គណិត រូប គីមី និងជីវ:ត្រៀមបាក់ឌុប

លំហាត់គំរូគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា ជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ សម្រាប់ជាជំនួយត្រៀមប្រឡង សញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិចំណេះទូទៅ និងបំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡង ២៤ សីហា ២០១៥
____________________________________________________

មេរៀនសង្ខេបគណិតវិទ្យា និងលំហាត់គំរូ សម្រាប់ជាជំនួយដល់សិស្សថ្នាក់ទី ១២
ដោនឡូន Download:
Bootstrapរូបវិទ្យា ថ្នាក់​ទី​១២៖ មេរៀន​សង្ខេប​ និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២
ដោនឡូន Download:
Bootstrapគីមីវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ៖ មេរៀនសង្ខេប និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២
ដោនឡូន Download:
Bootstrapជីវវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ៖ មេរៀនសង្ខេប និង​លំហាត់​គំរូ​សម្រាប់​ជា​ជំនួយ​ដល់​សិស្ស​ថ្នាក់​ទី​១២
ដោនឡូន Download:
Bootstrapឯកសារបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ – គណិតវិទ្យា
ដោនឡូន Download:
Bootstrapឯកសារបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ – រូបវិទ្យា
ដោនឡូន Download:
Bootstrapឯកសារបំប៉នសមត្ថភាពគ្រូបង្រៀននៅអនុវិទ្យាល័យ – គីមីវិទ្យា៖
ដោនឡូន Download: