងលោក អ្នកត្រូវការធ្វើដូចជំហានខាងក្រោមនេះ:

 • ជ្រើសរើស shape ឬ line ទោលមួយ រួចហើយនៅលើ mouse ប្រើ cursor របស់លោកអ្នកដើម្បីប្តូរពីធម្មតា normal និងសញ្ញាព្រួញ single-headed ទៅសញ្ញាព្រួញ four-headed រួចហើយលោកអ្នក ចុចលើវា។
 • ជ្រើសរើស shape ឬ line ច្រើនរួចហើយចុចលើ shape ឬ line ដំបូង រួចហើយទាញដោយប្រើ Shift key ចុចភ្ជាប់ជាមួយ shape និង line។

2.2. ការអនុវត្តន៍ Shape Style ដើម្បីកំណត់ format ជាមួយគំនូសរបស់លោកអ្នក ដោយ ចុចអនុវត្តលើ Shape Style ជាដំបូងជ្រើសរើសបន្ទាត់ line ឬ shape ដែលលោកអ្នកនឹង អនុវត្ត Shape Style របស់លោកអ្នក។ ចូលទៅក្នុង Drawing Tools | Format àShape Styles រួចហើយជ្រើសរើស Shape Style ឬចុចលើ More ដើម្បីមើល gallery នៃ​ styles (រូបបង្ហាញខាងក្រោម) រួចហើយជ្រើសរើស Shape Style ពី gallery។
a2.3. ការផ្លាស់ប្តូរបន្ទាត់ Lines ខ្សែ Connector និង Shape Outline លោកអ្នកអាចប្តូរ បន្ទាត់ line និងខ្សែ connector លោកអ្នកចង់បន្ថែម ទៅលើ slide ឬអាចផ្លាស់ប្តូរបានទាំងពណ៌ color កំរាស់ weight (ស្តើងក្រាស់) និងជា (ចំនុចចុចៗ ជា dot ឬជា solid) ឬអាចបន្ថែមជាសញ្ញា ព្រួញ ពីព្រោះ outline នៃគ្រប់ shape លោកអ្នកបង្កើតក្នុងកម្មវិធី Power Point គឺជាបន្ទាត់ line មួយលើអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ។ ជ្រើសរើសបន្ទាត់ line និង connector ឬ shape ដែលមាននៅក្នុង outline លោកអ្នកចង់ផ្លាស់ប្តូរវា។ កាលណាចុច Drawing Tools | Format àShape Styles àShape Outline (បង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម)។ ពីក្នុង Shape Outline menu ជ្រើសរើសមួយឬច្រើនដូចខាងក្រោម:

 • Theme Colors អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបង្កើត line របស់លោកអ្នក​ក្នុងតំរុយគូអរដោនេពណ៌។
 • Standard Colors  អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបើក line បន្ទាត់មួយនៃ theme-breaking color។
 • No Outline ដោះចោល Remove បន្ទាត់ដែលមានស្រេចឬ outline។

More Outline Colors ការបង្ហាញ palette និងបន្ថែមពណ៌ជាច្រើន ដែលលោកអ្នកចង់បានលើបន្ទាត់។
a2.4. ការអនុវត្តន៍លើ Effect ពិសេស នៅលើកម្មវិធី Power Point 2007 គឺមានលទ្ធភាព ដើម្បីបន្ថែមលើ effect ពិសេសដូចជា glow, reflection, shadow ទៅលើ shape និងបន្ទាត់ របស់លោកអ្នក។
aជ្រើសរើស shape ឬ line ដែលលោកអ្នកត្រូវការអនុវត្តបង្កើត effect រួចហើយ ចុចលើ Drawing Tools | Format –>Shape Styles –> Shape Effects។

2.5. ការបង្វិលមុំលើរូបគំនូរ Drawing លោកអ្នកបង្វិលខ្សែបន្ទាត់ line និង shape ដែលលោកអ្នកចង់បង្វិល និងផ្ទុកគ្រប់ object នៅលើ slide របស់លោកអ្នក ដោយជ្រើសរើសរួចហើយ ចាប់តាញបង្វិលដោយប្រើដៃ។

