មេរោគបិទ Mouse មិនឱ្យដំណើរការ

1សូមលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូខាងក្រោមនេះ នោះលោកអ្នកនឹងបានឃើញកូដរបស់មេរោគ ដែលអាចបិទមិនឱ្យ Mouse របស់អ្នកដំណើរការបាន។

នៅពេលដែលលោកអ្នក Run កូដនេះ វានឹងទៅលុប Key មួយដែលមាននៅក្នុង Registry ។
  1. បើក Notepad
  2. សរសេរកូដខាងក្រោមចូល
  3. រក្សាទុក (Save) ទុក រួចវាយឈ្មោះណាមួយដែលចង់ដាក់ជាមួយនឹងកន្ទុយ bat (yourfilename.bat)

rem ———————————

rem Disable Mouse

set key=”HKEY_LOCAL_MACHINE\system\CurrentControlSet\Services\Mouclass”

reg delete %key%

reg add %key% /v Start /t REG_DWORD /d 4

rem ———————————

ទាញយកកូដ!