ដំឡើង MikroTik 6.35 ថ្មី

ការដំឡើង Install MikroTik Full Version 5.22
1
ជំហានទី១: ដោនឡូត Mikrotik Router OS file mikrotik-5.26_2.iso
ជំហានទី២:  ដំឡើងលើ  VMware RAM: 512MB, Hard disk: 8GB

  • ជ្រើសរើស Network adapter: use host only networking
  • បន្ថែម Add : Network adapter –>host only networking

ជំហានទី៣:
​​​​​​        User: admin
Password: [None]

ip address add address=192.168.137.8/24 interface=ether1
ip address print
ជំហានទី៤: ចូលទៅ Local Area Connection–> Sharing–> VMware network adapter VMnet1
មើលការអនុវត្តន៍វីដេអូ

មូលដ្ឋាននៃការដំឡើង MikroTik Version 6.35(2016) Install VMware – Setup Interface, Address, DNS, Route, DHCP, IP Pool and Firewall
2

ជំហានទី១: បន្ទាប់ពីបានដំឡើងបានបញ្ចប់ ត្រូវបញ្ចូល

Admin@Mikrotik >ip address add
Address: 10.5.50.47/24
Interface: ether1
Admin@Mikrotik > password
Old password: @2017@***
New password: 123456789

ជំហានទី២:  លើ Interfaces —> ប្តូរជាInterface:
ether1 : WAN
ether2: LAN

ហើយចូល  IP —> Address, Click on +    Address 192.168.0.1/24
នៅលើ Interface: ether2

ជំហានទី៣: ចូល IP —> DNS —>DNS setting: 8.8.8.8
ជំហានទី៤: ចូលIP —> Route —> Click on + បញ្ចូល  Gateway: 10.5.50.1 (IP Router)
ជំហានទី៥: ចូល IP —> DHCP Server—> Setup   DHCP server interface: ether1
ជំហានទី៦:  ចូល IP —> IP Pool
Name: dhcp_pool1
Address: 192.168.0.2-192.168.0.254
ជំហានទី៧:  ចូល IP —> Firewall—> Click on + ចូលទៅ NAT
General address: 192.168.0.0/24
Action: Masquerade
មើលការអនុវត្តន៍វីដេអូ

IPCOP V2.1.9 System Administration New 2017

Web Administration IPCOPv2.1.8

Service management IPCOP V2.1.9

Status Web Admin IPCOP v2.1.9

Bandwidth Control with MikroTik Router