មេរៀនទី១៨: អនុគមន៍ បរិច្ឆេទ និងម៉ោង

មេរៀនទី១៨: អនុគមន៍ បរិច្ឆេទ និងម៉ោង

បង្រៀនដោយលោកគ្រូ: ទាវ ឈុនណន
ព្រឹទ្ធបរុស មហាវិទ្យាល័យ វិទ្យាសាស្រ្ត និង បច្ចេកវិទ្យា
នៃ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា
Tel: 077778647-070778647-0977778647
Yahoo, Skype, google: chhunnan

18.1 ទម្រង់ Format Date និង time

ក្នុង Visual Basic 2010, date និង time អាចកំណត់ទម្រង់ format តាមតារាងបង្ហាញខាងក្រោម

Visual Basic 2010

* ជំនួស “General date”, អាចប្រើជា “G” , ឧទាហរណ៍ Format (Now, “G”). និងសម្រាប់ “Long Time”, អាចប្រើជា “T”. As for “Short Time”, ឬទម្រង់កាត់ខ្លី “t”

ឧទាហរណ៍។

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text = Format(Now, “General Date”)
Label2.Text = Format(Now, “Long Date”)
Label3.Text = Format(Now, “short Date”)
Label4.Text = Format(Now, “Long Time”)
Label5.Text = Format(Now, “Short Time”)
End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញក្នុង diagram ខាងក្រោម:
Visual Basic 2010

* ជំនួស “General date”, អាចប្រើជា “G” , ឧទាហរណ៍ Format (Now, “G”). និងសម្រាប់ “Long Time”, អាចប្រើជា “T”. As for “Short Time”, ឬទម្រង់កាត់ខ្លី “t”

ឧទាហរណ៍។

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
Label1.Text = Format(Now, “General Date”)
Label2.Text = Format(Now, “Long Date”)
Label3.Text = Format(Now, “short Date”)
Label4.Text = Format(Now, “Long Time”)
Label5.Text = Format(Now, “Short Time”)
End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញក្នុង diagram ខាងក្រោម:

ឧទាហរណ៍

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click, Button2.Click, Button3.Click

Label1.Text = Format(Now, “M”)
Label2.Text = Format(Now, “MM”)
Label3.Text = Format(Now, “MMM”)
Label4.Text = Format(Now, “MMMM”)
Label5.Text = Format(Now, “dd/MM/yyyy”)
Label6.Text = Format(Now, “MMM,d,yyyy”)
Label7.Text = Format(Now, “h:mm:ss tt”)
Label8.Text = Format(Now, “MM/dd/yyyy h:mm:ss tt”)

End Sub

លទ្ធផលបង្ហាញក្នុង diagram ខាងក្រោម:

 Visual Basic 2010