មេរៀនទី៣: Method និង Scope

មេរៀនទី៣: Method និង Scope

ក្នុងជំពូកនេះនឹងរៀនពីរបៀប

· បង្កើតនិងហៅ method

· ផ្ញើពត៌មានដល់ method

· ត្រលប់មកពត៌មានពី method

ក្នុងជំពូកទី2 អ្នកនឹងបានរៀនពីរបៀបប្រកាសអថេរ declare variables និង          របៀបបង្កើត កន្សោម ដោយប្រើប្រមាណវិធីនិងរបៀបត្រួតពិនិត្យមើលកន្សោម ដែលផ្ទុកប្រមាណវិធីច្រើន។ ក្នុងជំពូកនេះអ្នកនឹងរៀនអំពី methods ។ អ្នកនឹងរៀនពីរបៀបដើម្បីប្រើ arguments និង parameters សំរាប់ផ្ញើពត៌មានទៅ method ហើយនិងរបៀប return ពត៌មានពី method ដែលប្រើ return statements ។

1.    ប្រកាស  Method ក្នុង method គឺជាការប្រកាស statement ដែលបានដាក់ឈ្មោះ។ ក្នុង method នីមួយៗមានឈ្មោះនិងខ្លួនរបស់វា ។ ក្នុង method body មានផ្ទុក សេចក្តីប្រកាស ជាច្រើនការប្រកាសពិតប្រាកដ៍ដើម្បីរត់ដំណើរការកាលណា method ត្រូវបានហៅមកប្រើ ។ ឈ្មោះ method និងមានន័យពេញលេញ (meaningful identifier) ដែលបង្ហាញគោលបំណងរួមនៃ method (ឧទាហរណ៍ដូចជា CalculateIncomeTax) ។ មាន method ជាច្រើនអាច បញ្ជូនផ្តល់ data មួយចំនួនដើម្បីអោយវាដំណើរការនិងពត៌មានត្រឡប់ដែល

តែងតែផ្តល់លទ្ធផលនៃដំណើរការ ។ Method នេះគឺជាមូលដ្ឋានដែលមាន កំលាំងខ្លាំង ។

ចំណុចសំខាន់ៗនៃ Method Declaration Syntax

syntax Microsoft Visual C# មានដូចខាងក្រោមនេះ:

returnType methodName ( parameterList )

{

// method body statements go here

}

// បណ្តា Command line របស់ method

}

< returnType> គឺជាឈ្មោះនៃប្រភេទនិងលក្ខណ:ប្រភេទនៃពត៌មានក្នុង  method returns ។ ប្រភេទនេះគឺជាឈ្មោះនៃប្រភេទ ដូចជា int ឬ string ។ ប្រសិនបើសរសេរ method មួយដែលមិនត្រលប់ទៅតំលៃអ្នកត្រូវប្រើ   keyword ក្នុងកន្លែងប្រភេទ return type ។

· <methodName> គឺជាឈ្មោះដែលប្រើដើម្បីហៅ method ។​ ដែល ឈ្មោះ Method names ត្រូវធ្វើតាមដូចតួនាទីដូចជាឈ្មោះ variable name ឧទាហរណ៍ addValues គឺជាឈ្មោះ method name ត្រឹមត្រូវ ទោះបីជា

add$Values មិនបានកំណត់ត្រឹមត្រូវ ។ ឥឡូវនេះអ្នកនឹងប្រើ camelCase សំរាប់ឈ្មោះ method names ហើយអ្នកនឹងបង្កើតឈ្មោះ method names ។

· <parameterList> គឺជាប្រភេទពត៌មានដែលអធិប្បាយពីប្រភេទនិង នៃពត៌មានដែល method អនុញ្ញាត ។ អ្នកសរសេរ parameters ចន្លោះពីឆ្វេង ទៅស្តាំដៃដូចជាឆ្លងកាត់ការប្រកាសអថេរ: ឈ្មោះនៃប្រភេទដែលមានឈ្មោះនៃ parameter ។ ប្រសិនបើ method ដែលអ្នកកំពុងសរសេរឬមាន parameters, ជាច្រើនអ្នកត្រូវបែងចែកវាដោយប្រើសញ្ញាcommas ។

