មេរៀនទី១ រចនាប្លង់ AutoCAD 2010

a

2១. និយមន័យ AutoCAD គឺជាកម្មវិធីមួយដែលប្រើសំរាប់គូរប្លង់អគារ ស្ថាបត្យកម្ម អគ្គិសនី ធារាសាស្ដ្រ សំណង់ស៊ីវិល និង សំណង់ម៉ាស៊ីននៅលើ Computer ។របៀបនៃការប្រើ AutoCAD មានតែមួយគត់។ ប៉ុន្ដែវាអាចខុសគ្នា បន្ដិចបន្ដួចទៅលើវិស័យនិមួយៗ។

២.លក្ខណៈពិសេសរបស់កម្មវិធី

– អាចគូររូបភាពបានល្អនិងច្បាស់លាស់

– ងាយស្រួលក្នុងការកែប្រែឬលុបរូបភាព

– ចងចាំបានយូរនិងរហ័យក្នុងពេលតែមួយ

– អាចបង្វិលនិងធ្វើចលនារូបភាពបានល្អ

– អាចតំឡើងរូបភាពពិតក្នុងលំហនិងពង្រីកបង្រួម

– អាចអោយសាច់ ព៍ណ និង ស្រមោលបានយ៉ាងច្បាស់

– អាចដាក់ Material អោយរូបភាពតាមការពិត

៣. ការវិវត្ដន៍នៃកម្មវិធី

– Version 1.0 (Release 1) – December 1982

– Version 1.2 (Release 2) – April 1983

– Version 1.3 (Release 3) – August 1983

– Version 1.4 (Release 4) – October 1983

– Version 2.0 (Release 5) – October 1984

– Version 2.1 (Release 6) – May 1985

– Version 2.5 (Release 7) – June 1986

– Version 2.6 (Release 8) – April 1987

– Release 9 – September 1987

– Release 10 – October 1988

– Release 11 – October 1990

– Release 12 – June 1992 (last release for Apple Macintosh )

– Release 13 – November 1994 (last release for Unix, MS-DOS and Windows

3.11)

– Release 14 – February 1997

– AutoCAD 2000 (R15.0) – March 1999

– AutoCAD 2000i (R15.1) – July 2000

– AutoCAD 2002 (R15.6) – June 2001

– AutoCAD 2004 (R16.0) – March 2003

– AutoCAD 2005 (R16.1) – March 2004

– AutoCAD 2006 (R16.2) – March 2005

– AutoCAD 2007 (R17.0) – March 2006

– AutoCAD 2008 (R17.1) – March 2007

– AutoCAD 2009 (R17.2) – oct, 30, 2008

– AutoCAD 2010 (R8.0) – August, 19, 2009

៤. ប្រភេទ Computers ដែលអាចដំណើរការកម្មវិធីបាន

*. AutoCAD 2010 ជា 2D

 •  Microsoft® Windows® XP Professional or Home edition (SP2 or later)
 • Intel® Pentium® 4 or AMD Athlon® dual-core processor, 1.6 GHz or higher

with SSE2 technology

 • 2 GB RAM
 • 1 GB free disk space for installation
 • 1,024 x 768 VGA display with true color
 • Microsoft® Internet Explorer® 7.0 or later
 • Install from download, DVD, or CD

*AutoCAD 2010 ជា 3D

 • Intel Pentium 4 processor or AMD Athlon, 3 GHz or higher; Intel or AMD

dual-core processor, 2 GHz or higher

 •  2 GB RAM or greater
 • •2 GB hard disk space available in addition to free space required for

installation

 • • 1,280 x 1,024 32-bit color video display adapter (true color) 128 MB or

greater, Microsoft® Direct3D® capable workstation class

 ៥. របៀបតំឡើងកម្មវិធី

 1. បើក File AutoCAD ពី Drive or CD-ROM

a

2. Click Files Setup (Setup.exe)

a

3. Installation Product

a

4. Accept

a

5. Next

a

6. Configure

a

7. Tick Stand alone License -> Next

a

8. Tick Custom -> Next

a

9. Configuration Complete

a10. Finish

a៦. ការបើក AutoCAD 2010

របៀបទី ១

បន្ទាប់ពីបានបញ្ចូលកមμបានរួចរាល់នោះ Icon របស់ AutoCAD បានលេចចេញលើផ្ទាំងរបស់

Windows អាច Click ពីរដងលើ AutoCAD2010 រងចាំបន្ដិច។

a

របៀបទី ២

Start -> Programs -> Autodesk -> AutoCAD 2010 -> AutoCAD 2010

a

៧. Command and Coordinate System

7.1.Command:គឺជាបញ្ជាមួយប្រើសំរាប់សរសេរអក្សរកាត់និងងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់បាន

រហ័សស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃផ្ទៃគូរ។

ចំណាំៈជួនកាលគេប្រើបញ្ជានិង Toolbars ស្របពេលជាមួយគ្នាដើម្បីបង្កើនល្បឿននៃការគូរប្លង់និង

ងាយចងចាំបានយូរ។

ឧទាហរណ៏ៈ Rectangle មួយអាចវាយជា Command: Rec និង Rectangle Toolbars

a

7.2. Coordinate System:គឺជាប្រពន្ធ័គល់ ០ ដែលបង្កើតដោយវ៉ិចទ័រ x និង y ក៏ជាចំនុចសំខាន់

មួយក្នុងការប្រើប្រាស់ប្លង់ក្នុងលំហរ ។

អាប់ស៊ីស និង អរដោនេ

Coordinate system ចែកចេញជាពីរប្រភេទគឺៈ

 • • Absolute Coordinate: គ្រប់ចំនុចរូបគឺធៀបទៅនឹងគល់ O (x=0 , y=0)
 • • Relative Coordinate: គ្រប់ចំនុចរូបគឺធៀបទៅនឹងចំនុចចុងក្រោយនៃគល់ ០

មានន័យថាៈ (x=0, y=0) ជាចំនុចថ្មីមួយទៀត។

a

7.3. ការគូរប្រើប្រវែងនិងមុំ

ក្រៅពីប្រើ Coordinate system មានវិធីមួយទៀតគឺប្រើប្រវែងអង្កត់ធៀបជាមួយមុំ ។

៨។ រៀបចំពេលគូរ

Units: គឺជាខ្នាតមួយនៃបណ្ដាប្រទេសដែលគេនិយមប្រើប្រាសរៀងៗខ្លួន និង ងាយស្រួលក្នុងការ

មើលលើផ្ទាំងនៃការគូរ។

ចុច Format menu bars -> Units

Command: ddunits

* Select Scroll លើ Decimal

 • Decimal : ជាប្រភាគ (15.5000)
 • Precision: ការកំណត់ចំនួនខ្ទង់ខាងក្រោយទសភាគ (0.00)
 • Millimeters: ខ្នាតប្រវែង
 • Engineering: Feet and decimal inches (1’- 3.5000’’)
 • Architectural: Feet, inches, fractional inches (1’- 31/2’’)
 • Fractional: Fractional Unit (15 1/2)
 • Scientific: Notation (1.5500E+01)

