មេរៀនទី៩: Java OOP

មេរៀននេះ រៀនពីមូលដ្ឋាននៃ OOP ជា Object Oriented Programming គឺជាគំរូ ដែលផ្តល់មូលដ្ឋានច្រើនដូចជា inheritance, data binding, polymorphism ។ល។
OOPs (Object Oriented Programming System)
Java
Object មានន័យទំនាក់ទំនងពិត ដូចជា pen, chair, table ។ល។  Object-Oriented Programming គឺជាវិធីសាស្ត្រ ឬគំរូដើម្បីរចនា ប្រើ class និង object។  វាធ្វើអោយងាយស្រួល អភិវឌ្ឈន៍កម្មវិធី software និងថែរក្សា maintenance ដោយផ្តល់មូលដ្ឋានមួយចំនួន:
•    Object
•    Class
•    Inheritance
•    Polymorphism
•    Abstraction
•    Encapsulation
Object
ទំនាក់ទំនង ដែលមាន state និង behavior ដឹងពី object មួយឧទាហរណ៍: chair, pen, table, keyboard, bike ។ល។ វាអាចជា physical និង logical។
Class
ការប្រមូលផ្តុំនៃបណ្តា objects ត្រូវបានហៅថា class វាជា logical entity។
Inheritance
កាលណា object ត្រូវការ properties និង behaviours នៃ object មេ។ ដឹងដូចជា inheritance។ វាផ្តល់កូដ។
Javaអត្ថប្រយោជន៍នៃ OOPs លើភាសា Procedure-oriented programming language
1) OOPs បង្កើតការអភិវឌ្ឈន៍ និងថែរក្សា maintenance ក្នុងភាសា Procedure-oriented programming language វាមិនងាយគ្រប់គ្រង ប្រសិនបើកូដ កើនឡើង។
2)OOPs ផ្តល់ទិន្នន័យ ក្នុងភាសា Procedure-oriented programming language អាចចូលពីគ្រប់កន្លែង។
Java
សារ:ប្រយោជន៍នៃឈ្មោះអនុសញ្ញា ក្នុង java ដោយប្រើស្តង់ដា standard Java ឈ្មោះអនុសញ្ញា លោកអ្នកបង្កើតកូដ ដោយងាយ ដើម្បីអាន ដោយលោកអ្នកផ្ទាល់ និងសម្រាប់អ្នក programmer ផ្សេងទៀត។ អាចអានកម្មវិធី នៃ Java វាមានសារ:សំខាន់

ឈ្មោះ

អនុសញ្ញា

class name នឹងចាប់ផ្តើមអក្សរធំ uppercase letter មាន String, Color, Button, System, Thread ។ល។
interface name និងចាប់ផ្តើមអក្សរធំ uppercase letter ជានាម ដូចជា Runnable, Remote, ActionListener
method name និងចាប់ផ្តើមអក្សរតូច lowercase letter ជា verb ដូចជា actionPerformed(), main(), print(), println() etc.
variable name និងចាប់ផ្តើមអក្សរតូច lowercase letter ដូចជា firstName, orderNumber ។ល។
package name និងចាប់ផ្តើមអក្សរតូច lowercase letter ដូចជា java, lang, sql, util ។ល។
constants name និងចាប់ផ្តើមអក្សរតូច  RED, YELLOW, MAX_PRIORITY ។ល។