ប្រភពសៀវភៅគណិតវិទ្យា

​​​​​                           សៀវភៅពិសេសគណិតវិទ្យា
123231
គណិតវិទ្យាសំរាប់គ្រូ និងសិស្សភាគ១-១៥ របស់វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
           ចុចទាញយក Download
កម្រងលំហាត់ គណិតវិទ្យា កំរិតវិទ្យាល័យ ភាគ០១ លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ
         ចុចទាញយក Download
កម្រងលំហាត់ គណិតវិទ្យា កំរិតវិទ្យាល័យ ភាគ០២ លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ
         ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាសិស្សពូកែវិទ្យាល័យវ័យក្មេង ឧបទ្វីបបាល់កង់ លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ
         ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា-១១៧លំហាត់វិសមភាពជ្រើសរើស-សំរាប់សិស្សពូកែ-លឹម ផល្គុន
        ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា-៨x៨លំហាត់និងដំណោះស្រាយ-សំរាប់សិស្សពូកែ-ឃន វ៉ាន់នី
       ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា-ចំនួនកុំផ្លិច-ថ្នាក់ទី១២-ហៃ ប៉ាហ៊ិន
        ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា-ផលគុណស្កាលែ និង ផលគុណវ៊ិចទ័រ-ថ្នាក់ទី១២-លឹម ផល្គុន និង សែន ពិសិដ្ឋ
         ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម លឹម ផល្គុន
         ចុចទាញយក Download
ល្បែងកំសាន្តគណិតវិទ្យា អ៊ឹង សំណាង លឹម ផល្គុន
        ចុចទាញយក Download
សិល្បះនៃការគិតគណិតវិទ្យា អ៊ឹង សំណាង លឹម ផល្គុន ភាគ១
       ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាសំរាប់វិស្វ័ករ លឹម ផល្គុន
       ចុចទាញយក Download
សំណង់គ្រឹះធរណីមាត្រ ដោយប្រើដែកឈាន និង បន្ទាត់ អ៊ឹង សំណាង លឹម ផល្គុន
       ចុចទាញយក Download
១០០១ លំហាត់គណិតវិទ្យាភាគ០១ ហៃ ប៉ាហ៊ិន
      ចុចទាញយក Download
១០០១ លំហាត់គណិតវិទ្យាភាគ០២ ហៃ ប៉ាហ៊ិន
     ចុចទាញយក Download
១០០១ លំហាត់គណិតវិទ្យាភាគ០៣ ហៃ ប៉ាហ៊ិន
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ ភាគ១ កែវ សិរី
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ ភាគ១ សំ វុទ្ធី
     ចុចទាញយក Download
វិញ្ញាសារប្រលងសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ (លំហាត់សុទ្ធ) ១៩៨៦-២០១៥
     ចុចទាញយក Download
១០០១លំហាត់បំប៉នសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ ភាគ១
    ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស សំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី៩ លឹម ផល្គុន-សែន ពិសិដ្ឋ
     ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៩ ត្រៀមប្រលង+សិស្សពូកែ លឹម ផល្គុន សែន ពិសិដ្ឋ
     ចុចទាញយក Download
១១១ គណិតវិទ្យាជ្រើសរើស សំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២ តាត់ វិសុទ្ឋី-លឹម ផល្គុន
     ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា ជ្រើសរើស សំរាប់សិស្សពូកែ ថ្នាក់ទី១២ លឹម ផល្គុន-អ៊ឹង សំណាង
     ចុចទាញយក Download
១០៣ លំហាត់ធរណីក្នុងប្លង់លឹម ផល្គុន-សែន ពិសិទ្ធ
     ចុចទាញយក Download
វិញ្ញាសា សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១២ ឆ្នាំ ២០១១ ហៃ ប៉ាហ៊ិន ហៃ ចរិយា
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាប្រលងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស ថ្នាក់ទី១២ ឈុន សេងណាំ
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា ត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៏ភាគ១ លឹម ផល្គុន-សែន ពិសិទ្ធ
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា ត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៏ លឹម ផល្គុន-សែន ពិសិដ្ឋ
      ចុចទាញយក Download
ឭគណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៍ ភាគ០១ លឹម ផល្គុន
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៍ ភាគ០២ លឹម ផល្គុន
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៍ លឹម ផល្គុន
      ចុចទាញយក Download
អាំងតេក្រាលកំណត់ សំរាប់ត្រៀមប្រលងអាហារូបករណ៍ លឹម ផល្គុន
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជ្រើសរើសសំរាប់សិស្សពូកែ និង អាហារូបករណ៏ លឹម ផល្គុន
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ស្វ៊ីត សមីការស្វ៊ីត ភាគ១ នេត មករា
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ភាគ១ នព្វន្ត លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច ភាគ២ វិសមភាព លឹម សុវណ្ណវិចិត្រ
      ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាអូឡាំពិច លឹម ផល្គុន
     ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០១ លឹម ផល្គុន
     ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០២ លឹម ផល្គុន
     ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៣ លឹម ផល្គុន
     ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៤ លឹម ផល្គុន
    ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៥ លឹម ផល្គុន
    ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៦ លឹម ផល្គុន
    ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៧ លឹម ផល្គុន
   ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៨ លឹម ផល្គុន
   ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ០៩ លឹម ផល្គុន
   ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១០ លឹម ផល្គុន
   ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាជុំវិញពិភពលោកភាគ១១ លឹម ផល្គុន
   ចុចទាញយក Download

