ដោះស្រាយ Windows 8 អេក្រង់ខ្មៅ

តាមពិត ដើម្បីបំបាត់អេក្រង់ខ្មៅ លោកអ្នកគ្រាន់តែបិទ Fast Startup ជាមួយ 5 ជំហានដូចខាងក្រោម:
iphone 6ជំហានទី១: ប្រសិនបើជួបអេក្រង់ខ្មៅ ពេលបើកចូល Windows 8 ចូររក បិទ លោកអ្នកអាច ចុចលើប៊ូតុង Power មួយសន្ទះ ដើម្បីអោយ ម៉ាស៊ីន បិទខ្លួនឯង រួចបើកឡើងវិញ។
ជំហានទី២:
ក្រោយពេលបើក ចុចចូល Control Panel
iphone 6
ជំហានទី៣: នៅក្នុង Control Panel ចូលក្នុង Power Options រួចហើយ Choose what the power buttons do ខាងឆ្វេងដៃ
iphone 6ជំហានទី៤: ចុចចូលតាម Change settings that are currently unavailable
iphone 6ជំហានទី៥: ធីចជ្រើសយក Turn on fast startup (recommended) នៅខាងក្រោម ហើយចុច Save changes រួចហើយ restart កុំព្យូទ័រឡើងវិញជាការស្រេច។
iphone 6