· <method body statements> គឺជាបន្ទាត់នៃ code ដែលរត់

ដំណើរការកាលណា method ត្រូវបានហៅចេញ ។ វាប្រើសញ្ញាបើក ({) និង សញ្ញាបើក (})។

ខាងក្រោមនេះនិយមន័យនៃ method ត្រូវបានហៅ addValues ដែល តំលៃត្រឡប់ int និងមាន int parameters ពីរដែលហៅថា lhs និង rhs (short for left-hand side និង right-hand side):

int addValues(int leftHandSide, int rightHandSide)

{

// …

// method body statements go here

// …

}

// បណ្តា command ក្នុង method body

}

ខាងក្រោមនេះគឺជានិយមន័យនៃ method ដែលហៅថា showResult ដែលតំលៃមិនត្រឡប់គឺមាន single int គឺជាប្រភេទ parameter ដែលហៅថា answer:

void showResult(int answer)

{

}

ចំណាំ: អ្នកប្រើ keyword ដើម្បីបង្ហាញ method មិនធ្វើការត្រឡប់។ អ្នកសរសេរ Visual Basic programmers នឹងកំណត់ចំណាំ C# មិនប្រើច្បាស់ keywords រវាង method ដែលតំលៃត្រឡប់ (ក្នុងអនុគមន៍) ហើយ method ដែលតំលៃមិនត្រឡប់ (procedure ឬ subroutine) ។

ប្រសិនបើអ្នកចង់បាន method របស់អ្នកដើម្បីត្រឡប់ពត៌មានអ្នកត្រូវ សរសេរ return statement នៅក្នុង method ។ អ្នកធ្វើបែបនេះដោយប្រើ keyword return ដែលធ្វើតាមដោយប្រើ expression ដែលគណនាតំលៃ

ត្រឡប់និង semicolon ។ ប្រភេទ expression ត្រូវដូចនិងលក្ខណ:ពិសេស អនុគមន៍ ។ អនុគមន៍ត្រឡប់ function returns int និងការប្រកាសត្រឡប់ return statement ត្រូវត្រឡប់ int ។

ឧទាហរណ៍

int addValues(int leftHandSide, int rightHandSide)

{

// …

return leftHandSide + rightHandSide;

}

ការប្រកាស return statement ត្រូវចុងក្រោយបំផុតរបស់ method របស់អ្នកវាបណ្តាអោយ method បញ្ចប់ finish ។ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសបន្ទាប់ពី ប្រកាសត្រឡប់ return statement និងមិនប្រត្តិបត្តិ (ឆ្លងកាត់ compiler និង ព្រមានអំពីបញ្ហា problem នេះប្រសិនបើ បញ្ចូល សេចក្តីប្រកាស statements បន្ទាប់ពី return statement) ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនចង់បាន method របស់អ្នក ពត៌មានត្រឡប់អ្នកអាចប្រើផ្លាស់ប្តូរនៃ return statement ដែលបណ្តាពីមូល ហេតុបញ្ចប់ភ្លាមៗពី method ។ អ្នកសរសេរ keyword return​ឧទាហរណ៍

void showResult(int answer)

{

// …

}

ប្រសិនបើ method របស់អ្នកមិន return អ្វីទាំងអស់អ្នកអាចលុប return statement ពីព្រោះ method នឹងបញ្ចប់ដោយ automatically កាលណាការប្រត្តិបត្តិចូលមកដល់ក្នុង ពេល បិទ ឬការបញ្ចប់នៃ method ។ ទោះបីជា ការអនុវត្តធម្មតាតែងតែត្រិះរិះពី style ដ៏ល្អៗ ។ Methods ដែលត្រឡប់ return តំលៃមួយដែលមានផ្ទុក return statement ។ មិនមានទំហំ minimum size សំរាប់ method ។ ប្រសិនបើជំនួយ method ដើម្បីជាសវៀងការច្រឡំផ្ទួនៗ និងបង្កើតកម្មវិធីបាន ភ្លាមៗអោយយល់ ពី method ដែលមានប្រយោជន៍ដែលយើងមិនបានគិតដល់ ។

1. ចាប់ផ្តើម Visual Studio .NET.