* Select Scroll លើ Decimal Degrees

 • Decimal Degrees Display Partial degrees as decimals (90.00)
 • Deg/Min/Sec Display Partial degree as minutes and seconds of an arc

(90d0’0’’)

 • Grads Display Partial degrees as grads (100.0000)
 • Radians Display Partial degrees as radians (1.5708)
 • • Surveyor Display angles in surveyor units (N)

* ជ្រើសរើស Direction

* Tick លើ East

a

– Counter Clock wise: ផ្ទុយនឹិងទ្រនិចនាឡិការ

– Clock wise: ស្របនឹងទ្រនិចនាឡិការ

៩.កំណត់ផ្ទាំងនៃការគូរ ១ៈ១

 • • Limits Ã( Format ->Drawing Limits)
 • • ON / OFF /< Lower Left Conner > < 0.000, 0.000>0,0
 • • Uper Right Conner < 420, 297 >:420,297

a

ចំណាំៈទំហំក្រដាសប្រើសព្វថ្ងៃ

 • • A0 = 841 x 1189
 • • A1 = 841 x 594
 • • A2 = 420 x 594
 • • A3 = 420 x 297
 • • A4 = 210 x 297
 • • A5= 210 x 148
 • • A6= 105 x 148

 ១០. ទីតាំង Mouse

Snap ប្រើសំរាប់ចាប់បន្ដនៃ Object ពីមួយទៅមួយដែលមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់និងសុក្រិត។

Command: Snap 

Aspect / Snap Spacing or ON/ OFF/ Rotate / Style / < 1000> 100

 • On = F9 ប្រើជំហ៊ានរបស់ Mouse
 • Off = F9 មិនប្រើជំហ៊ានរបស់ Mouse
 • Rotate : ជំហ៊ានរបស់ Mouse ដើរទ្រេតតាមមុំកំណត់ណាមួយ
 •  Aspect : រំកិលតាមទិស x និង y ខុសគ្នា
 •  Horizontal = x
 • Vertical = y
 • Style -> Standard /Isometric <s> I គូរតាមមុំ 450

១១. Grid

Command: grid 

Specify grid spacing(X) or [ON/OFF/Snap/Major/aDaptive/Limits/Follow

/Aspect]<0.5000>: l00

Display grid beyond Limits [Yes/No] <No>: Y

 • On =F7 បង្ហាញក្រលាចក្រត្រង់
 • • Off = F7 មិនបង្ហាញក្រលាចក្រត្រង់

ចំណាំៈ Snap ផ្លាស់ប្ដូរ Grid ក៏ផ្លាស់ប្ដូរដែរ

Aspect: ប្រសិនបើតំលៃ x និង y ខុសគ្នាយើងបានរាងជាចតុកោណកែង

១២. កំណត់ Snap និង Grid

 • • Command: Dsettings  រឺ ( Tools menu bars / Drafting Settings)
 • Snap on (F9): ទីតាំង Mouse ដើរតាម Limits កំណត់

– Snap x spacing: ប្រវែងអ័ក្ស x

– Snap y spacing: ប្រវែងអ័ក្ស y

 • Grid on (F7): ប្រវែង Limits

– Grid x spacing: ប្រវែងអ័ក្ស x

– Grid y spacing: ប្រវែងអ័ក្ស y

– Isometric snap :គូរជាលំហឬមុំ 450

– F5 ផ្លាស់ប្ដូរទិសដៅ Mouse

 • Dynamic input: សំរាប់បង្ហាញប្រវែងពេលប្រើ Command

១៣. បង្កើតការងារថ្មី

ប្រើសំរាប់បង្កើតផ្ទាំងការងារថμីដែលពុំទាក់ទងជាមួយការងារចាស់

Click File menu bars -> New ->start from scratch -> metric -> ok

Ctrl+N -> start from scratch -> metric -> ok

១៤. រក្សាការងារ

រក្សាការងារទុកដើម្បីបន្ដនាពេលក្រោយទៀតឬរក្សាជាឯកសារទុកសំរាប់ថ្ងៃក្រោយនិងភស្ដុតាង

Click File menu bars -> save -> name files ->save

Ctrl+s -> name files.dwg ->save

១៤. បើកការងារចាស់

ហៅការងារចាស់មកបន្ដទៀតឬកែប្រែចំនុចខ្លះៗដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរ។

Click File menu bars -> open ->Directories -> name files -> open

១៥. បើក Template

ការបើកផ្ទៃការងារដែលមានទំរង់ស្រាប់

Click File menu bars -> New ->Acad.dwt -> Open

Ctrl+N -> Acad.dwt-> Open

Click File menu bars -> New ->use template -> ok

Ctrl+N -> use Template -> ok

១៦. បើក Wizard

ការបើកផ្ទៃការងារដែលបានការកំណត់ច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវ

Click File menu bars -> New ->use wizard -> advanced setup

-> ok

-> Tick Decimal ->Next

-> Tick Decimal Degrees ->Next

-> Tick East ->Next

-> Tick Counter Close wise ->next

-> Tick size paper ->Finish

 ១៧. ការចាកចេញ

បន្ទាប់ពីបានធ្វើការឬចង់បញ្ចប់កិច្ចការនោះគេត្រូវចាកចេញពីកមμវិធី និង បិទម៉ាស៊ីនដើម្បីរក្សារការ

បាត់បង់ឬ Error files.

Click File menu bars -> exit &Close

Ctrl+Q

១៩. ស្វែងយល់ពី Interface

ទាំងនេះជាគន្លិះមួយក្នុងការដឹងនិងយល់នៃការប្រើប្រាស់បញ្ជារបស់វា។

a

មេរៀនទី ២ ប្រើបញ្ជា 2D AutoCAD 2010

1. Command: Mvsetup

ប្រើសំរាប់កំណត់ប្រភេទក្រដាសដែលមាន Scale និងទំហំច្បាស់លាស់ទៅតាមប្លង់។

Command: Mvsetup 

Initializing…

Enable paper space? [No/Yes] <Y>:

Enter units type[Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric]:m

Metric Scales

=================

(5000) 1:5000

(2000) 1:2000

(1000) 1:1000

(500) 1:500

(200) 1:200

(100) 1:100

(75) 1:75

(50) 1:50

(20) 1:20

(10) 1:10

(5) 1:5

(1) FULL

Enter the scale factor: 100

Enter the paper width: 210

Enter the paper height: 297

មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទក្រដាស A4 លើមាត្រដ្ឋាន 1/100 .

a

មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់ប្រភេទក្រដាស A4 លើមាត្រដ្ឋាន 1/100 ។

 

2. Command: Line (Draw menu bars -> Line)

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់ដែលអង្កត់និមួយៗពុំបានជាប់គ្នាទេ ។

ក. គូរចតុកោងកែងមួយ

Command:

LINE Specify first point: 50, 60

Specify next point or [Undo]: @100, 0

Specify next point or [Undo]: @0, 50

Specify next point or [Close/Undo]: @-100, 0

Specify next point or [Close/Undo]: C

C មានន័យថាអោយបន្ទាត់ចុងក្រោយរត់ទៅរកដើមនៃបន្ទាត់វិញឬបិទ Object.

