លប់ File ក្នុង Download Folder

របៀបលប់ Delete Files ក្នុង Download Folder លើ Schedule
2
លោកអ្នក អាច cleanup ដោយស្វ័យប្រវត្តិពី download folder ដោយប្រើ batch file ដែលនឹងលប់ delete files older។ លោកអ្នក ត្រូវការ clean up ក្នុង download folder ឬលោកអ្នកអាចប្រើ Task Scheduler ដើម្បីកំណត់ថ្ងៃខែរត់ រៀងរាល់ថ្ងៃ daily, weekly, monthly។
បង្កើត Batch File យើងនឹងប្រាប់ batch file ដើម្បីលប់ file ជាច្រើនដែលស្ថិតនៅក្នុង download folder ដែលជា older ច្រើនជាង 30 ថ្ងៃ។

forfiles /p “C:\Users\YOURUSERNAME\Downloads” /s /m *.* /c “cmd /c Del @path” /d -30
Windows 8.1ចាំដើម្បីប្តូរ directory ពីកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើស directory ផ្សេងទៀត។ ម្យ៉ាងទៀត លោកអ្នក បញ្ចូល string, រក្សា save document ដូចជា batch file។
Windows 8.1File ជាច្រើនក្នុង download folder គឺផ្ញើដោយស្វ័យប្រវត្តិ ចូលក្នុង Recycle Bin ប្រសិនបើវាជា older ច្រើនជាង 30 ថ្ងៃ។

បង្កើតកាលវិភាគកិច្ចការ Scheduled Task យើងនឹងបង្កើត schedule អោយលប់ file ដោយស្វ័យប្រវត្តិ គ្រប់រៀងរាល់ ៧ថ្ងៃ។ ចាប់ផ្តើមបើក start menu ហើយព្យាយាម “Task Scheduler” ពេលរត់ដំណើរការ application។ លោកអ្នកអាចបើក “Control Panel.” ក្រោម “System and Security” ជ្រើសរើសលើ “Administrative Tools” option ហើយរត់លើ “Task Scheduler.”

ម្យ៉ាងទៀត លោកអ្នកបើកកម្មវិធី ហើយចុចលើ “Action” drop-down menu រួចហើយជ្រើសរើស “Create Basic Task.”
Windows 8.1លោកអ្នកអាច ដាក់ឈ្មោះ នឹងពណ៌នាការជ្រើសរើស ឧទាហរណ៍ ហៅវា ថា “Weekly Download Cleanup” ចុចលើ “Next.”
Windows 8.1ពី “Trigger” យើងនឹងជ្រើសរើស បង្កើតរាល់អាទិត្យ weekly ដោយចុច “Next.”
Windows 8.1លោកអ្នក នឹងត្រូវការជ្រើសរើស ម៉ោង និងថ្ងៃ។ ចងចាំថា ដើម្បីជ្រើស រើសម៉ោង time និងថ្ងៃ day ដែលកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ត្រូវបានបើក។  រួចហើយ ចុច next។
Windows 8.1ឥឡូវលោកអ្នក នឹងឃើញ “Action” screen។ “Next.”
Windows 8.1លោកអ្នកនឹងត្រូវការចុចលើ “Browse” ហើយជ្រើសរើស batch file ដែលបានបង្កើត។ ដូចលោកអ្នកបាន ឃើញ batch file បានរក្សាទុក លើ desktop ដែលហៅថា “DownloadCleanup.bat.” ធ្វើរួចហើយ ចុចលើ “Next.”
Windows 8.1ចុងក្រោយចុចលើ “Finish” ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចការ ហើយវានឹងរត់ដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ។
Windows 8.1ឥឡូវនេះ លោកអ្នកដឹងពី របៀប schedule auto-deletion នៃ files ចាស់ៗ លោកអ្នកមិនត្រូវការ clear up លប់ files ពី download folder ដោយប្រើដៃ។