2. នៅលើ File menu ចំនុចដើម្បី Open រួចហើយចុចលើ Project បើកប្រអប់ Open Project dialog box ។

3. ក្នុង \Microsoft Press\Visual C# Step by Step\Chapter 3\Methods នៅក្នុង My Documents folder បើក Methods project ។ បើក Methods project ក្នុងកម្មវិធី programming

Environment ។

4. លើ Debug menu ចុចលើ Start. Visual Studio .NET builds និង runs កម្មវីធីប្រើប្រាស់ ។

5. ការអនុវត្តដោយប្រើកម្មវិធី application រួចហើយចុចលើ Quit ។ អ្នកនឹងត្រឡប់ចូលទៅក្នុង Visual Studio.NET programming environment ។

6. ក្នុង Code pane ចុចលើ Form1.cs (ចុច Right-click លើ form រួចហើយជ្រើសរើស View Code ប្រសិនបើ Form1.cs tab គឺមិនអាច សំដែងចេញ ។ ប្រសិនបើ form មិនអាចសំដែងចេញចុចលើ right-click Form1.cs ក្នុង Solution Explorer រួចជ្រើសរើស View Code) ក្នុង Code View នៃ Form1.cs បើកក្នុង Code pane ។

7. ក្នុង Code pane ទីតាំង addValues method ។  Code pane  របស់អ្នកឥឡូវនេះបង្ហាញដូចខាថក្រោម:

7. ចូល addValues method ដែលមានផ្ទុក statements ពី ។  statement ទីមួយផ្តល់ទៅអោយកន្សោម expression ។ ក្នុង Text property string ដែលបានបង្កើតដោយដាក់បន្តបន្ទាប់ដែលមានបី strings ហើយ statement ទីពីរបន្ថែមតំលៃនៃ lhs និង rhs int អថេររួមដែលប្រើប្រមាណវិធី + រួចហើយត្រឡប់ចូលលទ្ធផលនៃការ

បន្ថែមនេះ ។ ចាំថាការបន្ថែមតំលៃ int រួមបង្កើតតំលៃ int ផ្សេងទៀត រួចហើយត្រឡប់ចូលប្រភេទនៃ addValues គឺជា int ។

8. ក្នុង Code pane ទីតាំងដែលបង្ហាញលទ្ធផល method។

9. ក្នុងការបង្ហាញលទ្ធផល showResult method មានផ្ទុក statement មួយដែលផ្តល់អោយទៅលទ្ធផល ។ ក្នុង Text property string មួយការបង្ហាញចំលើយ Parameter ។

2. ការហៅ Method Methods ដែលមានរួចស្រេចដែលបានហៅ អ្នកអាចហៅ method ដោយឈ្មោះដើម្បីទាមទារវាសំដែងចេញ ។ ប្រសិនបើ method ស្នើសុំពត៌មាន (ដូចជា លក្ខណ:ពិសេសដោយប្រើ parameters) អ្នកត្រូវអនុវត្តពត៌មានដែល   ស្នើសុំ ។ ប្រសិនបើ method ត្រឡប់ចូលទៅក្នុងពត៌មានអ្នកនឹងចាត់ចែងទៅ ទទួលពត៌មាននេះ ។ លក្ខណ:ពិសេស Method ហៅ Syntax ដែល syntax នៃ C# method ហៅដូចខាងក្រោមនេះគឺ:

<methodName> ( argumentList)

­ <methodName> ត្រូវសមស្របច្បាស់លាស់ដូចជាឈ្មោះនៃ method អ្នកកំពុងហៅ ។ គួរចាំថា C# គឺជា Programming language ដែល មានលក្ខណ:ពិសេស ។

