ហេតុ Hard Drive មានភ្លើងភ្លឺរហូត

មើលហេតុ Hard Drive មានភ្លើងភ្លឺរហូតមិនបានធ្វើអ្វី
2Windows 8.1
Windows Task Scheduler ផ្តល់មធ្យោបាយ រត់កិច្ច ពេលកុំព្យូទ័រ computer គឺ idle លោកអ្នកអាច Stop សេវា។
Windows 8.1តើមានមូលហេតុអ្វីកើតឡើង? ការងារទាំងអស់ គឺអាស្រ័យដោយ កម្មវិធីទន់ software លោកអ្នកមាននៅលើកុំព្យូទ័រ ហើយវាបាន ដំឡើង។ ខាងក្រោមមូលហេតុរួម:

  • File Indexing: operating systems រួមមានសេវា file-indexing។ នេះគឺដំណើរការ ឆ្លងកាត់តាម hard drive របស់អ្នក  ដែលមាន file និង text នៅខាងក្នុង។ កាលណាលោកអ្នកកំពុងប្រើ operating system វានឹងធ្វើអោយ hard disk ធ្វើសកម្មភាព។
  • Disk Defragmentation: មូលហេតុ ពីមុនមិនដែរ បានធ្វើ defragmenting លើថាសរឹង hard អោយបានចប់។
  • Scheduled Antivirus Scans: កម្មវិធីសម្លាប់ Antivirus និងសម្មភាពសុវត្ថិភាព security tools ដែលតែងតែធ្វើសកម្មភាពគ្រប់ពេល កំណត់ពេល scheduled antivirus scans ដោយ default មូលហេតុនេះបណ្តាអោយ hard drive ដំណើរការដែរ។
  • Backups: ប្រសិនបើដាក់អោយ automatic backups និងធ្វើអោយថាសដំណើរការដែរ។
  • Automatic Updates: មានដូចជា Google Chrome និង Mozilla Firefox តែងតែ automatic update។ ក៏ធ្វើអោយ ថាសរឹងដំណើរការភ្លឹដើរដែរ។

Windows 8.1ឆែកមើលដំណើរការលើ Disk

លោកអ្នកអាចដឹងពី ដំណើរការ ពិតប្រាកដ៍លើកុំព្យូទ័រ។ antimalware ដំណើរការខ្លាំង 46.2% លើ system។ លោកអ្នកអាច ប្រើ Task Manager ឬ Resource Monitor tools ដែលរួមជាមួយ Windows ដើម្បីឆែកមើលសកម្មភាពលើ disk ប្រសិនបើឃើញភ្លើង លោតខ្លាំង ថាសរឹង hard drive light មានន័យថា ថាសរឹងកំពុង ដំណើរការ។ ដើម្បីបើកវាដំបូង ចូល Task Manager ដោយចុចលើ taskbar ហើយ ជ្រើសរើស Task Manager ឬចុចលើ Ctrl+Shift+Escape។ លើ Windows 8, new Task Manager បង្ហាញសកម្មភាព disk ដូច្នេះលោកអ្នកអាចចុចលើ Disk ។ លោកអ្នកអាច search ឈ្មោះ នៃដំណើរការ process ដើម្បីរកមើល។
Windows 8.1ប្រសិនកំពុងប្រើ Windows 7 លោកអ្នកចុចលើ Performance tab ហើយចុច “Open Resource Monitor.” ចុចលើ Disk tab ក្នុង សន្លឹក Resource Monitor នឹងឃើញបង្ហាញ processes លោកអ្នក អាចរៀបចំថាសដែលប្រើ លើ Windows 8 and 8.1 ក៏ដូចគ្នាដែរ។ សន្លឹក Resource Monitor ផ្តល់ព័ត៌មានពិស្តារជាងលើ Task Manager។
Windows 8.1ដើម្បី log disk activity ហើយអាចឆែកមើលវាចុងក្រោយ  លោកអ្នក អាចជ្រើសរើសចាកចេញ  leave Process Monitor កំពុង់រត់។
Windows 8.1