ចូលកម្មវិធី Telegram លក់ទិញអចលន:ទ្រព្យ

ដើម្បីងាយស្រូលលក់ ទិញអចលន:ទ្រព្យនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា ងាយស្រូលខ្ញុំបាទ
បានបង្កើតក្រុម Telegram ដែលមានឈ្មោះ Real Estate Buy & Sell។ បង្កើត Telegram រួចហើយ សូមចុច link ខាងក្រោម:
ចុចដើម្បីចូល Group Telegram
ឬអាច Copy link នេះ https://t.me/cambodialand
អាចយកមកបើកក្នុង Chrome, mozilla firefox, Safari, Opera, Internet Explorer រួចហើយចុចចូល JOIN GROUP