2.5.1. ការបង្វិលលើបន្ទាត់ ប្រសិនបើលោកអ្នកបន្ថែមបន្ទាត់ line មួយទៅលើ slide រួចហើយ សំរេចចិត្តចង់បានផ្អៀង ផ្តេក ឬទម្រេតលោកអ្នកអាចធ្វើបាន។ កម្មវិធី Power Point បានផ្តល់អោយលោកអ្នកជាមួយមធ្យោបាយពីរយ៉ាងដើម្បីបង្វិលបន្ទាត់ ទៅចំណុចបញ្ចប់ រួចហើយប្រើ Size និងប្រអប់ Position។
aចុចដើម្បីជ្រើសរើសបន្ទាត់ line លោកអ្នកចង់បង្វិលវា។ កម្មវិធី PowerPoint បង្ហាញជារង្វង់ circular endpoint នៅលើចុងបន្ទាត់នីមួយៗ។ ចុចលើចំណុច នៃ endpoint រួចហើយចាប់ទាញបង្វិល បន្ទាត់។  កាលណាលោកអ្នកអនុញ្ញាត ប្រើលើ mouse របស់លោកអ្នក។ កម្មវិធី Power Point បង្ហាញពីការបង្វិល បន្ទាត់ line (មើលក្នុងរូបភាពខាងក្រោម)។
a2.5.2. ការបង្វិលលើ shape ប្រសិនបើលោកអ្នកទទួល បានដោយដៃនិងងាយឆាប់រហ័ស ដើម្បី ចុចបង្វិល shape គឺចុចបង្វិលដោយប្រើដៃលើ shape និងចាប់ទាញតាមមុំ គឺអាចបង្វិលបានមុំ 360ដឺក្រេ។ កាលណាលោកអ្នកចង់ប្រើលើកម្មវិធី Power Point បានកំណត់អោយបង្វិលបាន មុំជាច្រើនដឺក្រេជាមួយ shape របស់លោក អ្នក ប្រើតាម Size និងប្រអប់ Position dialog box ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាង ក្រោមនេះ។
aកម្មវិធី Power Point បានផ្តល់មធ្យោបាយអោយលោកអ្នកបង្វិល shape ដែល មានមុំ 90 ដឺក្រេគឺជា ការប្រសើរសំរាប់ប្រើជាមួយនឹង shape (គឺអាចបង្វិលវា តាមទិសបញ្ឈរនិងទិសដេកបាន)។ នៅលើ Drawing Tools | Format tab ចុចលើ Arrange –> Rotate រួចហើយជ្រើសរើសបង្វិលមុំ ខាងស្តាំដៃ 90° និង បង្វិលមុំខាងស្តាំ 90° តាមទិសបញ្ឈរនិងផ្តេក។ ដើម្បីបង្វិល shape មួយដោយ ចាប់ទាញ ដែលមុនដំបូងលោកអ្នកជ្រើសរើសលើ shape លោកអ្នកចង់បង្វិល កាលណាលោកអ្នកប្រើ mouse លើបង្វិលដែលមានសញ្ញាពណ៌បៃតង green rotation កម្មវិធី Power Point បានផ្លាស់ប្តូរលើ cursor ក្នុងសញ្ញាខ្សែកោង ចុចលើការបង្វិលដោយប្រើដៃហើយទាញបង្វិលវាលើ shape របស់លោកអ្នក រួចហើយចុចលើ finish ដើម្បីបញ្ចប់ការងាររបស់លោកអ្នក។
a2.6. ទុកដាក់បន្ទាត់ និង Shape គឺវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងមធ្យោបានលោកអ្នកបង្វិលបន្ទាត់និង shape  លោកអ្នកផ្ទុកវានៅលើ slide របស់លោកអ្នក ដោយប្រើវិធីចាប់ទាញលើវា ឬប្រើ Size និង Position dialog box ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម។ ដើម្បីដាក់ បន្ទាត់ line ឬ shape ដោយ ទាញប្រើដៃ ដំបូងជ្រើសរើសបន្ទាត់ line ឬ shape ដែលលោកអ្នកដាក់។ កម្មវិធី Power Point បង្ហាញ ពីចំណុចចុងបញ្ចប់ endpoint (លើបន្ទាត់) ឬការជ្រើសរើសលើ (shape)។ លោកអ្នកអាចធ្វើ ចលនា លើ mouse របស់លោកអ្នកដែលមានបន្ទាត់ពណ៌ highlight ឬប្រអប់ កាលណាលោកអ្នកប្រើ mouse ចុចនៅខាងស្តាំដៃលើ cursor របស់លោកអ្នក ហើយលោកអ្នកអាចចាប់ទាញ ដាក់លើ ការជ្រើស រើស។

2.7. កែទំហំគំនូរ Drawing លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសទំហំ size ដោយស្វ័យប្រវត្តិសំរាប់ shape និងបន្ទាត់ line ដូចដែលលោកអ្នកបានគូរវា ឬចាប់ទាញ។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើលោក ផ្លាស់ប្តូរដោយក្នុងចិត្ត លោកអ្នកអាចកែទំហំ resize លើវាបានដោយងាយ។

 1. នៅលើ slide របស់លោកអ្នកជ្រើសរើសបន្ទាត់ line ឬ shape លោក អ្នកចង់បានកែទំហំ resize ឡើងវិញ។ កម្មវិធី Power Point បាន បង្ហាញចំណុចចុង endpoint (សំរាប់ជាមួយបន្ទាត់ line) និងការជ្រើស រើសប្រអប់។
 2. ចុចលើចំណុចចុង endpoint ឬ resize ដែលទាញដោយដៃ លើ cursor របស់លោកអ្នកប្តូរពីសញ្ញាព្រួញ + symbol។

ចំណាំ :  តាមវិធីផ្សេងទៀតលោកអ្នកអាចកែទំហំ resize លើគំនូរ drawing របស់លោកអ្នក ជាមួយកំពស់ Shape Height និងទទឹង Shape Width លើ Drawing Tools | Format បង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ។
a2.8. ការផ្លាស់ប្តូរប្រភេទនៃ Shape ឬ Connector សន្មត់ថាលោកអ្នកបន្ថែម រូបចតុកោណ កែងលើ slide របស់លោកអ្នក និងបន្ថែមលើអត្ថបទ text មួយចំនួនរួច ហើយលោក អ្នកអាចសំរេចចិត្ត ធ្វើអោយ បានប្រសើរឡើង។​ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ shape ដែលប្រភេទ shape ខុសគ្នា ជ្រើស រើសវារួចហើយ ចុចលើ Drawing Tools | Format àInsert Shapes àEdit Shape (បង្ហាញក្នុងរូបភាព)។ នៅលើ menu ដែលបង្ហាញចុចលើ mouse ដែលលោកអ្នកចង់ប្តូរ Change Shape រួចហើយបង្ហាញ Shape gallery។
a2.9. រៀប Shape និងបន្ទាត់ Line ជាជួរ លោកអ្នកជ្រើសរើសលើ View –>Show/Hide –>Ruler or View–>Show/Hide –> Gridlines។
aជាដំបូងលោកអ្នកជ្រើសរើសបន្ទាត់ line ឬ shape លោកអ្នកចង់បានតម្រង់ជួរ រួចហើយចូលក្នុង Home àDrawing àArrange àAlign ដូចបង្ហាញក្នុង រូបភាពខាងក្រោម។
aលោកអ្នកអាចជ្រើសរើសតាមជំហានខាងក្រោមនេះ:

 • ជ្រើសរើស Align Left, Center, Right, Top, Middle ឬ Bottom កម្មវិធី Power Point ជ្រើសរើសបន្ទាត់នៅលើ slide របស់លោកអ្នក (មើល Align លើ Slide បង្ហាញខាងក្រោម)។
 • បែងចែកទិសដៅផ្តេក Horizontally និងទិសដៅ Vertically។
 • Align ទៅ Slide កម្មវិធី Power Point បានផ្តល់ឆ្វេង align left ចំនុចកណ្តាល center ខាងស្តាំដៃ right ខាងលើ top ចំនុចពាក់ កណ្តាល middle ឬខាងក្រោម bottom។
 • តម្រងជួរ Align ដែលបានជ្រើសរើសលើ Object កម្មវិធី Power Point បានផ្តល់ឆ្វេង align left ចំនុចកណ្តាល center ខាងស្តាំដៃ right ខាងលើ top ចំនុចពាក់ កណ្តាល middle ឬខាងក្រោម bottom។
 • បង្ហាញពី Gridlines កម្មវិធី Power Point បានប្រាប់បង្ហាញ gridline
 • ការបង្កើត Grid Settings គឺបង្ហាញជា Grid និងប្រអប់ Guides dialog box (ដូចបង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោម)។

