មេរៀន វីដេអូ Access 2013

មេរៀន អនុវត្តតាម វីដេអូ Access 2013
2

Visual Basic 2010មេរៀនទី១:Access 2013  – ការណែនាំ ទិន្នន័យ database
មេរៀនទី២:Access 2013  – ប្រភេទ Data
មេរៀនទី៣:Access 2013  – Normalisation
មេរៀនទី៤:Access 2013– ទំនាក់ទំនង Relationships
មេរៀនទី៥:Access 2013  – Indexes
មេរៀនទី៦:Access 2013  – មូលដ្ឋាន Queries
មេរៀនទី៧:Access 2013  – Multi-Table Queries
មេរៀនទី៨:Access 2013  – Data Entry Forms
មេរៀនទី៩:Access 2013  – Datasheets
មេរៀនទី១០:Access 2013  – ការបើក Form លក្ខណ:ពិសេស Specific Record
មេរៀនទី១១:Access 2013  – Navigation Forms
មេរៀនទី១២:Access 2013  – LIKE Operator
មេរៀនទី១៣:Access 2013  – Themes
មេរៀនទី១៤:Access 2013  – អនុគមន៍ Dlookup Function
មេរៀនទី១៥:Access 2013  – អនុគមន៍ DateDiff Function
មេរៀនទី១៦:Access 2013  – Concatenation
មេរៀនទី១៧:Access 2013  – Sub Reports
មេរៀនទី១៨:Access 2013  – ការបង្កើត Report មួយពី Design View
មេរៀនទី១៩:Access 2013  – ការបន្ថែម Sub Report  ទៅ  Main Report
មេរៀនទី២០:Access 2013  – Temporary Variables
មេរៀនទី២១:Access 2013  – Reports In Navigation Forms
មេរៀនទី២២:Access 2013  – សង្ខេប Summary Reports
មេរៀនទី២៣:Access 2013– Dynamically Opening A Report
មេរៀនទី២៤:Access 2013  – Print Preview
មេរៀនទី២៥:Access 2013  – Text Box After Update Event
មេរៀនទី២៦:Access 2013  – Default Values For Controls
មេរៀនទី២៧:Access 2013  – Form On Load Event
មេរៀនទី២៨:Access 2013  – Log In Form 1 – Input Mask
មេរៀនទី២៩:Access 2013  – Log In Form 2 – Main Form
មេរៀនទី៣០:Access 2013  – Log In Form 3 Dlookup Function
មេរៀនទី៣១:Access 2013  – Log In Form 4 – Macro To Open And Close Forms
មេរៀនទី៣១:Access 2013  – Log In Form 5 – Open Form When Access Opens
មេរៀនទី៣២:Access 2013  – Concatenation
មេរៀនទី៣៣:Access 2013  – Datasheets And Combo Boxes
មេរៀនទី៣៤:Access 2013 – Hyperlinks
មេរៀនទី៣៥:Access 2013  – Sorting A Datasheet
មេរៀនទី៣៦:Access 2013  – Tab Controls
មេរៀនទី៣៧:Access 2013  – Sub Forms
មេរៀនទី៣៨:Access 2013  – ការបន្ថែមប៊ូតុងទៅ Datasheet
មេរៀនទី៣៩:Access 2013  – Passing Values Between Forms
មេរៀនទី៤០:Access 2013  – Importing Objects Into An Access Database
មេរៀនទី៤១:Access 2013  – Searching A Datasheet
មេរៀនទី៤២:Access 2013  – Invoices 1 Union Queries
មេរៀនទី៤៣:Access 2013  – Invoices 2 Union Queries 2
មេរៀនទី៤៤:Access 2013  – Invoices 3 – Calculated Fields In Queries
មេរៀនទី៤៥:Access 2013  – Invoices 4 – Totaling A Datasheet
មេរៀនទី៤៦:Access 2013  – Invoices 5 – Data Entry Form
មេរៀនទី៤៧:Access 2013  – Invoices 6 – Form To Make Payments
មេរៀនទី៤៨:Access 2013  – Invoices 7 The Multiplier
មេរៀនទី៤៩:Access 2013  – Invoices 8 Running Sum
មេរៀនទី៥០:Access 2013  – Invoices 9 Main Report
មេរៀនទី៥១:Access 2013  – Invoices 10 Sub Totals
មេរៀនទី៥២:Access 2013  – Date Serial Function
មេរៀនទី៥៣:Access 2013  – Continuous Forms 1 – Basic Form Design
មេរៀនទី៥៤:Access 2013  – Continuous Forms 2 – DateAdd Function
មេរៀនទី៥៥:Access 2013  – Cartesian Product
មេរៀនទី៥៦:Access 2013  – Exploding Tables!!!
មេរៀនទី៥៧:Access 2013  – Nz Function
មេរៀនទី៥៨:Access 2013  – More Conditional Formatting
មេរៀនទី៥៩:Access 2013  – More DLookup
មេរៀនទី៦០:Access 2013​ – More TempVars And The End Of The Road

មេរៀនទី១: បង្កើតទិន្នន័យ

មេរៀនទី១: បង្កើតទិន្នន័យ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

អំពីកម្មវិធី Microsoft Access 2013 កម្មវិធី Microsoft Access គឺជាទំនាក់ទំនង ការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធទិន្នន័យ Relational Database Management System (RDBMS) ដែលបានរចនាសម្រាប់ home ឬប្រើសម្រាប់ជំនួញខ្នាតតូច។

Access ប្រើដូចជាប្រព័ន្ធទិន្នន័យ desktop database system ពីព្រោះវារត់ដំណើរការ ដោយកុំព្យូទ័រ ទោល ( ដូចជា កម្មវិធីប្រើប្រាស់ server database application ដែល កម្មវិធីត្រូវបានដំឡើងលើម៉ាស៊ីន server មួយកាលណាបានអនុញ្ញាត ចូលពីចំងាយ ពីម៉ាស៊ីនកូនជាច្រើន client machines)។

កម្មវិធី Microsoft Access ដែលបានរួមបញ្ចូលទាំង web solution ចាប់ទាំងពីរ 2010 វារួមបញ្ចូល ជាមួយ SharePoint តាំងពី 2013 ជាមួយ SQL Server។

បង្កើតទិន្នន័យ Database

ជំហានដំបូង ដើម្បីបង្កើត database មួយយើងនឹងបង្កើត blank database ជាដំបូង។ ការបង្កើត database មួយនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access វាដូចជាងាយ ក្នុងការបង្កើត ដែលក្នុងមេរៀននេះ ជាដំណោះ ស្រាយរបៀបបង្កើត database មួយនៅក្នុង MS Access។

1. លោកអ្នកអាចកត់ចំណាំថា កាលណា ចាប់ផ្តើមដំបូង ក្នុង Microsoft Access 2013 លោកអ្នកនឹង ឃើញលើអេក្រង់ ក្នុងករណីនេះ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស Blank desktop database (ពេល skip ជំហានទី៣)។

Access 20132.  ប្រសិនបើ លោកអ្នកមាន បានបើក Access រួចស្រេច លោកអ្នកអាចចូល File menu:
Access 20133. ជ្រើសរើស Blank desktop database​ (ដោយ Skip ជំហាននេះ ប្រសិនបើលោកអ្នកមាន ស្រេច ដោយជ្រើសរើស Blank desktop database នៅជំហានទី១ ) លោកអ្នកមានជម្រើស option ផ្សេងទៀត  ដោយគ្រាន់តេប្រ blank database:
Access 20134. ជ្រើសរើសឈ្មោះ រួចចុចលើ Create។ លោកអ្នកអាចប្រើតាំង default location ឬចុច លើ folder icon ដើម្បីប្តូរទីតាំង:
Access 2013ទិន្នន័យថ្មី Database របស់លោកអ្នក ដូច្នេះ នៅពេលបញ្ចប់ បណ្តាជំហានខាងលើ លោកអ្នកនឹងឃើញ blank database ដូចនេះ:
Access 2013យើងដឹងថាទិន្នន័យ database គឺជា blank ពីព្រោះវាគ្រាន់តែផ្ទុកតារាង table មួយ (ហៅថា Table1) ហើយតារាងនោះ table គ្រាន់តែមានមួយ column (ហៅថា ID)។ ដូច្នេះ យើងត្រូវ ការបន្ថែមច្រើន column ទៅលើតារាង table ហើយផ្តល់ឈ្មោះតារាងមួយ table។ យើងអាចធ្វើ ជំហានបន្ទាប់។

មេរៀនទី២: បង្កើតតារាង Table

មេរៀនទី២: បង្កើតតារាង Table

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ជាមួយប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ database management systems យើងត្រូវការបង្កើ់តតារ tables មុនពេលបញ្ចូល data។ កម្មវិធី Microsoft Access ការបង្កើត table ដោយងាយ។ តាមពិត កាលណា លោកអ្នកបង្កើត database មួយ កម្មវិធី Access បង្កើតតារាងដំបូង ដែល ហៅថា Table1។ តាមធម្មតា កាលណាលោកអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបង្កើតតារាងថ្មី នឹងជ្រើសរើស CREATE > Table ចេញពី Ribbon toolbar។ សម្រាប់ Access ដែលបានបង្កើតរួចស្រេច តារាង ដំបូង យើងនឹងត្រូវការធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ table តារាងនោះ។ ចូលកែឈ្មោះ rename Table1 ទៅ Customers។ តារាងនេះ នឹងមាន 4 columns: CustomerId, FirstName, LastName, និង DateCreated.