                                       សៀវភៅសាលារដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំ

សៀវភៅសាលារដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំថ្នាក់ទី៧
កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៧
ចុចទាញយក Download
សៀវភៅសាលារដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំថ្នាក់ទី៨
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨
ចុចទាញយក Download
កំណែគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨ សំ វុទ្ធី
ចុចទាញយក Download
កិច្ចតែងការបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី៨
ចុចទាញយក Download
សៀវភៅសាលារដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំថ្នាក់ទី៩
កំណែ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ សំ វុទ្ធី
ចុចទាញយក Download
កិច្ចតែងការបង្រៀន គណិតវិទ្យា ៩
ចុចទាញយក Download
សៀវភៅសាលារដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំថ្នាក់ទី១០
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ភាគ០១
ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ភាគ០២
ចុចទាញយក Download
កិច្ចតែងការបង្រៀន គណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី១០ ភាគ០១-០២
ចុចទាញយក Download
កិច្ចតែងការបង្រៀនភាសាខ្មែរថ្នាក់ទី១០
ចុចទាញយក Download
សៀវភៅសាលារដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំថ្នាក់ទី១១
   ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា សំរាប់អានបន្ថែម- ការគណនាលំហាត់ពិបាកដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ  ១១
ចុចទាញយក Download
កិច្ចតែងការបង្រៀន គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១១
ចុចទាញយក Download
កំណែគណិតវិទ្យា កំរិតមូលដ្ឋានថ្នាក់ទី១១
ចុចទាញយក Download
សៀវភៅរបស់ក្រសួងអប់រំថ្នាក់ទី១២
សៀវភៅសាលារដ្ឋរបស់ក្រសួងអប់រំថ្នាក់ទី១២
   ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា កំរិតខ្ពស់ ១២
ចុចទាញយក Download
គណិតវិទ្យា សំរាប់អានបន្ថែម- ការគណនាលំហាត់ពិបាកដោយប្រើម៉ាស៊ីនគិតលេខ  ១២
ចុចទាញយក Download
កិច្ចតែងការបង្រៀន គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២
ចុចទាញយក Download
កំណែគណិតវិទ្យា កំរិតមូលដ្ឋានថ្នាក់ទី១២
ចុចទាញយក Download
កំណែគណិតវិទ្យា កំរិតខ្ពស់ថ្នាក់ទី១២
ចុចទាញយក Download

 វិញ្ញាសារគណិត​ និង​​ សៀវភៅ

វិញ្ញាសារ

វិញ្ញាសារគណិត​​អូឡាំពិច(download)

សៀវភៅជាភាសារខ្មែរ

math around the world part 1(download)
math​around​​​ the world ​part2(download)
math around the world part 3(downlaod)
គណិតវិទ្យាជុំវិញពីភពលោក-ភាគ4
(download)
គណិតវិទ្យាជុំវិញពីភពលោក-ភាគ5(download)
គណិតវិទ្យាជុំវិញពីភពលោក-ភាគ៦(dowonload)
គណិតវិទ្យាជុំវិញពីភពលោក-ភាគ៧(downlaod)
ភាពចែកដាច់​ វិធីចែកអឺគ្លីត(download)
គណិតវិទ្យាត្រៀមប្រលងសញ្ញាប័ត្រទុតិយភូមិ​ និងអាហារូបករណ៍(download)
គន្លឹះស្វ៊ីតចំនួនពិត(download)
ពិភពស្វីតនៃចំនួនពិត(download)
លំហាត់ត្រៀមប្រលងបាក់ឌុប(download)
កំរងលំហាត់គណិតវិទ្យាភាគ​ ១(លឹម​ សុវណ្ណវិចិត្រ)(download)
កំរងលំហាត់គណិតវិទ្យាភាគ​ ២(លឹម​​ សុវណ្ណវិចិត្រ)(download)
អនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ (download)
​ គន្លឹះធរណីមាត្រ(ថ្នាក់១១) (download)
១០៣ លំហាត់ជ្រើសរើសអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ(downlaod)
កំនែលំហាត់គណិតវិទ្យាកំរិតមូលដ្ឋានថ្នាក់ទី១២
(download)
គណិតវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម
(download)
គណិតវិទ្យាសំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១០
(download)
លំហាត់ជ្រើសរើសសំរាប់សិស្សពូកែថ្នាក់ទី១១
(download)
សិល្បះនៃការគិតគណិតវិទ្យា(download)

សៀវភៅជាភាសារអង់គ្លេស (English Math books)
Lesson and exercise of inequalities(download)
number​ and theory(download)