3. ការបន្ថែមរូបភាព Picture ពីកម្មវិធីផ្សេងទៀត ជំនួសអោយរូបភាពដែលជា កម្មសិទ្ធរបស់ លោកអ្នក ដោយផ្ទាល់នៅលើ slide​ របស់លោកអ្នកដូចបានអធិប្បាយក្នុងមេរៀនខាងលើ លោកអ្នកអាច បញ្ចូលរូបភាព photo រូបភាព digital ដែលអាចផ្ទុកនិងមានជាមួយក្នុងកម្មវិធី Microsoft Office ឬរូបភាពដែលលោកអ្នកបានផ្ទុកនៅក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោក អ្នក computer ក្នុងថត Drive ណាមួយឬក្នុង Folder ណាមួយ។
a3.1. ការបញ្ចូលរូបភាពដែលផ្ទុកក្នុងកុំព្យូទ័រ លោកអ្នកអាចបញ្ចូល file រូបភាពនៅក្នុងការបង្ហាញ slideshow របស់ លោកអ្នកពីក្នុង file ដូចជា .jpg, .bmp និង .gif file format និងមាន file ប្រើ បានដ៏ប្រសើរគឺ.cgm និង .emz format។ ជំហាននៃដំណើរការដូចខាង ក្រោមនេះ:

 1. ចុចចូលក្នុង Slides tab ក្នុង Normal view ជ្រើសរើស slide ដែល លោកអ្នកត្រូវការចង់បានដើម្បីបញ្ចូលរូបភាព។
 2. ចុចលើ Insert។លើ Insert tab បង្ហាញដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោម
  a

  ចំណាំ:  ប្រសិនបើលោកអ្នកបានអនុវត្តនៅលើមាតិការ content layout ទៅ លើ slide របស់លោកអ្នករួចហើយចុចលើរូបភាព icon (ក្នុងរូបភាពខាងក្រោម) ដែលបានបង្ហាញក្នុងចំណុចកណ្តាលនៃ slide បង្ហាញដោយស្វ័យប្រវត្តិ លោក អ្នកអាចបញ្ចូលប្រអប់ Insert Picture។

a

 1. ការបង្ហាញ Insert tab ជ្រើសរើសរូបភាព Picture។
 2. ចូលក្នុង Browse ក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកចង់បន្ថែម ទៅលើ slide របស់លោកអ្នកដោយចុចលើ “Look in” ឬ icon នៅ ជ្រុងខាងឆ្វេងដៃនៃប្រអប់ Insert Picture។ កាលណាឈ្មោះនៃ file របស់លោកអ្នកបង្ហាញក្នុងចំណុចកណ្តាលនៃប្រអប់ ចុចលើវារួចហើយ ជ្រើសរើស។
 3. ចុចលើ Insert។

កម្មវិធី Power Point បញ្ចូល file ដែលបានជ្រើសរើសនៅលើ slide របស់លោកអ្នកនិង Picture Tools | Format tab បានបង្ហាញ (លោក អ្នកឃើញពីរបៀបប្រើប្រាស់ Picture Tools | Format tab បង្ហាញក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ

a3.2. ការបន្ថែមគំនូរ Clip Art បញ្ចូល កាលណាលោកអ្នកដំឡើងកម្មវិធី Power Point 2007 ឬកម្មវិធី Microsoft Office លោកអ្នកនឹងបានទទួលរូបភាពមានជាស្រេច គំនូរលោកអ្នក អាចបន្ថែមទៅលើ slideshow។ ទោះបីគំនូរទាំងនោះល្អប្រសើរ មានទំហំធំ ម្យ៉ាងទៀតលោកអ្នកអាច online ចំលងគំនូរ clip art និងរូបភាព photo (និង រូបភាពមានចលនា និងសំលេង sound clip)។ ដើម្បីបន្ថែម clip art ទៅលើ slide មួយគឺ:

 1. ចូលក្នុង Slide tab ក្នុង Normal view ជ្រើសរើស slide លោកអ្នកចង់ បានដើម្បបន្ថែមលើ clip art រួចហើយជ្រើសរើសលើ Insert –> Illustrations –>Clip Art។

ប៉ាណែល Clip Art pane បង្ហាញដូចក្នុងរូបភាពខាងក្រោមនេះ

a

 1. ក្នុងប្រអប់ “Search for” វាយសរសេរការអធិប្បាយដែលលោកអ្នក ចូលចត្តិបន្ថែមទៅលើ slide រូចហើយចុចលើ Go។ ដើម្បីមើល clip art ទាំងអស់ដែលបានផ្ទុកក្នុងកុំព្យូទ័ររបស់លោកអ្នកដោយចុចលើ Go។
 2. ចុចលើ thumbnail ដើម្បីបន្ថែមគំនូរលើ slide របស់លោកអ្នក។

4. ការផ្លាស់ប្តូរូបភាព លោកអ្នកនឹងចង់ប្រើ file រូបភាពឬបំណែកនៃ clip art លោកអ្នកអាច កែទំហំ resize ឬបញ្ចូលអត្ថបទ text នៅលើ slide របស់លោកអ្នកបាន។ កម្មវិធី Power Point មិនដូច ជាកម្មវិធី Photoshop ឡើយដែលកាត់កែរូបភាព បានស្រេចតែចត្តិ។ ក្នុងការបន្ថែមនិងរៀបចំ option កាលណាលោកអ្នកវាយ សរសេរបញ្ចូលរូបភាពដែលគូរមានបន្ទាត់ line និង shape បង្កើតនៅលើ កម្មវិធី PowerPoint។
a4.1. ការបន្ថែមពន្លឺ Brightness និង Contrast លោកអ្នកមិនអាចធ្វើរូបភាព picture មុនពេលបញ្ចូលទៅក្នុង slide របស់លោកអ្នក ប៉ន្តែលោកអ្នកអាចកែឆ្នៃលើរូបភាព អោយមាន ពន្លឺភ្លឺថ្លាបាន។ ក្នុង Brightness និង Contrast របស់កម្មវិធី Power Point។