1. កែឈ្មោះ Rename ID field ទៅជា CustomerId។ ដើម្បីធ្វើដូចនេះ ចុចស្តាំលើ ID column ហើយជ្រើសរើស Rename Field បញ្ចូល CustomerId កាលណាបានបង្ហាញ។
Access 20132,លើ field បន្ទាប់ចុចលើ Add (Access បានបើក menu រួចស្រេច) ហើយជ្រើសរើស Short Text:
Access 20133. ចំណុចនេះ Access នឹងគូសបង្ហាញ highlight ជ្រើសរើស field name (ជា Field1)  ដូច្នេះ លោកអ្នកអាចមានឈ្មោះ field ហៅថាជា FirstName:
Access 20134. ធ្វើដូច្នេះម្តងទៀតជំហានបន្ទាប់ field (LastName) ហើយជ្រើសរើសប្រភេទទិន្នន័យ Short Text។
5, នៅក្នុង field, ជ្រើសរើស Date & Time ប្រភេទទិន្នន័យ និងឈ្មោះ field DateCreated

អ្វីដែលយើងទើបតែបានបង្កើតឈ្មោះ column names និងប្រភេទទិន្នន័យ data ដែលអាចបញ្ចូល ក្នុងវា។ ប្រភេទទិន្នន័យ សម្រាប់ column និមួយៗគឺមានសារ:សំខាន់ខ្លាំង ហើយអាច ជួយ រក្សារួមបញ្ចូល data integrity។ តារាងទិន្នន័យ database table នឹងឃើញដូចនេះ:
Access 2013លោកអ្នកកត់ចំណាំថា កាលណាចុចលើឈ្មោះ field names លោកអ្នកមិនអាចមើលឃើញ ឬផ្លាស់ប្តូរ ប្រភេទ ទិន្នន័យ data របស់វា។ ប្រសិនបលចុចលើប្តូរ field មួយលោក អ្នកនឹង ឃើញ menu ខុសគ្នាដែលមានជម្រើស ដោយផ្អែកលើ field របស់ប្រភេទ data ។ នេះ បង្ហាញ ថា field សម្រាប់ data លោកអ្នកអាច sort វាដោយប្រើ menu នេះ។ លោកអ្នក អាចប្តូរ data នៅក្នុង Ribbon toolbar នៅក្រោម Data Type (តំបន់ខាងលើស្តាំដៃ toolbar)។ ប្រសិនបើលោកអ្នក មើលមិនឃើញ ជម្រើស option នេះនៅក្នុង toolbar កំណត់ច្បាស់ដើម្បីជ្រើសរើស FIELDS tab ដំបូង:
Access 2013

មេរៀនទី៣: Design View

មេរៀនទី៣: Design View

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

តើ Design View ជាអ្វី? Design view អាចអោយលោកអ្នក រចនា ហើយបង្កើតទិន្នន័យ database របស់អ្នក (ប្រភេទ  database របស់អ្នក) នេះជាកន្លែងបង្កើត និងដំឡើងតារា tables, forms, reports ។ល។ ដូចនេះ លោកអ្នកអាចបន្តការងារជាមួម MS Access នឹងប្តូរ Design view និង Datasheet view (ឬ ក្នុងករណី forms, Layout view)។

ប្តូរ Switch ចូល Design View បណ្តាជំហានខាងក្រោមនេះដំណោះស្រាយ ដើម្បីប្តូរ Design view។
1.ចុចលើ View icon ខាងឆ្វេងដៃ (ក្រោម File menu) ឃើញ View icon ដូចនេះ:
Access 2013
2. ចំណុចនេះ Access នឹងសួរឈ្មោះ name ហើយ save តារាង table លោកអ្នកទើបបង្កើត វាយ Customers ហើយចុចលើ OK:
Access 20133. លោកអ្នក មើលឃើញលើ តារាង Customers table ក្នុង Design view។ ចុចលើ DateCreated field, ហើយនៅក្នុង bottom pane, enter =Now() ក្នុង Default Value
field ។ ចុចលើ Format field ហើយជ្រើសរើស General Date ពី menu:
Access 2013យើងទើបតែបង្កើតតម្លៃ default value សម្រាប់ DateCreated field។ មានន័យថា record ត្រូវបាន បញ្ចូល field នេះដោយស្វ័យប្រវត្តិ ជាមួយ date and time កំពុងប្រើ។

Expression Builder លោកអ្នកអាច ចុចលើ ចំណងជើង little button ដែលបង្ហាញ កាលណាលោកអ្នកចុចក្នុង Default Value field (និង fields ផ្សេងទៀតផងដែរ)។ ចុចលើប៊ូតុងនេះ បើកលើ Expression Builder, ដែលលោកអ្នកអាចបើកមើល អនុគមន៍, អថេរ constant, ឬប្រមាណវិធី ដែលដំឡើងលើកន្សោមនេះ សម្រាប់ field។

យើងនឹងប្រើក្សន្សោម Expression Builder ដើម្បីដំឡើង =Now() expression:
Access 2013ប្តូរ Datasheet View ឥឡូវ លោកអ្នកនៅក្នុង Design view លោកអ្នកអាចចាំថា View icon មើលភាពខុសគ្នា វាបានប្តូរពី Design view icon ទៅជា Datasheet view icon ដែលវាមើលឃើញដូចនេះ:
Access 2013
ចុច View icon ដើម្បីត្រឡប់ចូល Datasheet view។

មេរៀនទី៤: បន្ថែមទិន្នន័យ Data

មេរៀនទី៤:  ការបន្ថែមទិន្នន័យ Data

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access មានមធ្យោបាយជាច្រើនដើម្បីបន្ថែម data ទៅក្នុង database។ ដែលវិធី អ្នកជ្រើសរើស ទំហំលើទិន្នន័យ លោកអ្នកត្រូវការ ដើម្បីបន្ថែម។

Datasheet View លោកអ្នកអាចវាយ ដោយផ្ទាល់ក្នុងតារាង table វានៅក្នុង Datasheet view។ ពេលនេះគឺល្អ សម្រាប់តារាងតូច ជាមួយចំនួននៃ records ដែលបាន Update។

Form លោកអ្នកអាចបង្កើត form មួយ ដូច្នេះអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមិនមែនជា អ្នក បច្ចេកទេស អាចបញ្ចូល data ក្នុង form។ ម្យ៉ាងទៀតវា បញ្ជួន submit form ទិន្នន័យ data ដោយស្វ័យប្រវត្តិបាន បញ្ចូលក្នុង database។  អំពី forms វាអាចបញ្ចូលជាច្រើនតារាង table ការរក្សារ  save ពីតារាង និមួយៗ បញ្ចូល data ដោយប្រើដៃ។ Access ផ្តល់ form wizard មួយដែលបណ្តាជំហាន លោកអ្នក ឆ្លងកាត់ដំណើរការ ដំឡើង form មួយ។ ដែលមេរៀនខាងក្រោម បង្ហាញ។

SQL View លោកអ្នកអាចប្រើ SQL view ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន័យ data ក្នុង database របស់លោកអ្នក។ លោកអ្នកអាចប្រើ SQL view ដើម្បីធ្វើការងារលើ database (រួមបញ្ចូលការបង្កើតតារាង tables)។ SQL (ជាភាសា Structured Query Language) គឺជាស្តង់ដាភាសាកម្មវិធី programming សម្រាប់ធ្វើការ ជាមួយ databases។ ដើម្បីជ្រើសរើស select SQL View ពី Ribbon, ជ្រើសរើស CREATE > Query Design, (បិទតារាង table លោតឡើង – ដែលហៅថា Show Table), រួចហើយជ្រើសរើស SQL View។
External Data Access 2013 អនុញ្ញាតអោយលោកអ្នកបញ្ចូល data ពីប្រភេទ file ដូចខាងក្រោម:

 • Microsoft Excel
 • Microsoft Access
 • ODBC Databases, such as SQL Server
 • Text or comma-separated value (CSV) files
 • SharePoint List
 • XML
 • Data Services
 • HTML Document
 • Outlook folder

ដើម្បីបញ្ចូល import data ពីប្រភេទ file ទាំងនេះ select EXTERNAL DATA ពី Ribbon, ជ្រើសរើសប្រភេទ file type, ដែលបង្ហាញ:
Access 2013លោកអ្នកអាច ប្រ menu ដើម្បី link ទៅប្រភេទ file ផ្សេងៗ។ ការធ្វើដូចនេះ នឹងអាចផ្តល់ កាលបរិច្ឆេទទិន្នន័យ date data ពីទិន្នន័យខាងក្រៅ external databases ឬ file។

 • Microsoft Excel (read-only)
 • Microsoft Access
 • ODBC Databases, such as SQL Server
 • Text or comma-separated value (CSV) files (add new records only)
 • SharePoint List
 • Data Services (read-only)
 • HTML Document
 • Outlook folder

 

មេរៀនទី៥: ការបង្កើត Form

មេរៀនទី៥: ការបង្កើត Form

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

មានវិធីជាច្រើនដើម្បី បង្កើត form (ដូចលោកអ្នកបានឃើញរូបខាងក្រោម):
Access 2013ជម្រើស Options រួមទាំងការប្រើ Form Wizard, Design view និងការចាប់ផ្តើម blank form។  ប្រសិនបើ លោកអ្នកប្រើ Form Wizard លោកអ្នកអាចផ្លាស់ប្តូរ form ដោយប្រើ Design view។
1. ធ្វើអោយច្បាស់ថាតារាង Customers table ត្រូវបានជ្រើសរើស (នៅប៉ាណែលខាងឆ្វេង) ពី Ribbon, ជ្រើសរើស CREATE > Form
Access 20132. Access បានបង្កើត form ថ្មីក្នុង Layout view, មូលដ្ឋានលើ fields ក្នុងតារាង Customers table។ ចុចលើ View icon ជ្រើសរើស Form View:
Access 20133. នេះជារបៀប user នឹងមើលឃើញ form។ បញ្ចូល data ក្នុង FirstName និង LastName fields។ មើលអោយច្បាស់ពេល បញ្ចូលឈ្មោះ name បញ្ចូលបន្ថែមលើ record ផ្សេងទៀត។
Access 20134.ឥឡូវ អនុញ្ញាតអោយឆែក តារាង table របស់យើង ចុចលើ Customers នៅខាងឆ្វេងដៃ ហើយចុច Refresh All លើ Ribbon លោកអ្នក នឹងមើលឃើញ record បានបង្កើតនៅក្នុង តារាង table:
Access 2013លោកអ្នក ចាំថា DateCreated field ជាសញ្ញា symbols ######។ លោកអ្នកអាចចាប់ទាញ resize column ដើម្បីមើលទិន្នន័យ data ដោយចុច ពីរដងលើ column header។ ដំបូង ធ្វើចលនាលើ cursor ទៅគែម column header រហូតដល់អាចឃើញ tool អោយប្តូរ រួចហើយចុចពីរដងលើវា និងបង្ហាញ data:
Access 2013ប្តូរ form ហើយរក្សា save វា
1.
ចុចលើ tab ទី២ ដែលហៅថា Customers (ដែលដំបូង សម្រាប់តារាង Customers table), រួចហើយចុចរក្សា Save icon ខាងលើឆ្វេងដៃ (លើ Ribbon):
Access 20132. កែឈ្មោះ Rename form របស់អ្នក Customers Form កាលណាបង្ហាញ:
Access 2013

មេរៀនទី៦: កែប្រែ Form

មេរៀនទី៦: កែប្រែ Form

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

យើងនឹងផ្តល់ form ថ្មីមួយ ដែល users កែប្រែបាន DateCreated field។ ដូច្នេះ យើងបាន ប្រើ Views icon លើ Ribbon ដើម្បីប្តូរ views, លោកអ្នកអាចប្តូរ views ដោយប្រើ icons នៅខាងក្រោមស្តាំដៃនៃ Access។

Design View
1. ចុច Design view icon នៅជ្រុងខាងក្រោមស្តាំដៃនៃ Access (លោក អ្នកអាចប្រើ icon នៅខាងលើធ្វេងដៃនៃ Ribbon):
Access 20132. ចុចលើ DateCreated field, រួចហើយចុច Property Sheet។  ដែលProperty Sheet នឹងបង្ហាញខាងស្តាំនៃ form:
Access 20133. លើ Property Sheet, ទាញ scroll ចុះក្រោមរហូតដល់ មើលឃើញ Locked option។ ប្តូរតម្លៃទៅជា Yes ដោយទាញ drop down control។
Access 2013យើងទើបតែមាន “locked” DateCreated field ដូច្នេះ users មិនអាចផ្លាស់ប្តូរ។ field នេះដើម្បី store កាលបរិច្ឆេទdate ដែល record នីមួយៗ បានបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធ system។
4. បន្ទាប់មក ជ្រើសរើស CustomerId label (label នៅខាងឆ្វេង ដោយមិនប៉ះ នៅខាងស្តាំដៃ), ហើយបន្ថែម space ដូច្នេះវាក្លាយជា Customer Id។
Access 20135. ឥឡូវនេះ Property Sheet ហើយប្តូរ Layout view
Layout View
1. ក្នុង Layout view, ចុចក្នុងផ្នែក blank នៃ form។
2. ពី Ribbon, ជ្រើសរើសពណ៌ background color សម្រាប់ form:
Access 20133. ពណ៌ background colors លើ field និមួយៗ ប្តូរព្រំដែន border color របស់ field និមួយៗ ជា bold t labels។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជ្រើសរើស field ច្រើន ចុចលើ Shift key ហើយ select វាទាញចុះក្រោម។
Access 2013Form View ឥឡូវ ប្តូរទៅ Form view ហើយមើលឃើញ form និងធ្វើការ។ បញ្ចូល record ថ្មី និងមានច្រើនពីរបី។ លោកអ្នកអាចទាញ Navigation Pane។
Access 2013

មេរៀនទី៧: បង្កើត Relationship

មេរៀនទី៧: បង្កើត Relationship

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ទិន្នន័យ database របស់យើងត្រូវការច្រើន ជាងតារាងមួយ  ព្រោះយើងត្រូវការ មិនមែនតែ customer  មួយ។ ដូច្នេះអនុញ្ញាតបង្កើត តារាងពីរបន្ថែម ហើយនិង relationship រវាងវា។ តារាងមួយនឹង  ដាក់ជាព័ត៌មាន ផលិតផល product និងផ្សេទៀតជាព័ត៌មាន order

បង្កើតតារាង Related Table បង្កើតតារាងពីរដូចខាងក្រោម
Access 2013កំណត់អោយច្បាស់ ដើម្បីបង្កើតទម្រង់ format មួយហើយប្រើជាតម្លៃ default value សម្រាប់ DateCreated field លើតារាងទាំពីរ(user មិនត្រូវការបញ្ចូល field នេះ ប្រព័ន្ធ system អាចធ្វើដូច្នេះ)។
Access 2013Primary Key ចាំថា key icon បង្ហាញក្នុង field គឺជា primary key។ primary key កំណត់ថា ទិន្នន័យ data នៅក្នុង field នេះមានតែមួយគត់។ Access បង្កើតដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ ID field ដូចជា primary key, កែប្រើឈ្មោះ rename ID ទៅជា ProductId (ឬ OrderId ក្នុងករណីនេះ) វានឹងមាន primary key ជាស្រេច។

បង្កើត Relationship ឥឡូវនេះ លោកអ្នកបានបង្កើត តារាង table ខាងក្រោយ ទិន្នន័យ database មានបីតារាង table។ ឥឡូវ ដើម្បីបង្កើត relationship រវាងបីតារាង table។
1. មើលតារាង table ក្នុង Design view ហើយកំណត់ថា DESIGN tab ត្រូវបានជ្រើសរើស ចុចលើ Relationships ពី Ribbon:
Access 20132. បង្ហាញប្រអប់ Table dialog box នឹងលោតឡើង ការបង្ហាញតារាងទាំងបី ជ្រើសរើសវារួចហើយចុចលើ Add:
Access 20133. ចុចលើ Close ដើម្បីបិទប្រអប់ dialog box
4. លោកអ្នកនឹងឃើញបីប្រអប់  ដែលតំណាង បីតារាង table របស់អ្នក ចុចហើយទាញ CustomerId ពីតារាង Customers table ឆ្លងកាត់ CustomerId field លើតារាង Orders table:។
Access 20135. ប្រអប់ Edit Relationships dialog និងលោតបង្ហាញ ចុចលើ Enforce Referential Integrity ដូច្នេះវាត្រូវបានឆែក។ ឆែក ដែលបណ្តាលតម្លៃ ដូចគ្នា បង្ហាញខាងក្រោម ហើយចុចលើ Create:
Access 2013លោកអ្នក នឹងមើលឃើញ បន្ទាត់ បានបង្កើត រវាង CustomerId field លើ Customers table និង CustomerId លើ Orders table។

6. ឥឡូវនេះ មានតារាង សម្រាប់ Products table ដូចគ្នា។  ចុចហើយទាញ ProductId ពី Products table ឆ្លងកាត់ ProductId field លើ Orders table។ តារាង table relationships នឹងមើលឃើញដូចខាងក្រោម:
Access 2013ប្រភេទ Relationship យើងទើប បានបង្កើតទំនាក់ទំនង many-to-many relationship។ មានបីប្រភេទនៃ relationships ដែលអាច បង្កើតរវាងតារាងបី table។

ទំនាក់ទំនង Many-To-Many Relationship ជួរ row ក្នុងតារាង table A អាចមាន rows ច្រើននៅក្នុងតារាង table B។ ក្នុងករណីនេះ single customer អាច order ផលិតផល products ច្រើនហើយ  single product និងមាន អតិថជន customers ច្រើន។ លោកអ្នកអាចបង្កើតទំនាក់ទំនង many-to-many relationship ដោយប្រើតារាង table ទីបី ដែលហៅថាតារាង ប្រសព្វ junction table។

ទំនាក់ទំនង One-To-Many Relationship នេះជាទំនាក់ទំនងប្រភេទរួម លោកអ្នកមិនត្រូវការ តារាងទីបី (junction) table សម្រាប់ ប្រភេទទំនាក់ទំនងនេះ ឡើយ ក្នុង row ក្នុង table A អាចមានច្រើន rows ក្នុងតារាង table B, ប៉ុន្តែ row ក្នុងតារាង table B អាចមាន row តែមួយគត់ ក្នុងតារាង table A។ ឧទាហរណ៍ row ក្នុងតារាង Gender table (ដែលផ្ទុក records Male និង Female) អាចមាន row ច្រើននៅក្នុងតារាង Customers table, ប៉ុន្តែ row ក្នុងតារាង Customers table អាចមាន row តែមួយគត់ ក្នុង Gender table។ នោះគឺយ៉ាងហោចណាស់ តួនាទីជំនួញ ដែលបានអនុញ្ញាតអោយ បណ្តាអតិថិជន customers ជា male និង female នៅក្នុងពេល តែមួយ។ ក្នុងករណីនេះទំនាក់ទំនង many-to-many relationship នឹងត្រូវការបង្កើត។

ទំនាក់ទំនង One-To-One Relationship ក្នុង row នៅក្នុងតារាង table A អាចមាន row តែមួយគត់នៅក្នុងតារាង table B។ នេះមិន មែនប្រភេទទំនាក់ទំនងរួម ដូចទិន្នន័យ data ក្នុងតារាង table B ដែលនឹងមានដោយងាយ ក្នុងតារាង A។ ប្រភេទទំនាក់ទំនង relationship ជាទូទៅប្រើសម្រាប់សុវត្ថិភាព security ឬដើម្បីបែងចែកតារាង table ធំៗ។

តារាងប្រសព្វ Junction Table ក្នុងទំនាក់ទំនងខាងលើ តារាង Orders table គឺស្គាល់ជាតារាង junction table។ ក្នុងតារាង junction table គឺមានផ្ទុក field រួមពី ២ ឬច្រើនតារាង ខាងក្នុងទិន្នន័យដូចគ្នា។ វាប្រើ same database គេប្រើតារាង table ក្នុងទំនាក់ទំនង many-to-many relationship ។

Primary Key និង Foreign Key យើងដឹងហើយថា primary key កំណត់ ទិន្នន័យច្បាស់លាស់ data ក្នុង field។ នេះគឺសារ:សំខាន់ Orders table ត្រូវការ តម្លៃតែមួយគត់។ ឧទាហរណ៍ វាមិនអាចប្រើតម្លៃ FirstName field ពីព្រោះ នឹងអាច មានច្រើនជាងមួយ មនុស្សម្នាក់ ជាមួយ ឈ្មោះ first name ដែលបានផ្តល់ អោយ។ ហើយវាមិនអាចប្រើ តម្លស DateCreated ពីព្រោះវាអាចមាន record នឹងបង្កើត ក្នុងពេលតែមួយ (ឧទាហរណ៍ ប្រមាណវិធីពីរ កំពុងបញ្ចូលទិន្នន័យ data ឬ records ច្រើនត្រូប បានបញ្ចូល ពី external source។

ហើយ foreign key គឺងាយស្រួលជាង primary key field នៅក្នុងទំនាក់ទំនងតារាង table។ ឧទាហរណ៍ CustomerId field ក្នុង Orders table គឺជា foreign key, ខណ:ដែល CustomerId field នៅក្នុង Customers table គឺជា primary key។  ដូចដែរ ProductId field នៅក្នុង Orders table គឺជា foreign key, ខណ:ដែល ProductId field នៅក្នុង Products table ជា primary key។ បណ្តា field មិនចាំបាច់ត្រូវការមានឈ្មោះ ដូចគ្នា។ ប៉ុន្តែវាការអនុវត្តល្អដើម្បីទទួល ប្រើ។

Relationships និង Queries ការបង្កើតទំនាក់ទំនង relationships ដូចខាងលើ អាចជួយក្នុងការដំឡើង queries database។ បន្ទាប់មក យើងបន្ត ដើម្បី បង្កើតទំនាក់ទំនង បង្កើត queries តារាងក្នុងទិន្នន័យ database។

មេរៀនទី៨: បង្កើត Query

មេរៀនទី៨: បង្កើត Query

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

query សំដៅទៅសកម្មភាព នៃការដំឡើង database ដើម្បីត្រឡប់មួយចំនួន នៃ data ក្នុង database របស់អ្នក ក្នុងពាក្សផ្សែងទៀត “querying” database សម្រាប់ទិន្នន័យ data មួយចំនួន។ ហើយ queries គឺរត់នៅលើ តារាង មួយ ឬច្រើន ដើម្បីត្រឡប់ data តែមួយគត់ដែល លោកអ្នកកំពុង ចាប់អារមណ៍។

គំរូទិន្នន័យ Data មុនពេល យើងចាប់ផ្តើម querying database យើងនឹអាចបង្កើត ទិន្នន័យក្នុង បញ្ជី ។ ចាំថា ID columns និង DateCreated columns ត្រូវបាន បង្កើត ដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ ដូច្នេះត្រូវការបញ្ចូល លោកអ្នក​មើលឃើញ ដើម្បីបញ្ចូលទិន្នន៍យ enter data ទៅក្នុង columns ក្នុងតារានិមួយ table។

Customers Table ដើម្បីបង្កើត data ដោយខ្លួនឯង។
Access 2013តារាង​ Products Table
Access 2013
តារាង Orders Table

លោកអ្នកត្រូវការ កំណត់អោយបានច្បាស់ តម្លៃ ក្នុង  CustomerId និង ProductId fields តាម ID ពិតប្រាកដ័ តាមតារាង  tables។
Access 2013Referential Integrity កាលណា លោកអ្នកបង្កើតទំនាក់ទំនង relationship មួយ លោកអ្នកក៍មានជម្រើស option ជា Enforce Referential Integrity (ដែលយើងបាន ជ្រើសរើស និងបានបង្កើត relationship របស់យើង)។ ការប្រើប្រាស់តារាង ឧទាហរណ៍ យើងមាន 10 records ក្នុងតារាង Customers table (ជាមួយ CustomerId of 1 ដល់ 10), ប៉ុន្តែតារាង Orders table ផ្ទុក record មួយ ដោយប្រើ CustomerId របស់ 11 ក្នុងករណីនេះ referential integrity មិនបានរក្សាទុក។

ក្នុងករណីនេះ ខ្ញុំព្យាយាម ដើម្បីបញ្ចូល CustomerId នៃ 50 និង ProductId នៃ 50, ប៉ុន្តែតារាង Customers និង Products tables របស់ខ្ញុំមិនមាន CustomerId នៃ50 ឬ ProductId នៃ 50:
Access 2013ចាំថា លោកអ្នកនឹងទទួលបានសារ នេះ ប្រសិនបើអាច Enforce Referential Integrity។ ហើយប្រសិនជាមិនមាន  enforced referenctial integrity កម្មវិធ Access នឹងអនុញ្ញាត អោយបញ្ចូល តម្លៃ និង referential integrity របស់ database របស់អ្នក។

បង្កើត Query ឥឡូវនេះ អនុញ្ញាត អោយបង្កើត query ដែលត្រឡប់ទៅបណ្តាឈ្មោះ names របស់អតិថិជនទាំងអស់ customers ដែលបាន ordered ផលិតផល product មួយ។

1. កំណត់ច្បាស់ លោកអ្នកមាន CREATE tab បើកលើ Ribbon ចុច Query Design
Access 20132. បង្ហាញប្រអប់តារាង Table dialog box នឹងបង្ហាញជាមួយ តារាង table របស់អ្នកបាន listed ចេញ ជ្រើសរើស តារាងទាំងបី រួចហើយចុចលើ Add, ហើយចុច Close:
Access 20133. តារាង tables បីឥឡូវបាន បង្ហាគខាងលើប៉ាណែល (Ribbon)។ ជ្រើសរើស fields លោកអ្នកនឹងបានបង្ហាញ ក្នុងនៃ query។ អាចចុចពីរដងលើឈ្មោះ field name ឬចាប់ទាញចុះក្រោម ទៅ column ក្នុងប៉ាណែលខាងក្រោម ជ្រើសរើសបណ្តា fields ដូចខាងក្រោម:
Access 20134. ចុចលើប៊ូតុង Run button នៅផ្នែកខាងលើស្តាំដៃនៃ Ribbon:
Access 2013

 

 

លោកអ្នកនឹងមើលឃើញលទ្ធផលនៃ query:
Access 20136. រក្សា Save query ដោយចុចស្តាំលើ Query1 tab ហើយផ្តល់ឈ្មោះវា ហៅវា Customer Orders:
Access 2013Query របស់យើងបានជោគជ័យ ត្រឡប់ចូល customer ទាំងអស់ដែលបាន ordered យ៉ាងហោចណាស់ ផលិតផល product មួយហើយវា រួមទាំងផលិតផល product និងតម្លៃបន្ទាប់មកឈ្មោះរបស់វា។ លោកអ្នក អាចឃើញ អតិថិជន customers មួយចំនួនបាន ordered ច្រើនជាងផលិតផល product មួយ។ query បានចូលរួម តារាងបី ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយប្រើទំនាក់ទំនង relationship ដែលយើងបានបង្កើត។

មេរៀនទី៩: កែប្រែ Query

មេរៀនទី៩: កែប្រែ Query

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ឈ្មោះផលិតផល Product Name ផ្នែក marketing ចង់មើល អ្នកណាបាន ordered តម្លៃរបស់វា អនុញ្ញាតបង្ហាញ list នៃអតិថិជន customers ទាំងអស់ដែលបានទិញ។

1. ពី Design view, ប៉ាណែលខាងក្រោម បញ្ចូល enter “Venus Carrera ET” នៅក្នុង Criteria field របស់ ProductName field:
Access 20132. ចុចប៊ូតុង Run button ក្នុង Ribbon ដើម្បីមើលលទ្ធផលរបស់ query លោកអ្នកអាចចុច Datasheet View icon បង្ហាញខាងក្រោម:
Access 2013តម្លៃ លោកអ្នក អាចកែប្រែ query របស់អ្នក ដែលវាត្រឡប់អតិថិជន customers ដែលបានទិញទំនិញ ផលិតផល product លោកតម្លៃពិត។ ដូច្នេះ អនុញ្ញាតសង់បង្កើត query ដែលត្រឡប់ជា customers ទាំងអស់ដែលបាន ទិញ product មួយចំនួនជាមួយតម្លៃ $80,000។

1. ពី Design view, ក្នុងប៉ាណែលខាងក្រោម បន្ថែម add (>80000) ក្នុង Criteria field នៃ Price field:
Access 20132. ចុចលើប៊ូតុង Run button ក្នុង Ribbon ដើម្បីមើលលទ្ធផលនៃ query។ លោកអ្នកចុច Datasheet View icon មើលឃើញ:
Access 2013តម្លៃប្រើសរុប Query ពីមុនទាំងអស់ដំណើរការ បានល្អ ប៉ុន្តែមានបញ្ហាមួយ។ ពេល អនុញ្ញាតអោយ យើងមើល អតិថិជន customer ទាំងអស់ទិញ ផលិតផល product លើស $80,000។ វាមិនបង្ហាញ អតិថិជន customers ទាំងនោះ ដែលបានទិញ product ច្រើនជាង និមួយៗ គឺតិចជាង $80,000 ប៉ុន្តែចំនួនសរុបគឺច្រើនជាង $80,000។

1. ពី Design view, ចុចលើប៊ូតុង Totals button ក្នុង Ribbon:
Access 20132. លោកអ្នកនឹងឃើញ Total row នៅក្នុងប៉ាណែលខាងក្រោម។ ដែល field និមួយៗនិងមាន ក្រុមGroup By នៅក្នុងតម្លៃ Price field ចុច Group By ហើយជ្រើសរើស Sum។

3. ចុចក្នុងបន្ត row ក្រោម (Sort field) ហើយជ្រើសរើស Descending។ រក្សា >80000 criteria ក្នុងតម្លៃ Price field។

4. លោកអ្នកនឹងត្រូវការ ដើម្បីលប់ delete ProductName column ដោយជ្រើសរើសវា ហើយ ចុចលប់ Delete Columns (បន្ទាប់មកប៊ូតុង Totals លើ Ribbon)។ វានឹងមើលឃើញដូចនេះ:
Access 20135. រត់ query:
Access 2013លោកអ្នកចំណាយពេល ច្រើន សម្រាប់ query មួយឧទាហរណ៍:

 • លោកអ្នកនឹងប្តូរ replace >80000 ជាមួយ >=80000
 • ដោះ remove >80000 ទាំងអស់
 • លោកអ្នកនឹង sort ដោយ CustomerId ជំនួស
 • លោកអ្នកនឹងប្រើ >50000 និង <80000
 • និងមានច្រើនទៀត…

ម្យ៉ាងទៀត លោកអ្នកអាច រក្សា save query ថ្មីឬរក្សា query ដើម។ ដូចដែលលោកអ្នក បានឃើញ       បណ្តា queries អាចមានអនុភាពខ្លាំង។

មេរៀនទី១០: SQL View

មេរៀនទី១០:  SQL View

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ប៉ុន្តែកាលណាលោកអ្នកប្រ Design view ដើម្បីដំឡើង query, កម្មវិធី MS Access កំពុងដំឡើង SQL statement គោលបំណងបង្កើត query ដំណើរការ។ សម្រាប់គ្រប់ query ទាំងអស់លោកអ្នកបង្កើត ជា SQL statement លាក់នៅក្នុងវា។

ប្តូរ Switch ទៅជា SQL View ដើម្បីប្តូរ switch ទៅជា SQL view លោកអ្នកចុចលើ SQL icon នៅជ្រុងខាងក្រោមស្តាំដៃ របស់ Access:
Access 2013
លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស SQL View ពី View icon បានផងដែរ នៅលើខាងលើឆ្វេងដៃនៃ Ribbon។
SQL Statment

ម្យ៉ាងទៀត SQL view, នឹងមើលឃើញ SQL statement។  ដែល SQL statement នេះតំណាង query ដែលលោកអ្នកបានដំឡើង។
Access 2013អនុញ្ញាតអោយមើល SQL statement:

SELECT Customers.FirstName, Customers.LastName
FROM Customers

SQL statement ខាងលើ FirstName និង LastName fields ពីតារាង Customers table។ វាត្រឡប់ទៅ all records ទាំងអស់ ពីព្រោះយើង មិនបែងចែកផ្សេងទៀត។

ប្រសិនចង់បាន some records, យើងនឹងត្រូវការបន្ថែម criteria មួយចំនួនទៅ statement.បង្ហាញខាងក្រោម:

SELECT Customers.FirstName, Customers.LastName
FROM Customers
WHERE Customers.LastName = ‘Griffin’

ដូចក្នុឧទាហរណ៍ SQL statement ត្រឡប់ FirstName និង LastName fields ពីតារាង Customers table។ ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះ  យើងមិនចូលដល់ records កន្លែងឈ្មោះរបស់ customer ជា “Griffin”.

