កម្មវិធី ឆែកវេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ

កម្មវិធី ឆែកវេយ្យាករណ៍​ខ្មែរ Microsoft Word 2013
លក្ខណះពិសេសនៃកម្មវិធីកែសម្រួលអក្ខរាវិរុទ្ធនេះកាត់បន្ថយភាព ខុសឆ្គងក្នុងការប្រើប្រាស់អក្សរសាស្រ្តខ្មែរ និងជួយលើកកម្ពស់អក្សរសាស្ត្រជាតិកុំឲ្យបាត់បង់តម្លៃ។
បញ្ជាក់៖ កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែ Microsoft Word ដែលនៅលើកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះ។
ទាញយកសម្រាប់ Windows 32Bit 

ទាញយកសម្រាប់ Windows 64Bit

កម្មវិធី​កែសម្រួល​អក្ខរាវិរុទ្ធ​ជា​ភាសាខ្មែរ​ល្អ​បំផុត សម្រាប់ Computer

Khmer Spelling Checker ជាកម្មវិធីដែលបង្កើតឡើង ក្នុងគោលបំណងជម្រុញការសរសេរភាសាខ្មែរឲ្យបានត្រឹមត្រូវទៅតាម វេយ្យាករណ៍។