អត្ថបទ Matrix ក្នុង Notepad

Web IT CAMBO-20-2-2014 copyសរសេរអត្ថបទ Matrix ក្នុង Notepad
លោកអ្នកធ្វើជំហានខាងក្រោម:

  • បើកកម្មវិធី notepad
  • Copy ហើយ paste code នេះ:

@echo off
color 02
:start
echo %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random% %random%
goto start

​​​​​​​​​​​​រួចហើយ Save ជា file ដូចជា matrix.bat

1