មេរៀនទី១១: បង្កើត Macro

មេរៀនទី១១: បង្កើត Macro

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កម្មវិធី Microsoft Access ផ្តល់លទ្ធភាពសម្រាប់លោកអ្នក ដើម្បីបង្កើត macros។ macro តាមការបង្កើតសម្មភាព ដែលអាចរត់ដំណើរការ ដោយស្វ័យប្រវត្តិ។  Macros តាមធម្មតា បានដំឡើង ដើម្បី រត់ដំណើរការ ព្រឹត្តិការណ៍ ពិសេសកើតឡើង។ លោកអ្នកអាចបង្ហាញ លក្ខណ:ពិសេស កាលណាបង្កើត macro។ លោកអ្នកនឹងបង្កើត macro មួយដើម្បីរត់ ដំណើរការ កាលណា user ចុចលើ key ណាមួយ ឬលោកអ្នកបង្កើត macro រត់គ្រប់ពេលលើ database ត្រូវបានបើក។

ឧទាហរណ៍ Macro ប្រសិនបើ និយាយថា 90% នៃទិន្នន័យ database របស់លោកអ្នក ប្រើ កំពុងបញ្ចូលអតិថិជនថ្មី ក្នុង Customers form លោកអ្នកនឹងបង្កើត macro ដែលបើកដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ form គ្រប់ពេល ហើយ database ត្រូវបានបើក។

លោកអ្នកអាចូលបង្កើត macro:
1.
កំណត់ច្បាស់ថា CREATE tab ត្រូវបានជ្រើសរើស ពី Ribbon, ចុចលើ Macro:
Access 2013ប្រើ dropdown menu ដើម្បីជ្រើសរើសសកម្មភាពដំបូង  -ជ្រើសរើស OpenForm:
Access 20133. ក្នុង ប៉ាណែលខាងក្រោម ជ្រើសរើសឈ្មោះ form name  លោកអ្នកចង់បើក  ជ្រើសរើស Customers Form :
Access 20134. ប្រើ dropdown menu ដើម្បីជ្រើសរើសសម្មភាពទី២ ជ្រើសរើស GoToRecord. ក្នុង Record field, ជ្រើសរើស record លោកអ្នកចង់បាន ជ្រើសរើស New។
Access 20135. ឥឡូវលោកអ្នករក្សា save បានជា macro របស់អ្នក ចុចលើ Save icon ហើយបញ្ចូល ឈ្មោះ name សម្រាប់ macro របស់អ្នក។ បង្កើតឈ្មោះ macro AutoExec។  ឈ្មោះវា Autoexec, យើងកំពង់ដំឡើង Access ដើម្បីរត់ដំណើរការ macro នេះគ្រប់ពេល យើងបើ database។
Access 2013សាក់ល្បង Macro របស់អ្នក ឥឡូវយើងបានបង្កើត macro របស់ អនុញ្ញាតសាកល្បង ធ្វើដូចនេះ យើងត្រូវ បិទ database សិនហើយ បើកវាម្តងទៀត។ កាលណាបើកវា Customers form បើកដោយស្វ៍យប្រវត្តិ ហើយមាន record បានបញ្ចូល។ ដើម្បីបិទ database, ចុចលើ File tab ពី Ribbon, ហើយចុច Close។

Triggering Macros ឧទាហរណ៍ ខាងលើ ខុសគ្នាបន្តិច រវាង macros នៅក្នុង name គឺ កំនត់កាលណាវារត់ (វានឹងរត់ដំណើរការភ្លាម ដូច database ត្រូវបានបើក)។ សម្រាប់ macros ផ្សេងទៀត លោកអ្នកនឹងត្រូវកំណត់លក្ខណ: ពិសេស កាលណា macro នឹងរត់។

 1. បង្កើត macro
 2. បន្ថែមប៊ូតុង form និងចំណុចវាទៅ macro

Macro ផ្សេងទៀត អនុញ្ញាតអោយប្រើ ប៊ូតុងបន្ថេម ទៅ form របស់យើង ដូច្នេះ users អាចរត់ Customer Orders query។ កាលណា ត្រូវបានចុច នឹងរត់ macro។

បង្កើត Macro ដំបូងយើងនឹងបង្កើត macro.

1.បង្កើត macro ផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែ ពេលនេះជ្រើសរើសសកម្មភាព OpenQuery
2. ជ្រើសរើស Customer Orders query ពី Query Name ទាញចុះក្រោម menu មើលអោយច្បាស់ Datasheet ត្រូវបានជ្រើសរើសនៅក្រោម View option
3. macro នឹងមើលឃើញដូចនេះ:
Access 2013កែប្រែ Form យើងបន្ថែម ប៊ូតុងទៅលើ form.
1.បើក Customers Form ក្នុង Design view, កំនត់ ច្បាស់ថា DESIGN tab គឺបើក
2. ចុចលើ Button icon ក្នុង Ribbon:
Access 20133. ក្នុងតំបន់ Form Detail area, ចុចទាញ cursor ដើម្បីអោយ forms ចេញជ្រុងការេ ឬចតុកោណកែង (shape ជា button)។ ពេលCommand Button Wizard នឹងលោតឡើង ជ្រើសរើស Select Miscellaneous > Run Macro ហើយចុចលើ Next:
Access 20134. ជ្រើសរើស Open Customer Orders ( macro យើងចង់ដំណើរការ) រួចហើយចុចលើ Next។
5. កាលណាបានបើក បញ្ចូលអត្ថបទ ឬរូបភាពលើប៊ូតុង របស់អ្ន ជ្រើសរើស Text, ហៅ Open Customer Orders រួចហើយចុចលើ Next
6. ផ្តល់អោយឈ្មោះ ប៊ូតុងមួយ  អនុញ្ញាតហៅ CustomeOrdersButton
7. ចុច Finish
ចំណុចនេះ form នឹងបង្ហាញដូចនេះ:
Access 2013ពណ៌ប៊ូតុង button color មិនទាន់លោតចេញ form ប៉ុន្តែវាងាយ បើក Property Sheet ហើយកែប្រែ ដោយចុចលើ Format tab

មេរៀនទី១២: បំលែង Macro ជា VBA

មេរៀនទី១២: បំលែង Macro ទៅជា VBA កូដ

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

កម្មវិធី Access  បានអនុញ្ញាតបំលែង  macros ដែលមានបទពិសោធន៍ សម្រាប់ developer ប្រើជាមួយ Visual Basic for Applications (VBA) ដើម្បីប្រើ macros ក្នុង Access client apps។
បើក  Macro ក្នុង Design View
ចុច
File Tab ហើយ
1. ចុច Save As
2. Save Object As
3. Save As
Access 2013លោកអ្នកនឹងឃើញប្រអប់ Dialog box ផ្តល់ឈ្មោះ macro នៅក្នុងប្រអប់ខាងលើ ក្នុង AS box,
ជ្រើសរើស Module. ចុច OK។
Access 2013
ចុច OK ប្រអប់ទីពីរ និងបង្ហាញ សួរ  error trapping and comments។
Access 2013ដោះចចេញធីច ហើយចុច Convert.
macro នឹងបំលែង បានរក្សា saved ទុកក្នុង Module.

‘————————————————————
‘ MyMacro
‘————————————————————
Function MyMacro()
On Error GoTo MyMacro_Err

    DoCmd.TransferSpreadsheet acExport, 8, “table7”, “table7.xls”, True, “”

MyMacro_Exit:
    Exit Function

MyMacro_Err:
    MyMacroError$
    Resume MyMacro_Exit

End Function

‘————————————————————

នៅក្នុង Access 2007
បើក macro in Design View, ចុច Office Button (Pizza), ជ្រើសរើស Save As ហើយភ្លាមៗនោះ ចេញប្រអប់ Save As dialog។
Access 2013ប្រអប់ទី២បង្ហាញ ហើយសួរ error trapping and comments. ចេញចេញ ធីចទាំងពីរ ហើយចុច Convert
Access 2013

មេរៀនទី១៣: Database ទៅជា Excel

មេរៀនទី១៣: បញ្ចេញ Database ទៅ Excel

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

គ្រប់អ្នកប្រើ Access ត្រូវការបញ្ចេញ Access database ទៅជា Excel spreadsheet។ ដោយគ្រាន់តែត្រូវការតារាង table ឬលទ្ធផល query ទៅជា Excel។ Excel មិនមែន គ្រាន់តែ format ដែលលោកអ្នកចង់ បញ្ចេញ data ទៅ។ លោកអ្នកអាចបញ្ចេញពី Access ទៅជា XML, HTML, CSV file, ឬ PDF file ដែល Access 2013 ធ្វើបានទាំងអស់។