a

ខ. គូរបន្ទាត់ដោយធៀបនិងមុំ

Command:

LINE Specify first point: 200,100 

Specify next point or [Undo]: @200<45

a

3. Command: Trace

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់ដែលមានកំរាស់។

Command: trace 

Specify trace width <10>:10

Specify start point: click

Specify next point: 100

Specify next point:

a

ប្រើសំរាប់គូរ បន្ទាត់ ធ្នូរ ដែលមានកំរាស់និងអាចគូរផ្លាស់ប្ដូរពីបន្ទាត់ទៅខ្សែកោងដោយអង្កត់ទាំង

អស់ជាប់គ្នា។

ក. គូរចតុកោណកែង

Command: PL

Specify start point: 500,300 

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Half width/Length/Undo/Width]: @100, 0 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @0, 50 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @-100, 0 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @0,-50 

a

ខ. គូរចតុកោណកែងមានកំរាស់

Command: PL

PLINE

Specify start point: 200,300 

Current line-width is 0.0000

Specify next point or [Arc/Half width/Length/Undo/Width]:

Specify starting width <0.0000>: 10

Specify ending width <10.0000>: 10

Specify next point or [Arc/Half width/Length/Undo/Width]: @100, 0 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @0, 50 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @-100, 0 

Specify next point or [Arc/Close/Half width/Length/

Undo/Width]: @0,-50 

a

គ. គូរអ័ក្ស

Command: Pl 

Specify start point: 200,300

Current line-width is : 0.00

Specify next point or [Arc/Half width/Length/Undo/Width]:

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/Direction/Half width/Line/Radius/Second pt/Undo/

Width]: 200

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/Close/Direction/Half width/Line/Radius/Second pt/Undo

/Width]: 200 

Specify endpoint of arc or

[Angle/CEnter/Close/Direction/Half width/Line/Radius/Second pt/Undo/

Width]: 200 

a

5. Command: Line type (Format menu bars -> line type)

ប្រើសំរាប់ហៅយកប្រភេទបន្ទាត់មកប្រើតាមតំរូវការ ។

Command: lt 

a

-> Load…

a

-> Right click -> select all -> ok -> ok

វិធីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើ Tools property -> by layer ទី២ -> other…

a

-> Other…

a

-> Load -> Right click -> select all

a

-> Ok -> ok

6. Command: Line type scale

ប្រើសំរាប់ដាក់មេគុណអោយគំលាតនៃបន្ទាត់ ។

Command: lts 

LTSCALE Enter new linetype scale factor <1.0000>: 20 មេគុណ

Regenerating model.

7. Command: Color (Format menu bars -> color)

ប្រើសំរាប់ដាក់ពណ៌អោយបន្ទាត់និង Object ផ្សេងៗទៀត ។

Command: color 

aវិធីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើ Tools property -> by layer ទី១ -> Color

a

8. Command: Line weight (Format menu bars ->line weight)

ប្រើសំរាប់ដាក់កំរាស់អោយបន្ទាត់និង Object ផ្សេងៗទៀត ។

Command: lw 

a

វិធីមួយទៀតយើងគ្រាន់តែចុចលើ Tools property -> by layer ទី៣ -> line weight…

a

9. Command: Copy clip (Edit menu bars -> copy) (Ctrl+c)

ប្រើសំរាប់ថតចំលងរូបពី Files មួយទៅ Files មួយទៀត .

Command: copy clip

មេរៀនទី៣:ប្រើ 2D Object Snap

មេរៀនទី៣:ប្រើ 2D Object Snap

23. Command: Object Snap (Tools menu bars -> Drafting Settings)

ប្រើសំរាប់កំណត់ចំនុចចាប់របស់ Object

aaaa

24. Command: Rectangle (Draw menu bars -> Rectangle)

ប្រើសំរាប់គូរចតុកោណកែង។

Command: REC 

RECTANGLE

Specify first corner point or

[Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/Width]: Click Point

Specify other corner point or [Dimensions]: Click Point

a

ខ. គូរចតុកោណកែងដែលច្រិតជ្រុង

Command: REC 

RECTANGLE

Current rectangle modes: Chamfer=10.0000 x 30.0000

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]:

Specify first chamfer distance for rectangles <10.0000>:10

Specify second chamfer distance for rectangles <30.0000>: 20

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: Click Pont

Specify other corner point or [Dimensions]: Click Pon

a

គ. គូរចតុកោណកែងដែលមានជ្រុងមូល

Command: REC

RECTANGLE

Current rectangle modes: Chamfer=10.0000 x 10.0000

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: F

Specify fillet radius for rectangles <10.0000>: 20 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: Click Point

Specify other corner point or [Dimensions]: Click Point

a

ឃ. គូរចតុកោណកែងដែលមានកំរាស់

Command: REC 

RECTANGLE

Current rectangle modes: Width=2.0000

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: W

Specify line width for rectangles <2.0000>: 10 

Specify first corner point or [Chamfer/Elevation/Fillet/Thickness/

Width]: Click Point

Specify other corner point or [Dimensions]: Click Point

a

25. Command: Circle (Draw Menu bars -> Circle)

ប្រើសំរាប់គូររង្វង់។

ក. គូររង្វង់ចាប់ផ្ដើមពីផ្ចឹត

Command:

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: Click ចំនុចទី១

Specify radius of circle or [Diameter]: Click ចំនុចទី២

a

ខ. ការគូរដោយប្រើពីរចំនុច

គេអាចយកចំនុចពីរ ជាជំនួយដើម្បីគួររង្វង់ហើយចំនុចនោះអាចជា ចុងបន្ទាត់ រឺ ជាចំនុចដ៏ទៃទៀតក៍

បាន។

Command: C

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 2

Specify first end point of circle’s diameter: Click point

Specify second end point of circle’s diameter: Click point

a

គ. គូររង្វង់ដោយប្រើបីចំនុច

Command: C

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: 3p

Specify first point on circle: Click point

Specify second point on circle: Click point

Specify third point on circle: Click point

a

ឃ. គូររង្វង់ដោយប៉ះពីរចំនុចនិងកាំរង្វង់

Command:

CIRCLE Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan

radius)]: Ttr 

Specify point on object for first tangent of circle: Click ប៉ះទី១

Specify point on object for second tangent of circle: Click ប៉ះទី២

Specify radius of circle <6.0806>: 50

a

ង. គូររង្វង់ដោយប៉ះបីចំនុច

Draw Menu->Circle->Tan Tan Tan

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan

tan radius)]: _3p Specify first point on circle: Click Object

ប៉ះចំនុចទី១

Specify second point on circle: Click object ប៉ះចំនុចទី២

Specify third point on circle: Click Object ប៉ះចំនុចទី៣

26. Command: Arc (Draw Menu bar – > Arc)

a

26. Command: Arc (Draw Menu bar – > Arc)

ប្រើសំរាប់គូរខ្សែកោង ។

ក. គូរអង្កត់ធ្នូរដោយប្រើបីចំនុច

Command: arc 

Specify start point of arc or [Center]: Click ចំនុចទី១

Specify second point of arc or [Center/End]: Click ចំនុចទី២

Specify end point of arc: Click ចំនុចទី៣

ខ. គូរអង្កត់ធ្នូរដោយប្រើចំនុចកណ្ដាលនិងមុំបង្វិល

Command: arc 

Specify start point of arc or [Center]:

Specify center point of arc: click point

Specify start point of arc: click point

Specify end point of arc or [Angle/chord Length]: A

Specify included angle: 180

ឃ. គូរអង្កត់ធ្នូរដោយប្រើពីរចំនុចនិងកាំ

Command: _arc Specify start point of arc or [Center]: Click Point

Specify second point of arc or [Center/End]: _e

Specify end point of arc: Click Point

Specify center point of arc or [Angle/Direction/Radius]: _r Specify radius

of arc: 60 

a

– 3 Point គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹង៣ចំនុច

– Start, Center, End គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម កណ្ដាលនិងបញ្ចប់

– Start, Center, Angle គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម កណ្ដាលនិងមុំ

– Start, Center, Length គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម កណ្ដាលនិងប្រវែង

– Start, End, Angle គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់និងមុំ

– Start, End, Direction គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់និងមុំធៀប

– Start, End, Radius គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចចាប់ផ្ដើម បញ្ចប់និងកាំរង្វង់

– Center, Start, End គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចកណ្ដាល ចំនុចចាប់ផ្ដើម និងបញ្ចប់

– Center, Start, Angle គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចកណ្ដាល ចំនុចចាប់ផ្ដើម និងមុំ

– Center, Start, Length គឺជាការគូរធ្នូរដោយដឹងចំនុចកណ្ដាល ចំនុចចាប់ផ្ដើមនិងប្រវែង

– Continue បន្ដ

27. Command: Point (Draw Menu bars -> Point)

ប្រើសំរាប់គូរចំនុចពុងហើយទំហំខុសគ្នាតាមការកំណត់ទុកជាមុន។

Command: point 

Current point modes: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000

Specify a point: Click Point

a

28. Point style (Format Menu bars -> Point)

ប្រើសំរាប់កំណត់ប្រភេទរបស់ Point ដែលយើងចង់បាន។

Command: ddptype 

a

ប្រសិនបើយើងចង់បាន Style ណាមួយត្រូវប្រើ Left Mouse ចុចអោយចំ Point ដែលយើងចង់

បាន ។

29. Command: Polygon (Draw Menu bars -> Polygon)

ប្រើ់សំរាប់គូរពហុកោណ។ ចំនួនជ្រុងច្រើនបំផុតគឺ ១០២៤។

a

ក. គូរពហុកោណចារិកក្នុងរង្វង់

Command: pol 

POLYGON Enter number of sides <4>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: Click Point

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]

<I>: I

Specify radius of circle: 60

a

ខ. គូរពហុកោណចារិកក្រៅរង្វង់

Command: Pol 

POLYGON Enter number of sides <6>: 6

Specify center of polygon or [Edge]: Click Point

Enter an option [Inscribed in circle/Circumscribed about circle]

<I>:

Specify radius of circle: 70

a

គ. គូរពហុកោណដោយប្រើប្រវែងជ្រុង

Command: pol 

Enter number of sides <1024>: 8

Specify center of polygon or [Edge]: e

Specify first endpoint of edge: Click Point

Specify second endpoint of edge: 100

a

30. Command: Construction Line (Draw Menu bars -> Construction Line)

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់គμានដែនកំណត់។

ក. គូរបន្ទាត់ដោយប្រើពីរចំនុច

Command: xline 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: Click Point

Specify through point: Click Point

aខ. គូរបន្ទាត់ជាអាប់ស៊ីស

Command: xline 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V

Specify through point:

a

គ. គូរបន្ទាត់ជាអរដោនេ

Command: xline 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: V

Specify through point: Click Point

a

ឃ. គូរបន្ទាត់ជាមុំ

Command: xline 

Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: a

Enter angle of xline (0) or [Reference]: 45

Specify through point: Click point

a

ង. គូរបន្ទាត់ធៀបមុំ

Command: xl 

XLINE Specify a point or [Hor/Ver/Ang/Bisect/Offset]: b

Specify angle vertex point: 45

Specify angle start point: 45

Specify angle end point: 45

Specify angle end point: Click Point

Specify angle end point:

a

31. Command: Ray (Draw Menu bars -> Ray)

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់ដែលមានដែនកំណត់ពាក់កណ្ដាល។

Command: ray 

Specify start point: Click Point

Specify through point: Click Point

a

32. Command: Multi line (Draw Menu bars ->Multiline)

ប្រើសំរាប់គូរបន្ទាត់ច្រើន។

a

ក. គូរបន្ទាត់ច្រើនដោយកំណត់ទំហំ

Command: ml

MLINE

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: s

Enter mline scale <200.00>: 200 

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Click Point

Specify next point: Click Point

Specify next point or [Undo]:

ខ. គូរបន្ទាត់ច្រើនដោយប្រើខាងលើ

Command: ML

Current settings: Justification= Top, Scale = 20.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Enter mline scale <20.00>: 200 

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>:

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Click Point

Specify next point: Click Point

Specify next point or [Undo]: Enter

គ. គូរបន្ទាត់ច្រើនដោយប្រើខាងក្រោម

Command: ml 

MLINE

Current settings: Justification = Top, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <top>:

Current settings: Justification = Bottom, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Click Point

Specify next point: Click Point

ឃ. គូរបន្ទាត់ច្រើនដោយប្រើកណ្ដាល

Command: ml 

MLINE

Current settings: Justification = Bottom, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]:

Enter justification type [Top/Zero/Bottom] <bottom>:

Current settings: Justification = Zero, Scale = 200.00, Style =

STANDARD

Specify start point or [Justification/Scale/STyle]: Click Point

Specify next point: Click Point

Specify next point or [Undo]: Enter

ង. ការកំណត់ក្នុង Menu bars

a

– Set Current: សំរាប់កំណត់ឈ្មោះចុងក្រោយ

– Name: សំរាប់ដាក់ឈ្មោះថ្មី

– Modify: សំរាប់កែប្រែ

– Rename: ប្ដូរឈ្មោះ

– Delete: សំរាប់លុប

– Description: សំរាប់រៀបរាប់

– Save: រក្សាទុក

a

– Add: សំរាប់បន្ថែមបន្ទាត់

– OK, Cancel

– Delete សំរាប់លុប

– Offset សំរាប់កំណត់គំលាត

– Color ដាក់ព៌ណបន្ទាត់

– Line type សំរាប់កំណត់ប្រភេទបន្ទាត់ ។

 

មេរៀនទី៤:ប្រើ 2D Command Sketch

មេរៀនទី៤:ប្រើ 2D Command Sketch

33. Command: Sketch

ប្រើសំរាប់គូរខ្វាសឬគូរគμានព្រៀងនិងខ្នាតត្រឹមត្រូវឡើយ។

Command: Sketch 

Record increment <0>: 0.5

Sketch. Pen eXit Quit Record Erase Connect. <Pen down> <Pen

up> *Cancel*

a

34. Command: Copy (Modify Menu bars -> Copy)

ប្រើសំរាប់ថតចំលង Object.

 

ក. Single Copy

Command: Co 

COPY

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify base point or displacement, or [Multiple]: Click Object

Specify second point Of displacement or <use first point as

displacement>: Click Object;

a

ខ. Multi Copy

Command: Co 

COPY

Select objects: Click Object

Select objects: Click Object

Specify base point or displacement, or [Multiple]: M

មេរៀនទី៥:ប្រើ 2D Command Divide

មេរៀនទី៥:ប្រើ 2D Command Divide

44. Command: Divide (Draw Menu bars -> Point -> Divide)

ប្រើសំរាប់ដៅចំនុច រឺ ចែកចំនុចនៅលើ Object .

ក. ចែកជាចំនុច

ដំបូងយើងត្រូវជ្រើសរើស Point Style ជាមុនសិន ។

Command: Div 

DIVIDE

Select object to divide: Click Object

Enter the number of segments or [Block]:

a

ខ. ចែកជាចំនួនដែលបានបង្កើតទុក

ដំបូងយើងត្រូវបង្កើត Block មួយដែលយើងចង់ប្រើជាមួយ Divide ជាមុនសិនទើបគេ

ប្រើ Divide Command បាន។

Command: Div 

DIVIDE

Select object to divide: Click Object

Enter the number of segments or [Block]: B

Enter name of block to insert: khin 

Align block with object? [Yes/No] <Y>: Y

Enter the number of segments:

a

គ. ការចែកដោយមិនបង្វិ

Command: Div 

DIVIDE

Select object to divide: Click Object

Enter the number of segments or [Block]: B

Enter name of block to insert: khin

Align block with object? [Yes/No] <Y>: N

Enter the number of segments: 10 

a

45. Command: Measure (Draw Menu bars -> Point -> Measure)

ប្រើសំរាប់ចែកប្រវែងអង្កត់ដែលនៅលើ Object .

ក. ចែកជាចំនុច

Command: Me

Select object to measure: Click Object

Specify length of segment or [Block]: 100

a

ខ. ចែកជាចំនួនដែលបានបង្កើតទុក

Command: Me 

MEASURE

Select object to measure: Click Object

Specify length of segment or [Block]: B

Enter name of block to insert: khin

Align block with object? [Yes/No] <Y>: Y

Specify length of segment: 100

a

46. Command: Units (Format Menu bars -> Units)

ប្រើសំរាប់កំណត់ខ្នាតក្នុងពេលគូរ។ ខ្នាតក្នុងស្រុកខែμរគេយក Decimal និងទិសដៅមុំ គេយក

Decimal Degrees.

Command: units

a

47. Command: Boundary (Draw Menu bars -> Boundary)

ប្រើសំរាប់បង្កើត Object អោយមានផ្ទៃនិងសាច់។

a

Command: Bo 

BOUNDARY

Select internal point: Selecting everything…

Selecting everything visible…

Analyzing the selected data…

Analyzing internal islands…

Select internal point: Click Center Point

BOUNDARY created 1 poly line

បង្កើតហើយត្រូវប្រើ Command: Move ដើម្បីយករូបចេញ

48. Command: Area (Tools Menu bars -> Inquiry -> Area)

ប្រើសំរាប់គិតក្រឡាផ្ទៃនិងបរិមាណរបស់ Object .

ក. គណនាក្រឡាផ្ទៃ

Command: aa 

AREA

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O

Select objects: Click Object

Area = 100, Perimeter = 40

a

48. Command: Area (Tools Menu bars -> Inquiry -> Area)

ប្រើសំរាប់គិតក្រឡាផ្ទៃនិងបរិមាណរបស់ Object .

ក. គណនាក្រឡាផ្ទៃ

Command: aa 

AREA

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: O

Select objects: Click Object

Area = 100, Perimeter = 40

a

ខ. គណនាក្រឡាផ្ទៃបន្ថែម

Command: aa

AREA

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]: a

Specify first corner point or [Object/Subtract]: o

(ADD mode)Select objects: Click Object 

Area = 2500.0000, Perimeter = 200.0000

Total area = 2500.0000 (ADD mode) Select objects: Click object

Area = 1600.0000, Perimeter = 160.0000

Total area = 4100.0000

(ADD mode) Select objects:

Specify first corner point or [Object/Subtract]:

a

គ. គណនាក្រឡាផ្ទៃបន្ថយ

Command: aa 

AREA

Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:

Specify first corner point or [Object/Add]:

Specify first corner point or [Object/Subtract]:

(ADD mode) Select objects: Click Object

Area = 2500.0000, Perimeter = 200.0000

Total area = 2500.0000

(ADD mode) Select objects: Right Click

Specify first corner point or [Object/Subtract]:

Specify first corner point or [Object/Add]:

(SUBTRACT mode) Select objects: Click Object

Area = 1600.0000, Perimeter = 160.0000

Total area = 900.0000

(SUBTRACT mode) Select objects:

Specify first corner point or [Object/Add]: Enter

a

49. Command: ID Point (Tools Menu bars -> Inquiry -> ID Point)

មានតួនាទីសំរាប់រក Coordinate របស់ Object មួយនៅលើ screen .

Command: id 

Specify point: Click Object X = 100 Y = 200 Z = 0.00

a

50. Command: List (Tool Menu bars -> Inquiry ->List)

ប្រើសំរាប់បង្ហាញលក្ខណៈរបស់ Object នីមួយៗអាចជាបន្ទាត់ ជាក្រឡាផ្ទៃមួយនិងផ្សេងៗទៀត។

ក. សំរាប់បន្ទាត់

Command: li 

LIST

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

LINE Layer: “0”

Space: Model space

Handle = 89

From point, X= 8.7301 Y= 20.7121 Z= 0.0000

To point, X= 32.2874 Y= 20.7121 Z= 0.0000

Length = 23.5574, Angle in XY Plane = 0

Delta X = 23.5574, Delta Y = 0.0000, Delta Z = 0.0000

a

ខ.ចតុកោណកែង

Command: li 

LIST

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

LWPOLYLINE Layer: “0”

Space: Model space

Handle = 8A

Closed

Constant width 0.0000

Area 5000.0000

Perimeter 300.0000

At point X= 9.6621 Y= 12.5338 Z= 0.0000

At point X= 109.6621 Y= 12.5338 Z= 0.0000

At point X= 109.6621 Y= 62.5338 Z= 0.0000

At point X= 9.6621 Y= 62.5338 Z= 0.0000

a

a

51. Command: Text Style (Format menu bars -> Text Style)

ប្រើសំរាប់កំណត់ ប្រភេទ ទំហំ អក្សរ។ការកំណត់អក្សរមានសារៈសំខាន់ក្នុងការសរសេរបានច្រើន

ប្រភេទនៅក្នុងរូបតែមួយ។ ដូចជាការកំណត់អក្សរសំរាប់ លេខ Code កំណត់ ប្រភេទអក្សរសំរាប់សរសេរ

