មេរៀនទី១៧: អនុគមន៍ Format

មេរៀនទី១៧: អនុគមន៍ ទម្រង់ Format

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

អនុគមន៍ Format ក្នុង Visual Basic 2010 ដែលបង្ហាញតម្លៃចំនួន ក្នុង form។ មានពីរប្រភេទ នៃ អនុគមន៍ Format ក្នុង Visual Basic 2010។

(i) The syntax អនុគមន៍ Format function ជា
Format (n, “style argument”)

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click, Button5.Click, Button4.Click, Button3.Click
Label1.Text = Format(8972.234, “General Number”)
Label2.Text = Format(8972.2, “Fixed”)
Label3.Text = Format(6648972.265, “Standard”)
Label4.Text = Format(6648972.265, “Currency”)
Label5.Text = Format(0.56324, “Percent”)
End Sub
លទ្ធផលបង្ហាញជា
Visual Basic 2010(ii) syntax អនុគមន៍ Format ជា
Format (n, “user’s format”)
Visual Basic 2010ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click, Button5.Click, Button4.Click, Button3.Click
Label1.Text = Format(8972.234, “0.0”)
Label2.Text = Format(8972.2345, “0.00”)
Label3.Text = Format(6648972.265, “#,##0.00″)
Label4.Text = Format(6648972.265, “$#,##0.00″)
Label5.Text = Format(0.56324, “0%”)
End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញដូចខាងក្រោម:
Visual Basic 2010