ដោនឡូតកម្មវិធី Windows

ដោនឡូតកម្មវិធី Windows
Bootstrap
ដោនឡូត Windows 10 Technical Preview
ដោនឡូត Windows Developer Preview (Windows 8)
ដោនឡូត Windows 8, win 8 full 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Release Preview 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows Developer Preview (Windows 8)
ដោនឡូត Windows 8 Pro 32 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro
ដោនឡូត Windows 8, win 8 full 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro
ដោនឡូត Windows 8 Release Preview 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro 64 bit
ដោនឡូត Windows 8 Pro 32 bit
ដោនឡូត Windows Server 2012
ដោនឡូត Windows 7 USB/DVD Download Tool
ដោនឡូត Windows 7 32 bit 64 bit
ដោនឡូត Windows 7 Files Recovery
ដោនឡូត Windows 7 Professional 32 bit, Win 7 Pro Full
ដោនឡូត Windows 7 Release Candidate
ដោនឡូត Windows 7 Professional 64 bit, Win 7 Professional Full
ដោនឡូត Windows 7 Home Premium 64 bit
ដោនឡូត Windows 7 Professional
ដោនឡូត Windows 7 Enterprise
ដោនឡូត Windows 7 Ultimate 32 bit
ដោនឡូត Service Pack 1 for Windows 7 (32 bit)
ដោនឡូត Windows 7 Ultimate 64 ថ្មីបំផុត
ដោនឡូត Windows 7 Starter, Win 7 Starter 32 bit 64 bit full
ដោនឡូត Windows 7 Logon Background Changer 1.5.2
ដោនឡូត Window7 Theme Dream Flow
ដោនឡូត Window7 Theme Dream Flow
ដោនឡូត Windows 7 Taskbar Thumbnail Customizer 1.2
ដោនឡូត Windows 7 Manager 64bit
ដោនឡូត Windows 7 Codec Pack 4.1.1
ដោនឡូត Service Pack 1 for Windows 7 (64 bit)
ដោនឡូត Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.30.0