ដើម្បីកែប្រែពន្ថឺ brightness និង contrast ធ្វើដូចខាងក្រោម:

 1. នៅលើ slide របស់លោកអ្នកចុចជ្រើសរើសលើរូបភាពដែលលោកអ្នក ចង់បានពន្លឺភ្លឺរបស់វា។ ជ្រើសរើសលើ Picture Tools | Format àAdjust àBrightness។
 2. ជ្រើសរើសលើសញ្ញាបូក positive brightness ដើម្បីបង្កើនពន្លឺភ្លឺខ្លាំង លើរូបភាព; ជ្រើសរើសសញ្ញាដកដើម្បីបន្ថែមធ្វើអោយងងឹត។
 3. ជ្រើសរើសលើ Picture Tools | Format àAdjust àContrast។
 4. ជ្រើសរើស positive contrast ដើម្បអោយរូបភាពស្រស់ឆើតឆាយ ជ្រើសរើសលើសញ្ញាដក ធ្វើអោយពន្លឺនៃរូបភាពងងឹតស្រអាប់។

4.2. ការអនុវត្តន៍លើ Special Effects ការអនុវត្តន៏លើ special effect គឺជាការងាយស្រួល បំផុតដែលអាច បង្កើតអោយមានភាពស្រទន់ ឬមានស្រមោលម្លប់ក្នុងរូបភាពរបស់លោកអ្នក។

ដើម្បីអនុវត្តលើ special effect ទៅលើរូបភាពរបស់លោកអ្នកគឺ:

 1. នៅលើ slide របស់លោកអ្នកជ្រើសរើសរូបភាព ដែលលោកអ្នកចង់ បានដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ។ ចូលក្នុង Picture Tools | Format contextual
 2. ចុចលើ Picture Tools | Format àPicture Styles àPicture Effects។
 3. ពីក្នុង gallery ដែលបានបង្ហាញជ្រើសរើសលើ option លោកអ្នកចង់ បានប្រើក្នុង effects:
 • Preset: អនុញ្ញាតអោយប្រើនៅលើតំរុយ 3-D អាចបង្វិល effect បាន។
 • Shado: អនុញ្ញាតអោយប្រើភាពខុសគ្នានៃស្រមោល shadow(ឆ្វេង ស្តាំ ពីមុខ ខាងក្រោយ)។
 • Reflection: អនុញ្ញាតអោយប្រើ ចំនាំងផ្លាត់នៃរូបភាព
 • Glow: អនុញ្ញាតអោយប្រើកំរាស់ thick ស្រទាន់ soft ពណ៌ នៅជុំវិញរូបភាព។
 • Soft Edges: អនុញ្ញាតអោយប្រើពណ៌សព្រោលលើរូបភាព ដោយប្រើ preset។
 • Bevel: ដែលអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកប្រើជាមួយ shape ក្នុងតំរុយ 3-D។
 • 3-D Rotation: អនុញ្ញាតអោយប្រើតំរុយ 3-D ដែលអាច បង្វិល effect បានកាលណាលោកអ្នកទទួលកំរិតមុំដែល បង្វិល។

a4.3. ស្រមោលព្រាលនៃរូបភាព ស្រមោលព្រាលក្នុងកម្មវិធី Power Point គឺសំរាប់ print រូបភាព ដែលលោកអ្នកចង់បាន។ គឺប្រើវាសំរាប់ធ្វើជា background ដែលមានបញ្ចូល រូបភាពដែលលោក អ្នកត្រូវការចង់បានដាក់បញ្ចូលក្នុង Background។

 1. ជ្រើសរើសរូបភាពដែលលោកអ្នកចង់បានបញ្ចូល ហើយនៅលើ Picture Tools | Format tab ចុចលើ Size àCrop។

Crop បានប្រើសញ្ញា (បង្ហាញក្នុងរូបភាព) បង្ហាញនៅជ្រុងនៃរូបភាព របស់លោកអ្នក។

 1. ធ្វើចលនាលើសញ្ញា crop mark ដែលនៅជិតបំផុតដើម្បីបញ្ចូល។

កម្មវិធី Power Point ផ្លាស់ប្តូរលើ cursor ពីសញ្ញានៃ crop mark។
a

ការបង្ហាញ Slide Transition

1. ប្រភេទនៃ Transition កម្មវិធី Power Point បានរៀបចំបញ្ចូលបន្ថែម 50 slide transition ដែលមានប្រភេទ categories ខុសៗគ្នាគឺ:

 • Fades និង Dissolves គឺជាប្រភេទ category រួមមាន Fade Smoothly និង Fade Through Black កាត់ Cut និង Cut Through Black និងប្រភេទ Dissolve។
 • Wipes គឺជាប្រភេទ Wipe transition បង្កើតជាមួយ slide របស់ លោកអ្នកបង្ហាញពីមួយឬច្រើន។ ប្រភេទ transition ក្នុង category រួមមាន Wipe Down, Wipe Left, Wipe Right, Wipe Up, Wedge, Uncover Down, Uncover Left, Uncover Right, Uncover Up, និងមានច្រើនទៀត។
 • Push និង Cover គឺប្រហាក់ប្រហែលនិង Wipes transitions គឺជា transition បង្កើតមាតិកា slide មួយឬច្រើន។ ភាពខុសគ្នានោះគឺ Push និង Cover transitions គឺបង្ហាញប្រភេទ slide ចាស់។ ប្រភេទ transitions នៅក្នុង category រួមមាន Push Down, Push Left, Push Right, Push Up, Cover Down, Cover Left, Cover Right, Cover Up, Cover Left-Down, Cover Left-Up, Cover Right-Down និង Cover Right-Up។
 • Stripes និង Bars គឺជាប្រភេទ category ដែលប្រើដើម្បីបង្ហាញពេល វេលា វារួមមាន Blinds Horizontal, Blinds Vertical, Checker board Across, Checkerboard Down, Comb Horizontal និង Comb Vertical។
 • Random ប្រភេទនេះរួមមាន Stripe និង Bar ដូចជា transition Random Bars Horizontal និហ Random Bars Vertical។ វាក៏រួម ទាំង Random transition ដែលកម្មវិធី Power Point បញ្ចូលក្នុង transition។

2. ការបន្ថែម Transition រវាង Slide ច្រើន ការបង្កើតTransition បន្ថែមវាទៅក្នុង slide ច្រើនមានភាពលំបាក។ ដោយសារការប្រើ font ឬជ្រើសរើស bullet point style។ ដើម្បីបើក slideshow ជាមួយពីរឬច្រើន slide ក្នុងវាលោកអ្នកធ្វើតាមជំហានខាងក្រោម ដូចតទៅនេះ:

 1. ក្នុង Normal view ជ្រើសរើសយក slide ក្នុង presentation របស់ លោកអ្នក(ឬ slide លោកអ្នកចង់បន្ថែម transition ទៅ)។ លើ Slide កម្មវិធី Power Point បានបង្ហាញពណ៌ highlights ដែលត្រូវបាន ជ្រើសរើសលើ slide។ មាតិការរបស់ Slide បានបង្ហាញក្នុង តំបន់ការ រៀបរៀង slide។
 2. ចុចលើ Animations tab ខាងលើ “Transition to This Slide” រួច ហើយចុចលើសញ្ញាព្រួញ More down នៅខាងស្តាំដៃ។

aចុចនៅលសញ្ញាព្រួញត្រង់ More
a1.ប្រើ Mouse ដោយនៅលើ transition option នីមួយៗ។ លើ cursor របស់លោកអ្នក ចំលងទៅលើ transition option នីមួយៗ។ កម្មវិធី Power Point បង្ហាញឈ្មោះនិង option (ដូចជា Blinds Horizontal, Checkerboard Down ឬ Dissolve)។
2. ចុចលើ transition លោកអ្នកចង់បាន។ កម្មវិធី Power Point អាចប្រើលើ preview ដើម្បីមើលលើ transition ឡើងវិញក្នុងការរៀបរៀង slide។ នៅលើ Slides tab កម្មវិធី Power Point បង្ហាញជាផ្កាយ Play Animations icon មើលក្នុងរូបភាព ខាងក្រោមនេះ:
aa

 1. ដើម្បីបង្កើតល្បឿន transition នៅលើ Animations ribbon នៅលើ Transition ក្នុង Slide ចុចលើល្បឿន Transition Speed លើ menu រួចហើយជ្រើសរើស Slow, Medium ឬ Fast។
 2. កម្មវិធី Power Point បានប្រាប់របៀបអោយលោកអ្នកធ្វើពី slide មួយទៅ slide មួយទៀត។ ជ្រើសរើស àTransition ទៅក្នុង Slide នេះរួចហើយត្រឡប់ទៅប្រអប់ On Mouse។
 3. ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់បានគ្រប់ slide ទាំងអស់ក្នុង slideshow របស់ លោកអ្នកមានដូចជា slide transition ជ្រើសរើស Animations àTransition ទៅក្នុង Slide àApply To All។ នៅលើ Slides tab កម្មវិធី PowerPoint បង្ហាញរូបភាពផ្កាយលើគ្រប់ចំនួន slide ទាំងអស់។ ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនចង់បានទៅក្នុង slide transition ណាមួយទៅក្នុង slideshow អាចចុចលើ Undo ឡើងវិញ។
 4. រត់ដំណើរការ Run លើ slideshow របស់លោកអ្នកដើម្បីមើលឡើង វិញ transition។ កម្មវិធី PowerPoint ផ្តល់ការបន្ថែមទៅលោកអ្នក ពីរយ៉ាងទៅលើ slide transition របស់លោកអ្នក។ ចុចលើ Preview àPreview ឬនៅលើក្បាលបណ្តា Slides រួចហើយចុចលើរូបភាព ផ្កាយ star។

 

មេរៀនទី១៣: PowerPoint រៀបចំ Slide

aមេរៀនទី១៣: PowerPoint រៀបចំ Slide

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647

 • ការរៀបចំអត្ថបទ Text
 • ការធ្វើសកម្មភាព Action (Undo)
 • Find និង Replace អត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិ
 • ឆែកមើល Spelling
 • បន្ថែមលក្ខណ:ពិសេស Character

កម្មវិធី Power Point អាចជួយបន្ថែមទៅស្តង់ដា cut, copy និង paste នៅក្នុងជំពូកនេះនឹង បង្ហាញ ពីរបៀបដើម្បីប្រើកម្មវិធី Power Point រាវរក Search និងជំនួស Replace ពាក្សនិងឃ្លានៅក្នុង presentation ហើយអាចប្តូរ ឬលប់ចោល delete វាបានដោយងាយ។
1. ការរៀបចំអត្ថបទ Text កាលណាលោកអ្នកប្តូរអត្ថបទ text នៅលើកម្មវិធី Power Point slide លោកអ្នកអាចកាត់វា cut ចំលង copy ឬប្តូរ replace ឬអាចធ្វើចលនាវា move តាមតម្រូវការ ដែល លោកអ្នកចង់រៀបចំអត្ថបទ text របស់លោកអ្នក។ ដើម្បីមើលការរៀបចំ tool របស់កម្មវិធី Power Point លោកអ្នកធ្វើដោយមើល លើ ribbon របស់ Home tab។
1.1. ការជ្រើសរើសអត្ថបទ Text មុនដំបូងលោកអ្នកអាចធ្វើអ្វីទៅក្នុងអត្ថបទ text នៅលើ slide របស់ លោកអ្នក លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសវា។ អត្ថបទអាចបង្ហាញក្នុងបីកន្លែងនៅលើ slide នៅក្នុង ចំណង ជើងនីមួយៗ title ឬចំណងជើងរង subtitle នៃប្រអប់ អត្ថបទ text ដែលកម្មវិធី Power Point ប្រើដោយស្វ័យប្រវត្តិបន្ថែមលើ slide របស់លោកអ្នក ក្នុងប្រអប់អត្ថបទដែលលោកអ្នក បានបន្ថែម លើ slideឬនៅលើ slide មួយ។
aដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថបទ text:

 1. ចុចលើកន្លែងណាមួយត្រង់ប្រអប់អត្ថបទ text box ដែលមានឬត្រង់ ប្រអប់ placeholder text ឬនៅលើខ្សែ shape។ កម្មវិធី PowerPoint បង្ហាញពណ៌ highlight លើប្រអប់អត្ថបទ text ដែលបានចុចលើវា។ ក្នុងការបន្ថែម កម្មវិធី Power Point បង្ហាញគំនូរ Drawing Tools/Format ដែលជ្រើសរើសក្នុង option នៅក្នុង Home tabunderlining, font size, alignment។
 2. ទាញដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថបទ text ជាច្រើនដូចដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត

ចុងក្រោយលោកអ្នកអាចចុចលើ Shift ហើយប្រើសញ្ញា arrow key (ឬចុចម្តងទៀត) ឬចុចពីរ ដងលើវាយ៉ាងឆាប់រហ័សជ្រើសរើសពាក្ស ទោល។ ដើម្បីជ្រើសរើសពាក្សឬឃ្លា ចុចលើ Ctrl ពេលដែល ជ្រើសរើស ពាក្សឬឃ្លានីមួយៗ។
1.2. កាត់អត្ថបទ Text ដូចលោកអ្នករៀបចំមាតិកានៃ slide show របស់លោកអ្នក លោកអ្នក អាចរត់ដំណើរការក្នុងស្ថានភាព ដែលលោកអ្នកចង់ remove text ពីក្នុង slide ដែលអាច paste ចូលក្នុង slideshow នៅពេលក្រោយ។ ដើម្បីកាត់អត្ថបទ cut text:

 1. ជ្រើសរើសអត្ថបទ text ដែលលោកអ្នកចង់ cut មើលក្នុងមេរៀនពីមុន

កម្មវិធី Power Point បានបង្ហាញពណ៌ highlight ដែលបានជ្រើស រើសអត្ថបទ text។

 1. ជ្រើសរើស Home àClipboard àCut (កាត់ Cut icon បង្ហាញក្នុង រូបភាពខាងក្រោម ឬចុចលើ Ctrl+X។

1.3. ចំលងអត្ថបទ Text កាលណាលោកអ្នកចំលងអត្ថបទ text លោកអ្នកចូលក្នុងកម្មវិធី Power Point ដើម្បីប្តូរចំលងអត្ថបទ text នៅលើ Office Clipboard ក្នុង គោលបំណង paste វាបញ្ចូលលើ slide ដូចគ្នានៅលើ slide ផ្សេងទៀតឬនៅ ក្នុងឯកសារ document ផ្សេងទៀត (ដូចជា Word document)។ ការចំលង អត្ថបទ text ដោយប្រើរយ:ពេលតែមួយភ្លេត កាលណាលោកអ្នកត្រូវការពេល ដើម្បីកែសម្រួលឡើងវិញពាក្ស និងឃ្លានៅលើ presentation របស់លោកអ្នក។

ដើម្បីចំលើងអត្ថបទ text:

 1. ជ្រើសរើសអត្ថបទ text ដែលលោកអ្នកចង់ចំលង copy

កម្មវិធី Power Point បានបង្ហាញពណ៌ highlights ត្រូវបានជ្រើសរើស អត្ថបទ text។

 1. ជ្រើសរើស Home àClipboard àCopy ឬចុចលើ Ctrl+C.
 a
 • Paste ព័ត៌មាន រួចហើយបើកលើប្រអប់បន្ទាប់ ដើម្បី Paste Link លើ slide របស់លោកអ្នក  ចុចពីរដងលើអត្ថបទដែល បាន paste ដើម្បីអនុញ្ញាតអោយលោកអ្នករៀបចំវា ក្នុងកម្មវិធី Power Point ប៉ុន្តែនៅក្នុងកម្មវិធីដែលលោកអ្នកប្រើ program ដើម្បីបង្កើតអត្ថបទ text។

បន្ទាប់មកលោកអ្នកបង្កើតការជ្រើសរើសរបស់លោកអ្នក រួចហើយចុច លើ OK ពេលនោះកម្មវិធី Power Point ដែលបាន paste អត្ថបទ ភ្លាមៗជាច្រើន ឬចំលងអត្ថបទលើ Slide។

 1.4  ការជ្រើសរើស paste ប្រើលើ option នេះកាលណាលោកអ្នកចង់ paste ព័ត៌មានជាច្រើន ឬកាលណាលោកអ្នកមិនអាចចង់ចាំថាលោកអ្នកបានកាត់យកត្រង់ណាមួយ (ឬបានចំលងរួច) អត្ថបទ text លោកអ្នកចង់ paste។ ដើម្បីជ្រើសរើសអត្ថបទ text លោកអ្នកចង់ paste ក្នុង slide មួយ:

 1. ចុចក្នុងប្រអប់អត្ថបទ text កន្លែងដែលលោកអ្នកចង់ past អត្ថបទ text ទៅ។
 2. ចុចលើប្រអប់ Clipboard។ ពេលនោះ Clipboard task pane បង្ហាញ នៅជ្រុងខាងឆ្វេងនៃអេក្រង់របស់លោកអ្នក។
 3. ក្នុង Clipboard task pane ចុចជ្រើសរើសអត្ថបទ text លោកអ្នកចង់ paste។
 4. ដើម្បីបិទ Clipboard task pane ចុចលើសញ្ញា X នៅជ្រុងក្រោម ស្តាំដៃនៃប៉ាណែល។

1.4.1 ការជ្រើសរើសរៀបដើម្បី paste រៀប paste អត្ថបទជាការងាយស្រួល text បញ្ចូលក្នុង slide របស់ លោកអ្នកមធ្យោបាយនេះជាអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន។ ប៉ុន្តែ PowerPoint ផ្តល់ ពីរបី option បន្ថែមសំរាប់ paste ព័ត៌មានលើ slide របស់លោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍ កាលណាលោកអ្នក ចង់ប្រើរូបភាព ក្នុងកម្មវិធី Power Point ដើម្បីរៀបចំអត្ថបទដែលបាន past លោកអ្នកនឹង paste វាដោយផ្ទាល់លើ slide របស់លោកអ្នកដូចជារូបភាព។ ដើម្បីជ្រើសរើសពីរបៀប paste text លើ slide របស់លោកអ្នក:

 1. ចុចលើសញ្ញាព្រួញបន្ទាប់ទៅ Paste រួចហើយពីក្នុង menu ដែល បង្ហាញ ជ្រើសរើស Paste Special។
 2. ជ្រើសរើសរបៀប ដែលលោកអ្នកចង់បានដើម្បី paste ព័ត៌មាន លើ slide របស់លោកអ្នក។

a1.4.2 ធ្វើចលនាលើអត្ថបទ Text កាលណាលោកអ្នកចង់ធ្វើគឺធ្វើចលនា move ទៅលើអត្ថបទ text នៅលើ slide របស់លោកអ្នកទៅក្នុង slide ដូចគ្នាលោកអ្នកអាចផ្ទុកជ្រើសរើស  ដើម្បីកាត់ cut អត្ថបទ text រួចហើយ paste លើវា។ ប៉ុន្តែកម្មវិធី Power Point ប្រើមធ្យោបាយដោយងាយស្រួលដើម្បីធ្វើចលនាលើអត្ថបទ text។

ដើម្បីធ្វើចលនា move លើអត្ថបទ text:

 1. ជ្រើសរើសអត្ថបទ text ដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើចលនា move រួចហើយ ចុចលើតំបន់ដែលលោកអ្នកចង់ដាក់។
 2. ទាញតំបន់ ទីតាំងដែលលោកអ្នកចង់បង្ហាញ។

1.4.3. លប់អត្ថបទចេញ កម្មវិធី Power Point ដើម្បីរក្សាទុកអត្ថបទ text នៅលើ Clipboard ក្នុងករណី ដែលលោកអ្នកចង់ប្រើវាឡើងវិញ ឬលប់វាចេញពីអត្ថបទ text។​ មធ្យោបាយដើម្បីទទួលអត្ថបទ text ដែលបានលប់ចោលត្រូវចុចលើ Undo

ដើម្បីលុបអត្ថបទ text:

 1. ជ្រើសរើសអត្ថបទ text ដែលលោកអ្នកចង់លុប delete

កម្មវិធី Power Point បង្ហាញពណ៌ highlight នៅលើអត្ថបទ text. ដែលបានជ្រើសរើស។

 1. ឬលោកអ្នកអាចធ្វើដូចខាងក្រោម:
 • ចុចលើ Delete (កម្មវិធី Power Point លុប delete លើអត្ថបទ text. ដែលបានជ្រើសរើស)។
 • វាយសរសេអត្ថបទ text ថ្មី (កម្មវិធី Power Point លុប delete អត្ថបទដែលបានជ្រើសរើស​ text និងជំនូសអត្ថបទង ថ្មីវិញ។

2. ធ្វើសកម្មភាពឡើងវិញ (Undo) ប្រសិនបើលោកអ្នកកាត់អត្ថបទ text មួយចំនួនរួច ហើយជ្រើសរើស Undo ឧទាហរណ៍ កម្មវិធី Power Point បញ្ចូលកាត់អត្ថបទ text ត្រឡប់ ទៅកន្លែងណាដែលចង់ remove អត្ថបទ cut ពី Clipboard។ ប្រសិនបើលោក ង្នក paste អត្ថបទខ្លះរួចជ្រើសរើស Undo ហើយកម្មវិធី Power Point បាន remove អត្ថបទដែឡបាន paste។ ប្រសិនបើលោកអ្នកទើបតែចុចលើ key Ctrl+Z បានដែរគឺវាស្មើនឹង Undo។

a2.1 រកមើលនិងជំនួសអត្ថបទដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិងជំនួសអត្ថបទ text ដោយស្វ័យប្រវត្តិធ្វើតាមជំហានដូច ខាងក្រោមនេះ:

 1. ចុចលើ Ctrl+H ឬជ្រើសរើស Home àEditing àReplace

ក្នុងប្រអប់ Replace បានបង្ហាញ

 1. ក្នុង “Find what” វាយសរសេរពាក្សឬឃ្លាដែលលោកអ្នកចង់បាន សរសេរសំរាប់ស្រាវជ្រាវ

ក្នុងប្រអប់ “Replace with” វាយសរសេរអត្ថបទ text ដែលលោក អ្នកចង់បាន ក្នុងកម្មវិធី Power Point រកមើលក្នុង “Find what” វាយ សរសេរក្នុងអត្ថបទ Text ដើម្បីរកវា។
aដើម្បី font:

 1. ជ្រើសរើស Home –> Editing –>Replace –>Replace Fonts។
 2. ពីក្នុង “Replace” ទាញបញ្ជី list ដែលបង្ហាញជ្រើសរើស font លោក អ្នកចង់បានដើម្បី replace។
 3. ពីក្នុង “With” ជ្រើសរើស font ដែលលោកអ្នកចង់អនុវត្ត apply ទៅ លើអត្ថបទ slideshow របស់លោកអ្នក។
 4. ចុចលើ Replace កាលណាលោកអ្នកធ្វើកម្មវិធី PowerPoint រាវរក slideshow សំរាប់អត្ថបទ text ដែលប្រើក្នុង “Replace” font រួចហើយអនុវត្ត “With” font ទៅក្នុងអត្ថបទ Text។

2.2. ការបង្កើត   ក្នុង Spelling

លោកអ្នកជ្រើសរើស spell ដោយស្វ័យប្រវត្តិឬជ្រើសរើសតាមការ ណែនាំដែលផ្តល់ដោយកម្មវិធី Power Point មានពាក្សលក្ខណ:ពិសេសជា ច្រើនលោកអ្នកត្រូវការកែសម្រួលក្នុងកម្មវិធី Power Point ដើម្បីបង្កើត spelling option ដោយធ្វើតាមជំហានខាងក្រោមនេះ:

 1. ជ្រើសរើស Select Office button à PowerPoint Options

​​​          កម្មវិធី Power Point បានបង្ហាញ Option

 1. នៅលើសន្លឹកជ្រុងខាងឆ្វេងដៃនៃកម្មវិធី Power​ Point Options ចុចលើ Proofing ដើម្បីជ្រើសរើសវា។
 2. បើកនៅលើប្រអប់ checkbox ម្តងមួយៗខាងក្រោម:
 • ពាក្សក្នុង UPPERCASE លោកអ្នកចង់បានជ្រើសរើសក្នុង option នេះប្រសិនបលោកអ្នកប្រើ ពាក្សកាត់យកអក្សរដើម
 • ពាក្សដែលផ្ទុកចំនួនច្រើន នៅក្នុង option នេះគឺសំរាប់ប្រើ ប្រាស់ អ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ system administrator ដែលមាន presentation បានដាក់ password របស់លោកអ្នក។
 1. បន្ទាប់មកចុចលើ OK

2..3. ឆែកលើ spell ការឆែកលើ spell គឺប្រើដោយស្វ័យប្រវត្តិ កាលណាមានពាក្សខុស វាបានគូសជាបន្ទាប់ពណ៌ក្រហមនៅខាងក្រោម តួអក្សនីមួយៗ ពាក្សនោះមាន ន័យថាគឺមានកំហុស បន្ទាប់មកលោកអ្នកប្រើ Spell ដើម្បីអោយវាកែតម្រូវពាក្ស ដែលខុសនោះ។ ប្រសិនបើលោកអ្នក ចង់បិទការឆែកដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយរត់ ដំណើរការ tool ដោយលោកអ្នកផ្ទាល់។ កាលណា លោកអ្នកបានធ្វើចប់ សព្វគ្រប់លើអត្ថបទ text របស់លោកអ្នករួចរាល់ហើយ លោកអ្នកអាចរក្សាទុក Save នៅលើ Slide របស់លោកអ្នកសំរាប់បង្ហាញ។
ដើម្បីបិទការឆែក spell ដោយស្វ័យប្រវត្តិ: ជ្រើសរើស Office button –>PowerPoint Options –> Proofing
a

មេរៀនទី១៤: Excel – Ribbon

មេរៀនទី១៤: Excel – Ribbon

មូលដ្ឋាននៃកម្មវិធី Excel 2010 មើលតាមវីដេអូ

១.Tabsចូលលើ ribbon: : File, Home, Insert, Page layout, Formulas, Data, Review and View។
aMinimize the Ribbon ចុចលើ CTRL + F1
aCustomize the Ribbon
1. ចុចស្តាំលើ ribbon រួចហើយចុចលើ Customize the Ribbon។
a2. Click New Tab
a3. ចុចលើ Add បន្ថែម commands ចង់បាន:

a4. អាចកែឈ្មោះ Rename បាន
aជាលទ្ធផល
a

មេរៀនទី១៥: Excel – Workbook

មេរៀនទី១៥: Excel – Workbook

បើក Workbook ដែលមានស្រេច
1. ចុចលើព៌ណបៃតង green File tab
a2. ចុចលើ workbook ថ្មីដែលបង្ហាញ
a3. ចុចបើក Workbook
បិទ Workbook ចុចលើ x
aបង្កើត Workbook ថ្មី
a

មេរៀនទី១៦: Excel – Worksheets

 មេរៀនទី១៦:  Excel – Worksheets

ជ្រើសរើស Worksheet
aកែឈ្មោះថ្មី Worksheet
aឧទាហរណ៍
aបញ្ចូលបន្ថែម Worksheet
aMove a Worksheet
aលប់ចោល Worksheet
aចំលង Worksheet

a3. ជ្រើសរើស  (move to end) រួចហើយចំលង
a

មេរៀនទី១៨: Excel-Find និង Replace

 មេរៀនទី១៨:  Excel-Find និង Replace

Find
1. ចុចលើ Home tab រួចចុលើ Find & Select, Find…
a2. វាយអក្សរដែលលោកអ្នកចង់បាន ដូចជា Brown
aបង្ហាញខាងក្រោម:
aReplace
1. លើ Home tab ចុចលើ Find & Select, Replace…
a2. វាយសរសេរអក្សរដែលលោកអ្នកចង់រក (Brown) ជំនួសដោយ (Brownhill)
a

មេរៀនទី១៩: Excel-Template

មេរៀនទី១៩:  Excel-Template

1. នៅលើព៌ណបៃតង File tab ចុចលើ New
2. ជ្រើសរើស​ template ណាមួយដែលចង់បានចុចលើ
a3. ជ្រើសរើស template ចុចលើវា ឧទាហរណ៍ Calendars
a4. ឬចុច download  យក template
a

មេរៀនទី២០: Excel- Data Validation

 មេរៀនទី២០:  Excel- Data Validation

ឧទាហរណ៍ Data Validation
aបង្កើត Data Validation Rule
1. ជ្រើសរើស cell C2
2. ចុចលើ Data tab រួចហើយចុច Data Validation
a3. ក្នុង Allow list ចុចលើ Whole number
4. នៅក្នុង Data list ចុច between
5. បញ្ចូលតម្លៃអប្ប Minimum និងអតិ Maximum
aបញ្ចូល សារ Input Message
១. បញ្ចូលចំណងជើង
២. បញ្ចូល សារ Input Message
aបង្ហាញ Error Alert
1. ឆែកបង្ហាញ error alert បន្ទាប់បានបញ្ចូល invalid data
2. បញ្ចូល ចំណងជើង
3. បញ្ចូល សារ Input Message
aលទ្ធផលនៃ Data Validation
a2. ព្យាយាមលេខខ្ពស់ជាង 10ឍ
a

មេរៀនទី២១: Excel- បោះពុម្ព Printing

មេរៀនទី២១:  Excel- បោះពុម្ព Printing

បោះពុម្ព Worksheet
1. ចុចលើ File tab រួចចុចលើ Print ឬ ចុច Crt+P
2. ដើម្បីមើលទំព័របោះពុម្ពចេញ ហើយចុចលើ ‘Next Page’ ឬ’Previous Page’ នៅខាង ក្រោមសន្លឹក។
a3. ដើម្បី  print worksheet ចុចលើប៉ូតុង Print button។
aការជ្រើសរើស Print
1. ដំបូងជ្រើសរើសលំដាប់នៃ cell ដែលលោកអ្នកចង់បាន print
2. បន្ទាប់មកនៅក្រោម Settings ជ្រើសរើស Print Selection
a