ចំណងជើងផ្សេងៗ ល។ក្នុងរូបគេអាចសរសេរជាអក្សរខែμរនិងអក្សរ Englishក៏បាន ។

Command: St 

a

Font Name: សំរាប់ជ្រើសរើសយក Style របស់ Font ហើយបន្ទាប់មកជ្រើសរើសយកកំពស់

អក្សរត្រង់ កន្លែង Height ។ ដើម្បីកំណត់កំពស់អក្សរត្រូវគិតអំពី Scale ដែលត្រូវគូរ។

– គូរ Scale 1:1 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*1=3

– គូរ Scale 1:10 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*10=30

– គូរ Scale 1:20 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*20=60

– គូរ Scale 1:50 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*50=150

– គូរ Scale 1:100 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*100=300

– គូរ Scale 1:200 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*200=600

– គូរ Scale 1:500 ដាក់កំពស់អក្សរ 3 មានន័យថា 3mm*500=1500

ក្រោយពីអោយកំពស់អក្សររួចត្រូវអោយឈោμះមួយដោយ Click ទៅលើអក្សរ New ដែលស្ថិត

នៅក្នុង តំបន់ Style Name ។ក្រោយពី Click លើ New គេបានរូបដូចខាងក្រោម

a

52. Command: DTEXT (Draw Menu bars -> Text -> Single Line Text)

DTEXT មកពីពាក្យ Dynamic Text គឺប្រើសំរាប់សរសេរ Text ដែលមានចំនួនអក្សរតិច

ដួចជាសរសេរចំណងជើងរបស់ប្លង់។គេអាចបង្កើត Text style ច្រើនប្រសិនគេចង់ប្រើ Text style

ណាមួយនោះគេត្រូវ Activate Text style នោះជាមុនសិន។ ចូលទៅតារាង Text style ហើយយកឈេμាះ

Text style ដាក់លេខអោយចេញមកនៅកន្លៃង Style Name រួចប្រើ Command: Dtext ជាស្រេច។

Command: dt 

TEXT

Current text style: “Standard” Text height: 5.2606

Specify start point of text or [Justify/Style]: Click Point

Specify height <5.2606>: 3

Specify rotation angle of text <0>: 0

Enter text: I love you 

Enter text: Enter

53. Command: MTEXT (Draw Menu bars -> Text ->Multiline Text)

ប្រើសំរាប់សរសេរចំនួនអក្សរច្រើនជួរ។

Command: Mt 

MTEXT Current text style: “Standard” Text height:

Specify first corner: Click Point

Specify opposite corner or [Height/Justify/Line spacing/Rotation/Style/

Width]: Click Point

បន្ទាប់មកយើងបាន Text Window or Multiline Text ដូចខាងក្រោមៈ

a

54. Command: Regen (View Menu bars -> Regen)

ប្រើសំរាប់ធ្វើអោយរង្វង់មានរាងមូលនិងពង្រីកបង្រួមបាន។

Command: regen

Regenerating model.

55. Command: EDIT (Modify menu bar -> Object ->Text)

ប្រើសំរាប់កែប្រែអក្សរនិងបន្ថែមអក្សរ ។

Command: ddedit 

Select an annotation object or [Undo]: Click Object

Command: ed 

Select an annotation object or [Undo]: Click Object

a

ចំណាំៈ Double click a text object. នោះអាចកែប្រែបាន

56. Command: Chang

ប្រើសំរាប់ដូរលក្ខណៈរបស់ Object . គេអាចដូរទិសដៅ បន្ទាត់ ដូរទំហំ់រង្វង់ ដូរទិសដៅ text .

ក. ដូរទិសដៅបន្ទាត់តាមមុំ

Command: – ch 

CHANGE

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify change point or [Properties]: -30

a

ខ. ការប្ដូរទំហំរង្វង់

Command: -ch 

CHANGE

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify change point or [Properties]: -20

គ. ការប្ដូរ Text

Command: -ch 

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify change point or [Properties]: Click Point

Enter new text style <Standard>: Civil 

Specify new height <0.2000>:20

Specify new rotation angle <0>: 45

Enter new text <I am not forget thing on today>: Enter

a

គ. ការប្ដូរផ្សេងៗ

Command: -ch

CHANGE

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Specify change point or [Properties]: p

Enter property to change

[Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/Material/An

notative]: c

New color [Truecolor/COlorbook] <4 (cyan)>: red

Enter property to change

[Color/Elev/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness/Material/An

notative]:

57. Dimension Style: (Format Menu bars ->Dimension Style)

(Dimension menu bar->style)

ប្រើសំរាប់កំណត់ទំរង់នៃការវាស់វែងរបស់រូប។

Command: d

DIMSTYLE

a

– Set Current: សំរាប់កំណត់អ្វីដែលកំពុងធ្វើ

– Modify: សំរាប់ជ្រើរើសឬដូរប្រភេទ Dimension

– Override: សំរាប់កែអ្វីដែលកំពុងធ្វើ

– Compare: សំរាប់ប្រៀបធៀបឬមើលឈេμាះដែលយើងបានបង្កើតនោះមានអ្វីខះ។

– New: សំរាប់បង្កើតឈេμាះថμីកុំអោយជាន់គ្នានិងមានប្រភេទខុសគ្នា។

aa

Line មានតួនាទីសំរាប់កំណត់ ព៌ណបន្ទាត់ គំលាត និង កំរាស់

-Color: សំរាប់ដូរព៌ណ Dimension
– Line weight: សំរាប់កំណត់កំរាស់
– Line type: សំរាប់ប្រភេទបន្ទាត់
– Baseline Spacing: សំរាប់គំលាត
– Dim line1: សំរាប់បិទរបាដេក
– Dim line2: សំរាប់បិទរបាដេក
-Ext line1: សំរាប់បិទរបាឈរ
– Ext line2: សំរាប់បិទរបាឈរ
– Extend beyond dim lines: សំរាប់បន្លូតបង្គោលស្នឹង
– Offset from origin: ចំងាយពីបង្គោលចាប់
Symbols and Arrows មានតួនាទីសំរាប់កំណត់ ព៌ណ ក្បាលព្រួញ និង កំរាស់

a

– First: សំរាប់ជ្រើសរើសក្បាលព្រួញទី១

– Second: សំរាប់ជ្រើសរើសក្បាលព្រួញទី២

– Leader: សំរាប់ក្បាលព្រួញ

– Arrow Size: ទំហំក្បាលព្រួញ

Text: មានតួនាទីសំរាប់សរសេរអក្សរ

– Text style: ដូរប្រភេទអក្សរឬ Font

– Text Color: សំរាប់ព៌ណអក្សរ

– Text height: សំរាប់កំណត់កំពស់អក្សរ

– Vertical: សំរាប់ដាក់អក្សរតាមអ័ក្ស (Y)

– Horizontal: សំរាប់ដាក់អក្សរតាមអ័ក្ស (X)

– Offset from dim lines: សំរាប់ដកឃ្លាអក្សរពីរបា dimension

aFit: សំរាប់កំណត់ទំហំអក្សរដោយស្វ័យប្រវត្ដិ។

aUse Over all scale of 300

Primary units: មានតួនាទីសំរាប់កំណត់ប្រព័ន្ធ ,ចំនួនគត់និងកំណត់ផ្សេងៗទៀត។

– Unit format: កំណត់ជ្រើសរើសប្រព័ន្ធ

– Precision: កំណត់ជាចំនួនគត់និងទស្សន៏ភាគ

– Prefix: ដាក់លេខពីមុខ

– Suffix: ដាក់ខាងក្រោយ

– Scale factor: កំណត់ជាទំហំ ធំ ឬតូចទៅតាមការកំនត់។

 

