លប់សុវត្ថិភាព Trash (Recycle Bin)

របៀបលប់សុវត្ថិភាព Trash (Recycle Bin) ក្នុង Windows
2
ប្រើកម្មវិធី Eraser ងាយស្រួលដើម្បីលប់ ដែលអនុញ្ញាតលប់ delete files និង folders ដោយសុវត្ថិភាព
ដោនឡូត និងដំឡើង Eraser
លោកអ្នកអាចដោនឡូត Download កម្មវិធី PortableApps។ ចម្លង copy ដែលអាចប្រត្តិបត្តិ file។
ដោនឡូតចុងក្រោយ Eraser ពីទំព័រ official SourceForge page

Windows 8.1ការជ្រើសរើស វិធីលប់ Deletion Method ងាយចុចពីរដងលើ Eraser desktop icon ហើយចុចលើ “Settings.” ប្តូរការបង្កើត រួចហើយចុច “Save Settings” button។
Windows 8.1សុវត្ថិភាព លប់ Delete Files ក្នុង Explorer ឬពី Recycle Bin របស់អ្នក។

ប្រសិនបើមិនចង់បង្កើត schedule, ដោយគ្រាន់តែលប់ file ដោយដៃពី Explorer, លោកអ្នកអាចធ្វើ ដោយចុចស្តាំដៃលើ context menu។ រកមើល file ចង់លប់ delete, ហើយចុចស្តាំលើវា បន្ទាប់មក ជ្រើសរើស Eraser context menu ហើយលប់ erase file now លើបន្ទាប់មក computer restart។
Windows 8.1លោកអ្នក អាចធ្វើដូច ជាមួយ files ក្នុង recycle bin ដោយដំណើរការ ដូចខាងក្រោម។
Windows 8.1ការលប់តាម Delete Schedule កាលណាបានដំឡើង Eraser, ចុចពីរដងលើ desktop icon ដើម្បីរត់លើកម្មវិធី program។ អេក្រង់ ដំបូងលោកអ្នកមើលឃើញ Erase schedule។ ប្រសិនបើលោក អ្នកចុចលើសញ្ញាព្រួញ លើ top, លោកអ្នក អាចបង្កើតកិច្ចការថ្មី ហើយបញ្ចូល ឬបញ្ចេញ import or  export task lists។
Windows 8.1ជ្រើសរើស browsing history folder សម្រាប់​​ Google Chrome និង schedule ដែលនឹងលប់រាល់week។

Windows 7 និង 8 – C:\Users\USER\AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default

បង្កើត task ថ្មី ផ្តល់ឈ្មោះ ហើយជ្រើសរើស schedule command សម្រាប់ការលប់, ហើយចុចលើ “Add Data” ។
Windows 8.1លោកអ្នកអាច លប់ ឬចាកចេញពី default method។ ជ្រើសរើស folder កន្លែង chrome បើកbrowsing history ត្រូវបានផ្ទុ្ក។
Windows 8.1បន្ទាប់មក លោកអ្នកចុចលើ OK រួចហើយបង្កើត schedule ដោយការរៀបរៀង Schedule។
Windows 8.1ប្រសិនបើចង់ remove task, ចូលក្នុង Erase Schedule, ចុចស្តាំលើ task ហើយជ្រើសរើស “Delete Task” option។
Windows 8.1ការប្រើប្រាស់ Portable App ដោយប្រើ scheduler លើ portable app
Windows 8.1បើក app រកមើល files លោកអ្នកចង់លប់ដោយសុវត្ថិភាព ដោយប្រើ Windows Explorer ហើយទាញវា នៅក្នុងសន្លឹក Eraser។
Windows 8.1