​មេរៀនលំហាត់ រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី ១២

ទាញយក​មេរៀន​សង្ខេប និងរូបមន្ត រូបវិទ្យា​ថ្នាក់ទី ១២
pp

រូបវិទ្យា-លំហាត់រូបវិទ្យាពិសេសសំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ថ្នាក់ទី ១០ ១១ ១២-ពុំ ស៊ីមន
             ចុចទាញយក Download ភាគទី១
            ចុចទាញយក Download ភាគទី២
សង្ខេបមេរៀន-លំហាត់ និងដំណោះស្រាយ មេកានិចសំរាប់ថ្នាក់ឆ្នាំមូលដ្ឋាន                                                           ចុចទាញយក Download
មេកានិចសន្ទនីយ​ និង ការអនុវត្តន៍ ស៊ុន សុខណាង
           ចុចទាញយក Download
លំហាត់រូបវិទ្យាពិសេស  (ថនប៉ោសេង-កែវសិរី)
          ចុចទាញយក Download
រូបវិទ្យា-បទានុក្រមរូបវិទ្យា(អង់គ្លេស-ខ្មែរ) ទូទៅ-ហៃ ប៉ាហ៊ិន
          ចុចទាញយក Download
រូបវិទ្យា គន្លិះរូបវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ១១ ១២ ហៃ ប៉ាហ៊ិន
          ចុចទាញយក Download
រូបវិទ្យា មេរៀនសង្ខបនិងលំហាត់គំរូ ថ្នាក់ទី១២ ក្រសួងអប់រំ
          ចុចទាញយក Download
រូបវិទ្យា លំហាត់រូបវិទ្យាបំប៉នសិស្សពូកែកំរិតវិទ្យាល័យ កែវ សិរី
         ចុចទាញយក Download
វិញ្ញាសា សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ ២០១១ ហៃ ប៉ាហ៊ិន ហៃ ចរិយា
        ចុចទាញយក Download
រូបវិទ្យាទី១២មេរៀន និង-លំហាត់សម្រាប់ជំនួយសិស្ស ២០១៤-២០១៥
        ចុចទាញយក Download
រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១ (ឯកសារគរុកោសល្យ) សំរាប់សាស្រ្តាចារ្យ ទុតិយភូមិ
      ចុចទាញយក Download
រូបវិទ្យាទំនើប សម្រាប់អ្នកវិទ្យាសាស្រ្ត និង វិស្វករ ភាគ១ ស្រ៊ីវ ថារិទ្ធ
      ចុចទាញយក Download
រូបវិទ្យាទី១២ អ៊ាង ពិសី Physics Grade 12
      ចុចទាញយក Download
វិញ្ញាសាសិស្សពូកែរូបវិទ្យាទី១២
     ចុចទាញយក Download
លំហាត់រូបវិទ្យាពិសេស  (ថនប៉ោសេង-កែវសិរី)
     ចុចទាញយក Download