 

មេរៀនទី៦:ប្រើ 2D AutoCAD 2010

មេរៀនទី៦:ប្រើ 2D AutoCAD 2010

58. Command: Dimension Linear (Dimension menu bars ->Linear)

ប្រើសំរាប់វាស់ប្រវែងអង្កត់ត្រង់។

Command: dli 

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Specify second extension line origin: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100
a

Command: dli

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>:

Select object to dimension: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click point

Dimension text = 1000

a

Command: dli 

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Specify second extension line origin: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100

a

Command: dli

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Select object to dimension: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: a

Specify angle of dimension text: 45

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100

a

59. Command: Dimension Aligned (Dimension menu bars -> Aligned)

ប្រើសំរាប់វាស់អង្កត់ទ្រេតនិងស្របរបស់ Object.

Command: dal 

DIMALIGNED

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Specify second extension line origin: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle]: Click Point

Dimension text = 200

a

Command: dal

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>:

Select object to dimension: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click point

Dimension text = 1000

a

Command: dli 

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Specify second extension line origin: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]:

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100

Command: dli

DIMLINEAR

Specify first extension line origin or <select object>: Click Object

Select object to dimension: Click Object

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: a

Specify angle of dimension text: 45

Specify dimension line location or

[Mtext/Text/Angle/Horizontal/Vertical/Rotated]: Click Point

Dimension text = 100

a

60. Command: Arc Length (Dimension menu bars ->Arc Length)

ប្រើសំរាប់វាស់ខ្សែកោងនិង Arc.

Command: dar 

DIMARC

Select arc or polyline arc segment: Click Arc

Specify arc length dimension location, or [Mtext/Text/Angle/

Partial/Leader]: Click Point

Dimension text = 405

a

61. Command: Ordinate (Dimension menu bars -> Ordinate)

ប្រើសំរាប់រកចំងាយចំនោលកែងរវាងអ័ក្ស (x) និង អ័ក្ស (y)

Command: dor 

DIMORDINATE

Specify feature location: endp of

Specify leader endpoint or [Xdatum/Ydatum/Mtext/Text/Angle]:

Dimension text = 30.0000

a

62. Command: Dimension Radius (Dimension menu bars ->Radius)

ប្រើសំរាប់វាស់កាំរង្វង់និងអង្កត់ធ្នូរ។

Command: dra 

DIMRADIUS

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 25

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]:

a

Command: dra

DIMRADIUS

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 200

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: a

Specify angle of dimension text: 60

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point
a

Command: dra

DIMRADIUS

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 200

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: m

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

a63. Command: Jogged (Dimension menu bars ->jogged)

ប្រើសំរាប់វាស់កាំរង្វង់ដែលមានលក្ខណៈជាម៉ូដ។

Command: djo 

DIMJOGGED

Select arc or circle: Click Object

Specify center location override: Click Point

Dimension text = 20

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

Specify jog location: Click Point

a

64. Command: Dim diameter (Dimension menu bars ->Diameter)

ប្រើសំរាប់វាស់អង្កត់ផ្ចឹតរង្វង់។

Command: ddi 

DIMDIAMETER

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 50.0000

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

a

Command: ddi

DIMDIAMETER

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 200

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: m

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

Command: ddi

DIMDIAMETER

Select arc or circle: Click Object

Dimension text = 200

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: a

Specify angle of dimension text: 45

Specify dimension line location or [Mtext/Text/Angle]: Click Point

a

65. Command: Angular (Dimension menu bars ->Angular)

ប្រើសំរាប់វាស់មុំនិងធ្នូរ។

Command: dan 

DIMANGULAR

ផ្នែកសំណង់ស៊ីវិលនិងស្ថាបត្យកមμ រៀបចំដោយៈធោង ឃីន ៥៥

Select arc, circle, line, or <specify vertex>: Click Object

Select second line: Click Object

Specify dimension arc line location or [Mtext/Text/Angle]: Click

Point

Dimension text = 45

a

66. Command: Quick Dimension (Dimension menu bars -> Quick Dimension)

ប្រើសំរាប់ប្ដូរទីតាំង Dimension ទៅតាមតំរូវការ។

Command: qdim 

Associative dimension priority = Endpoint

Select geometry to dimension: 1Found

Select geometry to dimension: Click Object

Specify dimension line position, or

[Continuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datum

Point/Edit/seTtings] <Continuous>: Click Point

a

67. Command: Baseline (Dimension menu bars -> Baseline)

ប្រើសំរាប់វាស់បន្ដប៉ុន្ដែវាមានចំនុចចាប់ផ្ដើមរួម។

Command: dba 

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 15

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 400

Select base dimension:

a

68. Command: Continue (Dimension menu bars -> Continue)

ប្រើសំរាប់វាស់ Object បន្ដបន្ទាប់រហូតដល់ Object ចុងក្រោយ។

Command: dco 

DIMCONTINUE

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 60

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 50

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Dimension text = 80

Specify a second extension line origin or [Undo/

Select] <Select>: Click Point

Select continued dimension:

a

69. Command: Dimension space (Dimension menu bars -> dimension space)

ប្រើសំរាប់អោយប្រវែងនៅចន្លោះឬចំងាយពីគ្នា។

ក.ការកំណត់ជាក់លាក់

Command: dimspace

Select base dimension: Click Object

Select dimensions to space: Click Object

Select dimensions to space: Click object

Enter value or [Auto] <Auto>: 100 

ខ.ការកំណត់ស្វ័យប្រវត្ដន៏

Command: dimspace 

Select base dimension:

Select dimensions to space: Click Object

Select dimensions to space: Click object

Enter value or [Auto] <Auto>:

a

70. Command: Dimension Break (Dimension menu bars -> Dimension Break)

ប្រើសំរាប់ផ្ដាច់ចេញពី Dimension មូយទៅ Dimension មួយទៀត។

ក.ការផ្ដាច់ជាស្វ័យប្រវត្ដន៏

Command: dimbreak 

Select a dimension or [Multiple]: Click Object

No object selected.

Select a dimension or [Multiple]: Click Object

Select object to break dimension or [Auto/Restore/

Manual] <Auto>:

a

ខ.ការត្រលប់ក្រោយ

Command: dimbreak

Select dimension to add/remove break or [Multiple]: m

Select dimensions: Specify opposite corner: 2 found

Select dimensions: Click Object

Select object to break dimensions or [Auto/Remove] <Auto>: r

1 object modified

គ.ការកាត់តាមកំណត់

Command: dimbreak 

Select dimension to add/remove break or [Multiple]: Click Object

Select object to break dimension or [Auto/Manual/

Remove] <Auto>: m

Specify first break point: Click Point

a

71. Command: Tolerance (Dimension menu bars ->Tolerance)

ប្រើសំរាប់ចំណាំអ្វីមួយនៅលើ Object .

Command: tolerance

a
a

72. Command: Center Mark (Dimension menu bars -> Mark)

ប្រើសំរាប់រកចំនុចផ្ចឹតរង្វង់។

Command: dce 

DIMCENTER

Select arc or circle: Click Object

a

73. Command: Inspection (Dimension menu bars -> Inspection)

ប្រើសំរាប់ដាក់ម៉ូដឬចំណាំអ្វីមួយ។

Command: diminspect 

Select dimensions: 1 found

Select dimensions: Click Object

a

a

74. Command: Jogged linear (Dimension menu bars -> jogged linear)

ប្រើសំរាប់ដាក់ម៉ូដ Dimension

Command: dimjogline 

Select dimension to add jog or [Remove]: Click Object

Specify jog location (or press ENTER):

a

75. Command: Dimension Edit (Dimension menu bars ->Dimension Edit)

ប្រើសំរាប់កែ Code Dimension របស់ Object .

ក. ការប្ដូរលេខ Code ថμី

Command: dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]

<Home>: N

Select objects: Click Object

Select objects:

a

a

ខ. ការត្រលប់មកដើមវិញ

Command: dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate

/Oblique] <Home>: h

Select objects: Click Object

Select objects:
a

គ. ការបង្វិល

Command: dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/

Oblique] <Home>:

Specify angle for dimension text: 60 

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

a

ឃ. ការបង្វិលរបារ

Command: dimedit 

Enter type of dimension editing [Home/New/Rotate/Oblique]

<Home>:

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Enter obliquing angle (press ENTER for none): 45

a

76. Command: Dimension Text Edit (Dimension menu bars ->Dimension Text Edit)

ប្រើសំរាប់កែប្រែអក្សររបស់ Dimension .

ក. ការប្ដូរលេខ Code ខាងឆ្វេង

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/ Center/

Home/Angle]: L

a

ខ. ការប្ដូរលេខ Code ខាងស្ដាំ

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/

Home/Angle]: R

a

គ. ការប្ដូរលេខ Code កណ្ដាល

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/

Home/Angle]: C

a

ឃ. ការប្ដូរលេខ Code ជាមុំ

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/

Home/Angle]: a

Specify angle for dimension text: 45

a

ង. ការប្ដូរលេខត្រលប់មកដើមវិញ

Command: dimtedit 

Select dimension: Click Object

Specify new location for dimension text or [Left/Right/Center/

Home/Angle]: h

a

មេរៀនទី៧: ប្រើ 2D Command Draw

មេរៀនទី៧: ប្រើ 2D AutoCAD 2010

77. Command: Xref (Insert Menu bars -> Xrf Manger)
ប្រើសំរាប់នាំរូបពី File ផ្សេងៗចូលទៅក្នុង File ដែលយើងកំពុងគូរ។
a

Command: xref
a

 • Attach សំរាប់ទាញយក File មក
 • ឌតោចហ ដក File ចេញវិញពី Attach
 • Unload សំរាប់ដករូបចេញតែឈេμាះ File
 • Reload សំរាប់ Load ចេញពី Unload តែប៉ុណ្ណោះ។
 • Bind សំរាប់ភ្ជាប់រូបដែលយើងបានបញ្ចូលទៅក្នុង File .

78. Command: Image (Insert Menu bars -> Image Manger)ប្រើសំរាប់បព្ជាូលរូបថតទៅក្នុងគំនូររបស់យើង។
a
Command: _image
a

 • Attach សំរាប់ទាញយក File មក
 • Detach ដក File ចេញវិញពី Attach
 • Unload សំរាប់ដករូបចេញតែឈេμាះ File នៅដដែល។
 • Reload សំរាប់ Load ចេញពី Unload តែប៉ុណ្ណោះ។
 • Bind សំរាប់ភ្ជាប់រូបដែលយើងបាសនបញ្ចូលទៅក្នុង File .

79  Command: Draw order (Tools menu bars -> Draw order)
ប្រើសំរាប់បញ្ជូននិងត្រលប់ Object
a
ក.បញ្ចូនទៅក្រោយ
Command: draworder
Select objects: Click Object
Select objects: Right Click
Enter object ordering option [Above objects/Under objects/ Front/
Back] <Back>: B
80
Command: Edit hatch (Modify -> Object->Edit hatch)z

ប្រើសំរាប់កែឬផ្លាស់ប្ដូរ hatch
Command: hatchedit
Select hatch object: Click Object
a
a

81 Command: Edit Polyline (Modify -> Object->Poly line) ប្រើសំរាប់កែឬផ្លាស់ប្ដូរ Polyline និង line .

Command: pedit
PEDIT Select polyline or [Multiple]: Click Object
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve/
Ltype gen/Undo]: s
Enter an option [Close/Join/Width/Edit vertex/Fit/Spline/Decurve
/Ltype gen/Undo]:

Command: pedit

Select polyline or [Multiple]: m

Select objects: Click Object

Specify opposite corner: 4 found

Select objects: Right Click

Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? <Y>

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]: J

Join Type = Extend

Enter fuzz distance or [Jointype] <0.0000>:

3 segments added to polyline

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype

gen/Undo]:

a
82
Command: Edit Spline (Modify -> Object->Spline)
ប្រើសំរាប់កែឬផ្លាស់ប្ដូរ Poly line
a

Command: Splinedit

Select spline:

Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]: F

Enter a fit data option

[Add/Close/Delete/Move/Purge/Tangents/toLerance/eXit] <eXit>: X

Enter an option [Fit data/Close/Move vertex/Refine/rEverse/Undo]:
a
83
Command: pedit

ប្រើសំរាប់កែឬផ្លាស់ប្ដូរ object.

Command: pe

PEDIT Select polyline or [Multiple]: m

Select objects: Click Object

Select objects: Right Click

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/

Ltype gen/Undo]:

Specify new width for all segments: 10

Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]:

84 Command: Layer (Format menu bars->Layer) ប្រើសំរាប់កំណត់ប្រភេទបន្ទាត់ ពណ៌ កំរាស់ ចាក់សោរនិងលាក់ Object.

Command: Layer
a

– New Property Filter ប្រើសំរាប់បង្ហាញឈេμាះ Filter ថ្មី
a

– New Group Filter ប្រើសំរាប់បង្កើតឈ្មោះ Group ថ្មី
a

– New Layer ប្រើសំរាប់បង្កើត ឈ្មោះ Layer ថ្មី
a

– Delete ប្រើសំរាប់លុបឈ្មោះ Layer ចោល
a

– Set Current: ប្រើសំរាប់ Select Layer ដែលកំពុងធ្វើការ
a

– Name: ប្រើសំរាប់ដាក់ឈ្មោះ

– On: ប្រើសំរាប់បិទនិងបើក

– Lock: ប្រើសំរាប់ចាក់សោរ

– Color: ប្រើសំរាប់ដាក់ព៌ណ

– Line Type: ប្រើសំរាប់ដាក់ប្រភេទបន្ទាត់

– Line Weight: ប្រើសំរាប់ដាក់កំរាស់បន្ទាត់

85 Command: Layoff

ប្រើសំរាប់លាក់បិទ Object .

Command: layoff