មេរៀនទី១០: Object និង Class

មេរៀននេះរៀនអំពី java objects និង classes។ ក្នុងបច្ចេកទេស object-oriented programming យើងរចនា កម្មវិធីដោយប្រើ objects និង classes។ Object គឺជា physical ដូចជាទំនាក់ទំនង logical entity ចំណែកឯ class គឺជា logical entity មួយគត់។

Object ក្នុង Java

JavaClass ក្នុង Java
class គឺជាក្រុមមួយនៃ objects ដែលមាន properties រួមវាមាន template មួយឬ blueprint ពី objects ត្រូវបានបង្កើត។
class មួយក្នុង java អាចផ្ទុក:
•    data member
•    method
•    constructor
•    block
•    class and interface
Syntax ដើម្បីប្រកាស class មួយ:
class <class_name>{
data member;
method;
}
ឧទាហរណ៍ Object និង Class
ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ យើងបានបង្កើត Student class ដែលមានទិន្នន័យពីរ data members id និង name។ យើងកំពង់បង្កើត object របស់ Student class ដោយ keyword ថ្មី។
class Student1{
int id;//data member (also instance variable)
String name;//data member(also instance variable)
public static void main(String args[]){
Student1 s1=new Student1();//creating an object of Student
System.out.println(s1.id);
System.out.println(s1.name);
}
}
Output:0 null

អថេរ Instance ក្នុង Java
អថេរមួយត្រូវបានបង្កើតខាងក្នុង class ប៉ុន្តែនៃក្រៅ method ដូចដឹងថាអថេរ instance មិនទទួល memory ពេល compile។ វាទទួល ពេល runtime កាលណា object ប្រើ (instance) ត្រូវបានបង្កើត។
Method ក្នុង Java
ក្នុង java,  method គឺដូចអនុគមន៍
សារ:ប្រយោជន៍នៃ Method
•    Code Reusability
•    Code Optimization
Keyword ថ្មី
keyword ថ្មីត្រូវបានប្រើ ចូលទៅ memory ពេល runtime។

ឧទាហរណ៍នៃ Object និង class ដែលថែរក្សា records របស់ students
ក្នុងឧទាហរណ៍នេះ យើងកំពុងបង្កើត objects  ពីររបស់ Student class ហើយបញ្ចូល objects ក្នុង Record method លើវា។
class Student2{
int rollno;
String name;

void insertRecord(int r, String n){  //method
rollno=r;
name=n;
}
void displayInformation(){System.out.println(rollno+” “+name);}//method

public static void main(String args[]){
Student2 s1=new Student2();
Student2 s2=new Student2();

s1.insertRecord(111,”Karan”);
s2.insertRecord(222,”Aryan”);

s1.displayInformation();
s2.displayInformation();

}
}

Output:111 Karan

222 Aryan

Download ឧទាហរណ៍នេះ object និង class