បញ្ចេញទៅ Excel របៀបបញ្ចេញទិន្ន័យ data ពី MS Access ទៅ Excel។
1. បើកតារាង table ឬ query ដែលផ្ទុកទិន្នន័យ data លោកអ្នកចង់បញ្ចេញ។
2. កំណត់ច្បាស់ EXTERNAL DATA tab ត្រូវបានជ្រើសរើស Ribbon, ចុច Excel download icon:
Access 20133. ចុច OK ដើម្បី save file នៅទីតាំង default អាចប្តូរទីតាំង location and/ឬឈ្មោះ file name។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស options ផ្សេងទៀត បានផងដែរ ដើម្បីបញ្ចូល:
Access 20134. ចុច Close. លោកអ្នកនឹងជ្រើសរើស Save Export Steps មុនពេល ចុច Close។ លោក អ្នក មាន Excel spreadsheet ដែលផ្ទុកទិន្នន័យ query របស់អ្នក ដែលអាច ផ្ញើទៅគ្រប់គ្នា។

មេរៀនទី១៤: ភ្ជាប់ពី Access ផ្សេងទៀត

មេរៀនទី: ការភ្ជាប់ ពី Access database ផ្សេងទៀត

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

ដើម្បីភ្ជាប់ តារាង table ពី Access database ផ្សេងទៀត ជ្រើសរើស EXTERNAL DATA tab ក្នុង toolbar នៅខាងលើនៃអេក្រង់។ ចុចលើ Access button ក្នុង Import & Link group
Access 2013បន្ទាប់ ចុចប៊ូតុង Browse button ហើយរកមើល Access file ដែលផ្ទុកនៅក្នុងតារាង tables ដែលលោកអ្នកភ្ជាប់ link ទៅ។ ឧទាហរណ៍ យើងជ្រើសរើស TechOnTheNet.accdb file។

ជ្រើសរើសប៊ូតុង radio ដែលហៅថា “Link to the data source by creating a linked table” ហើយចុច OK ។
Access 2013លើតារាង Highlight tables ដែលអ្នកចង់ភ្ជាប់ទៅ ឧទាហរណ៍ ជ្រើសរើស Suppliers table។
កាលណាបញ្ចប់ ការជ្រើសរើស តារាង tables ចុចលើប៊ូតុង OK។
Access 2013បានភ្ជាប់តារាង table របស់អ្នក នឹងបង្ហាញ ក្នុងសន្លឹក database។ លោកអ្នក ចាំថា ព្រួញទៅខាងឆ្វេងដៃ នៃឈ្មោះតារាង។ ដែលមានន័យថា វាគឺបានភ្ជាប់តារាង។
Access 2013

មេរៀនទី១៥: Queries ក្នុង Navigation

មេរៀនទី១៥: បង្ហាញ queries ក្នុង Navigation Pane

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

សំណួរ: ក្នុងកម្មវិធី Microsoft Access 2013, ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបង្ហាញ queries នៅក្នុង Navigation Pane បាន?

ចម្លើយ:  ដើម្បីបង្ហាញ queries ក្នុង Navigation Pane, ចុចលើ  Navigation Pane ជ្រើសរើស “Queries” ពី menu លោតឡើង។
Access 2013ឥឡូវនេះ Navigation Pane នឹងបង្ហាញ queries ទាំងអស់ដែលនៅក្នុង database របស់អ្នក។
Access 2013បង្ហាញ objects ទាំងអស(tables, queries, forms, reports, modules) ក្នុង Navigation Pane ក្នុង Access 2013

ដើម្បីបង្ហាញ objects ទាំងអស់នៅក្នុង Navigation Pane, ចុចលើ Navigation Pane menu ហើយជ្រើសរើស “All Access Objects” ពី popup menu។
Access 2013ឥឡូវ Navigation Pane នឹងបង្ហាញ tables, queries, forms, reports, និង modules ដែលនៅក្នុង database របស់អ្នក។
Access 2013

មេរៀនទី១៦: ចងភ្ជាប់ combo box

មេរៀនទី១៦: ចង combo box ទៅ primary key ប៉ុន្តែបង្ហាញ ការពណ៌នា field ក្នុង Access 2013

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

គេតែងតែប្រើតម្លៃ primary key មានការពណ៌នា field ក្នុងតារាង table នៃ record។ ក្នុងកម្មវិធី Access លោកអ្នកអាចភ្ជាប់ combo box មួយទៅ primary key, ប៉ុន្តែបង្ហាញការ ពណ៌នាក្នុងប្រអប់ combo box វាផ្ទាល់។

ដើម្បីធ្វើ ដូចនេះ ដំបូងបង្កើត combo box object ហើយចុចលើ Right-click លើ combo box ជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013Access 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ហើយចុច ប៊ូតុង button (ជាមួយបីចំណុច 3 dots) ទៅខាងស្តាំនៃ “Row Source” property នាំសន្លឹក Query Builder។
Access 2013ក្នុងសន្លឹក Query Builder បង្កើត SQL របស់អ្នក ដើម្បីជ្រើសរើស field ដំបូង ជា primary key និងការពណ៌នា field នោះ។ ឧទារហណ៍ primary key គឺ CategoryID និងការពណ៌នា ជា CategoryName។ បិទសន្លឹក query builder ដោយចុច X ក្នុងជ្រុងខាងស្តាំដៃនៃ Query Builder។

លោកអ្នកនឹងបានបង្ហាញ ដើម្បីរក្សា ផ្លាស់ប្តូរ ចុចលើ “Yes”។
Access 2013លោកអ្នកនឹងត្រឡប់ ទៅសន្លឹក Properties សន្លឹក combo box  បង្កើត “Column Count” property ជា 2។  column count property បង្ហាញជា query នឹងត្រឡប់ជា ២ columns។

ហើយបង្កើត “Column Widths” property ជា 0;1។
Access 2013បង្កើត “Bound Column” property ជា 1។  នេះនឹងចង combo box ទៅតម្លៃ primary key ហើយ មិនមានការពណ៌នា field។
Access 2013បង្កើត “Bound Column” property ជា 1។  នេះនឹងចង combo box ទៅតម្លៃ primary key ហើយ មិនមានការពណ៌នា field។
Access 2013កំណត់តម្លៃ combo box

យើងចង់អោយ users ជ្រើសរើសតម្លៃពី កំណត់ឡើងវិញនៃតម្លៃក្នុង combo box មួយ។ ធ្វើដូចនេះ បើក form របស់អ្នកក្នុង design view។ ចុចលើ combo box ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013Access 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ក្នុង combo box, មាន Property ដែលហៅថា “Limit To List”។ លោកអ្នកនឹងត្រូវការបង្កើត You will property ជា “Yes” លើ combo box object។
Access 2013កាលណាលោកអ្នកព្យាយាម បញ្ចូលតម្លៃ ក្នុង combo box ដែលមិនមាននៅក្នុង list នឹងទទួលបានសារ ខាងក្រោម:
Access 2013បង្ហាញ column នៅក្នុង combo box ក្នុង Access 2013

លោកអ្នកអាចចងភ្ជាប់ combo box ទៅ column មួយវាជាសមត្ថភាព ដើម្បីបង្ហាញ columns ច្រើនកាល ណាចុចលើ combo box មួយ។ នេះគឺតែងតែ ប្រើកាលណា field មួយនៅក្នុងលទ្ធផលបង្កើត។

ដើម្បីបង្ហាញ column ក្នុង combo box, បើក form របស់អ្នកក្នុង design view ចុច Right-click លើ combo box ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013លើ combo box, មាន Property ដែលហៅថា “Column Heads”។ លោកអ្នកនឹងត្រូវការបង្កើត property ជា “Yes” លើ combo box object។
Access 2013លោកអ្នកនឹងឃើញ column headings (Company Name និង Address) កាលណា ជ្រើស រើស combo box មើលខាងក្រោម:
Access 2013ប្រយោជន៍ combo box ជាមួយ list នៃតម្លៃ (មិន មែនមកពី query) ក្នុងAccess 2013

ចង់បង្កើត code table ទៅ combo box។ មានករណីជាច្រើន កាលណាតម្លៃក្នុង ប្រអប់ code box នឹងផ្លាស់ប្តូរ។ ធ្វើដូចនេះ បើក form ពីក្នុង design view។ ចុចលើ Right-click លើ combo box object ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013បង្កើត property បានបង្កើត “Row Source Type” ទៅជា “Value List”។ ហើយក្នុង “Row Source” property, list តម្លៃដែលចង់បង្ហាញ ក្នុង combo box។  ឧទាហរណ៍ លោកអ្នក បង្កើត Row Source property ជា: Satisfied;Not satisfied
ឧទាហរណ៍ នឹងមាន ២តម្លៃ ក្នុង combo-box – Satisfied និង Not satisfied:
Access 2013បង្ហាញ field names ក្នុង combo box ក្នុង Access 2013

លោកអ្នកចងបាន dynamically បង្កើត SQL statement លើអ្វីដែលអ្នក ប្រើ user បញ្ចូល។ ឧទាហរណ៍ លោកអ្នកអាចបង្កើត query tool ដោយផ្ទាល់ជាមួយ  Access ហើយអនុញាតអោយ user ជ្រើសរើស fields ជា query “where” លក្ខខណ្ឌ SQL statement។

ទាញ list​ ចុះក្រោម  ធ្វើដូចនេះ បើក form របស់អ្នកក្នុង in design view ចុច Right-click លើ combo box ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013បង្កើត “Row Source Type” property ទៅ “Field List”។

ហើយនៅក្នុង “Row Source” property, ជ្រើសរើស table ឬ query ដែលលោកអ្នកចង់មើល fields ក្នុងករណីនេះ យើងជ្រើសរើស Suppliers table។
Access 2013កាលណាលោកអ្នកចុចលើ combo box, នឹងឃើញឈ្មោះ field names ពី Suppliers table មើលខាងក្រោម:
Access 2013បង្ហាញតម្លៃតែមួយគត់ ក្នង combo box ក្នុង Access 2013
Access 2013បើក Form in Design view ហើយចុច right-click លើ combo box ហើយជ្រើសរើស Properties ពី popup menu។
Access 2013ចុចលើប៊ូតុង (ជាមួយ 3 ចុច) ទៅស្តាំនៃ “Row Source” property នាំទៅសន្លឹក Query Builder។
Access 2013

នៅក្នុងសន្លឹក Query Builder ទាញ mouse pointer លើតំបន់មួយទៅខាងស្តាំនៃតារាង table និងចុចលើប៊ូតុង mouse ខាងឆ្វេង។ កាលណាអ្នកមើលសន្លឹក Properties វាបង្ហាញ properties សម្រាប់ query មិនមែនជា fields)។

Access 2013កាលណាសន្លឹក Query Properties បង្ហាញបង្កើត Unique Values property ជា “Yes”។បន្ទាប់ បិទ សន្លឹក query builder ដោយចុចលើ X នៅជ្រុងខាងលើស្តាំដៃនៃសន្លឹក Query Builder។ចុចលើប៊ូតុង “Yes” ។
Access 2013ឥឡូវនេះកាលណា លោកអ្នកមើលតម្លៃ ក្នុង combo box, លោកអ្នកឃើញតម្លៃ unique values បង្ហាញ។

 

មេរៀនទី១៧: វីដេអូមេរៀន VBA

មេរៀនទី១៧: វីដេអូមេរៀន VBA

I. មេរៀនមូលដ្ឋាន VBA Programming អនុវត្តលើ Microsoft Access 2013

មេរៀនទី១ – ការប្តូរ From  Macro
មេរៀនទី២ – VBA Arguments
មេរៀនទី៣ – VBA Objects និង Properties
មេរៀនទី៤– VBA Events
មេរៀនទី៥ – អថេរ VBA Variables
មេរៀនទី៦ – VBA ប្រភេទ Data Types (Integer, Long, Double)
មេរៀនទី៧ – VBA ប្រភេទ Data Types (String and Date)
មេរៀនទី៨ – VBA បង្កើតក្នុងអនុគមន៍
មេរៀនទី៩ – VBA អនុគមន៍ Custom
មេរៀនទី១០– VBA Debugging – Immediate Window
មេរៀនទី១១ – VBA Debugging – Watch Window
មេរៀនទី១២ – VBA អនុគមន៍ If
មេរៀនទី១៣ – VBA Arrays
មេរៀនទី១៤ – VBA For Each Loop
មេរៀនទី១៥ – VBA Loop Through Recordset
មេរៀនទី១៦ – VBA Edit Records In A Recordset
មេរៀនទី១៧ – VBA Add New Record To A Recordset

 II. មេរៀន VBA Programming កំរិតខ្ពស់ អនុវត្តលើ Microsoft Access 2013

មេរៀនទី១៨ – Creating A Calendar
មេរៀនទី១៩ – Generating SQL
មេរៀនទី២០ – Manipulating Combo Boxes
មេរៀនទី២១ – Calling Sub Procedures
មេរៀនទី២២ – Variable Scope
មេរៀនទី២៣ – OnLoad Event
មេរៀនទី២៤ – Break On All Errors
មេរៀនទី២៥ – Option Explicit
មេរៀនទី២៦ – Initialising Variables
មេរៀនទី២៧ – DateSerial Function
មេរៀនទី២៨– Weekday Function
មេរៀនទី២៩ – DateAdd Function
មេរៀនទី៣០ – DateDiff Function
មេរៀនទី៣១ – Function to return days in month
មេរៀនទី៣២ – Multi-Dimensional Array
មេរៀនទី៣៣ – For Loops And Arrays
មេរៀនទី៣៤ – Month Function
មេរៀនទី៣៥ – Opening A Query As A recordset
មេរៀនទី៣៦ – Filtering A Recordset
មេរៀនទី៣៧ – RecordCount Property
មេរៀនទី៣៨ – BOF and EOF
មេរៀនទី៣៩ – Do While
មេរៀនទី៤០ – Comments
មេរៀនទី៤១ – Dynamically Creating Variable Names
មេរៀនទី៤២– Tag Property
មេរៀនទី៤៣ – Referencing Active Controls
មេរៀនទី៤៤ – Writing Lot’s of Code Quickly
មេរៀនទី៤៥ –HyperLinks

ម៉ាស៊ីនគិតលេខ​​ Access 2007

1កូដ Microsoft Access 2007

Option Compare Database

Option Explicit
Dim i As Integer
Dim Var1 As String
Dim Var2 As String
Dim Calculate As Boolean
Dim Dot As Boolean
Dim Result As Double
Dim A As Double
Dim B As Double
Private Sub cmd0_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 0
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 0
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmd1x_Click()
i = 5

End Sub

Private Sub cmd2_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 2
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 2
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmd3_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 3
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 3
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmd4_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 4
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 4
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmd5_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 5
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 5
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmd6_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 6
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 6
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmd7_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 7
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 7
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmd8_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 8
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 8
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmd9_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 9
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 9
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmdAdd_Click()
Calculate = True
i = 1
A = Me.txtResult
End Sub

Private Sub cmdClear_Click()
txtResult = “”
Var1 = “”
Var2 = “”
A = 0
B = 0
End Sub

Private Sub cmdDiv_Click()
Calculate = True
i = 4
A = Me.txtResult
End Sub

Private Sub cmddot_Click()

If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & “.”
Else
Var2 = Var2 & “.”
End If
End Sub
Private Sub CalculateResult(TT As TextBox)
B = Me.TT
If i = 1 Then
Result = A + B
ElseIf i = 2 Then
Result = A – B
ElseIf i = 3 Then
Result = A * B
ElseIf i = 4 Then
Result = A / B
ElseIf i = 5 Then
Result = 1 / Me.txtResult
ElseIf i = 6 Then
Result = A Mod B
End If
TT = Result
End Sub
Private Sub cmdEqual_Click()
B = 0
B = Me.txtResult
If i = 1 Then
Result = A + B
ElseIf i = 2 Then
Result = A – B
ElseIf i = 3 Then
Result = A * B
ElseIf i = 4 Then
Result = A / B
ElseIf i = 5 Then
Result = 1 / Me.txtResult
ElseIf i = 6 Then
Result = A Mod B
End If
A = 0
B = 0
Var1 = “”
Var2 = “”
Me.txtResult = Result
Calculate = False
End Sub

Private Sub cmdMod_Click()
Calculate = True
i = 6
A = Me.txtResult
End Sub

Private Sub cmdMulti_Click()
Calculate = True
i = 3
A = Me.txtResult
End Sub

Private Sub cmdNum1_Click()
If Calculate = False Then
Var1 = Var1 & 1
Me.txtResult = Var1
Else
Var2 = Var2 & 1
Me.txtResult = Var2
End If
End Sub

Private Sub cmdOff_Click()
DoCmd.Close
End Sub

Private Sub cmdSub_Click()
Calculate = True
i = 2
A = Me.txtResult
End Sub

Private Sub Form_Load()
Me.txtResult = “”
Var1 = “”
Var2 = “”

End Sub