­ <argumentList> ផ្គត់ផ្គង់បណ្តាពត៌មានដែលជ្រើសរើសប៉ុន្តែ method អាចទទួលយកបាន ។ អ្នកត្រូវអនុវត្ត argument សំរាប់ parameter, នីមួយៗរួចហើយតំលៃ argument នីមួយៗត្រូវគ្នាជាមួយប្រភេទ parameter របស់វា ។ ប្រសិនបើ method អ្នកកំពុងហៅមានពីពីរឬច្រើន parameters អ្នក នឹងបែងចែក arguments ជាមួយសញ្ញា commas. ។

ប្រយត្ន័: អ្នកត្រូវសរសេរសញ្ញាវង់ក្រចកក្នុងគ្រប់ method បានហៅ មកភ្លាមពេល method មួយមិនមាន argument។

ទីនេះគឺ addValues method:

private int addValues(int leftHandSide, int rightHandSide)

{

expression.Text = leftHandSide.ToString() + ” + ” +

rightHandSide.ToString();

return leftHandSide + rightHandSide;

នុង addValues method មានពីរ int parameters ដូច្នេះអ្នកត្រូវហៅ វាជាមួយចំនួនគត់និងពីរសញ្ញាចុច comma ដកឃ្លា:

addValues(39,3) // ដែលអាចទទួលបាន

ប្រសិនបើព្យាយាមដើម្បីហៅ addValues ដោយរបៀបផ្សេងអ្នកនឹងមិនទទួល ជ័យជំនេះ :

addValues// compile time error,no parentheses

addValues()//compile time error,not enough arguments

addValues(39)// compile time error, not enough? arguments

addValues(“39”, “3”) //compile time error, wrong types

ក្នុង addValues method ត្រឡប់ចូលទៅតំលៃនៃចំនួនគត់ int ។ ក្នុង ចំនួនគត់ int ត្រូវបានប្រើពេលណាមួយប៉ុន្តែតំលៃប្រភេទចំនួនគត់អាចប្រើ:

result = addValues(39, 3); //ខាងស្តាំនៃប្រមាណវិធីបានបែងចែក

showResult(addValues(39,3));

//គឺជាចំនួនផ្លាស់ប្តូរអោយ method ផ្សេង

ត្រួតពិនិត្យមើលការហៅ method

1. ក្នុង \Microsoft Press\Visual C# Step by Step\Chapter 3\Methods folder នៅក្នុង My Documents folder របស់អ្នកបើក Methods project ។ (ក្នុង project នេះមានរួចស្រេចបើកក្នុង Visual Studio.NET ប្រសិនបើអ្នកកំពុងតែបន្តពីលំហាត់) ។

2. ក្នុង Solution Explorer ចុចលើ right-click លើ Form1.cs រួច ហើយចុចលើ View Code ។

3. ទីតាំង calculate_Click method មើលក្នុង statement តាំងបួន នៃ method នេះ ។

3. បង្ហាញលទ្ធផល showResult(addValues(lhs, rhs));

4. ក្នុង Code pane រកមើល showResult method ។ ក្នុង statement តែមួយគត់នៃ method: result.Text = answer.ToString();

3.  ស្វែងយល់ Scope អ្នកបានស្គាល់គឺអាចបង្កើតអថេរដែលអ្នកអាចបង្កើតនៅក្នុង method ។ អថេរគឺត្រូវបានបង្កើតក្នុង statement វាបានផ្តល់និយមន័យ។ បណ្តា  statements ផ្សេងទៀតក្នុង method ដែលស្ថិតនៅអាចប្រើអថេរ។ អថេរអាចប្រើជាកន្លែងផ្ទុកបន្ទាប់ពីវាបានបង្កើត ។ ម្តងទៀត method បាន បញ្ចប់អថេរបាត់ភ្លាម ។ ប្រសិនបើ completely ហើយបើសិនប្រើលក្ខណ:

ពិសេសទីតាំងក្នុងកម្មវិធី។ Scope​ អនុវត្តទៅក្នុង methods ដែលជាអថេរល្អ ប្រសើរ ។​ អត្តសញ្ញានៃ scope ភ្ជាប់ជាមួយទីតាំងនៃការប្រកាស declaration ដែលណែនាំពីអត្តសញ្ញាណ ទៅក្នុង កម្មវិធីដូចជាអ្នកនិងរៀនពេលឥឡូវនេះ។ បង្កើត Local Scope ជាមួយ Method នៅខាងឆ្វេង និងស្តាំដៃដែល form នៃ method បង្កើត scope មួយ ។ អថេរខ្លះអ្នក declare នៅផ្នែកខាងក្នុង body នៃ method មួយ។ អថេរទាំងនេះត្រូវបានហៅថាជា local variableព្រោះវាតាំងនៅ  method ដែលវាត្រូវបានប្រកាស; វាមិនមាននៅក្នុង scope ក្នុង method ផ្សេងទៀត ។ ការរៀបចំ ជាមធ្យោបាយដែលអ្នកមិនអាចប្រើ  local variable ដើម្បីចែកចាយពត៌មានរវាង methods ។ ឧទាហរណ៍:

class Example

{

void firstMethod()

{

int myVar;

}

void anotherMethod()

{

myVar = 42; // error – variable not in scope

}

}

        បង្កើត Class Scope ជាមួយ Class

នៅខាងឆ្វេងនិងស្តាំដៃដែលមាន form body នៃ class មួយដែល បង្កើត scope មួយ ។ អថេរ “variables” ខ្លះអ្នកប្រកាស declare នៅខាង ក្រៅ body នៃ class (ប៉ុន្តែមិននៅខាងក្រៅ method) ត្រូវបាន scope ទៅក្នុង class ។ ដូចជាយើងបានមើលឃើញក្នុងជំពូកទីពីឈ្មោះ C# name សំរាប់អថេរទាំងនេះគឺជាបណ្តា fields ។

class Example

{

void firstMethod()

{

myField = 42; // ok

}

void anotherMethod()

{

myField = 42; // ok

}

int myField = 0;

}

Overloading Identifier

ក្នុង WritLine method នៃ Console class គឺជាឧទាហរណ៍ដ៏ប្រសើរនៃ overloading ។ ប្រសិនបើអ្នកចង់សរសេរ string ទៅ console អ្នកផ្ញើ string argument មួយទៅអោយ WriteLine និង WriteLine(string s) គឺ ត្រូវបានហៅដោយ automatically ។ ប្រសិនបើអ្នកចងសរសេរ int ទៅ console អ្នកផ្ញើ int argument មួយទៅ WriteLine និង WriteLine(int i) គឺហៅ automatically ។ ម្តងទៀត compiler sorts ចេញក្រៅមើលពិស្តារ សំរាប់អ្នក ។ ក្នុងពេល compiler មើលប្រភេទនៃ arguments ដែលអ្នកកំពុង ផ្ញើចូលក្នុងរួចហើយហៅ version នៃឈ្មោះ method ដែលបានផ្គុំបង្កើត parameters ឧទាហរណ៍:

static void Main()

{

Console.WriteLine(“The answer is “);

Console.WriteLine(42);

}

4. សរសេរនិងហៅ  Method ក្នុងលំហាត់ខាងក្រោមអ្នកនឹងឃើញពីការប្រើ C# Method Wizard សំរាប់ជំនួយអោយអ្នកសរសេរ methods ខ្លះដែលគណនា របៀបជំនួយនឹងផ្ទុក សំរាប់ផ្តល់ចំនួននៃ days ដែលតំលៃមិនប្រែប្រួលរៀងរាល់ថ្ងៃ ។ បន្ទាប់មកអ្នក នឹងរត់ដំណើរការ methods ក្នុងការប្រើប្រាស់ console application ដើម្បី a ស្គាល់កម្មវិធី ។ ចុចបញ្ចប់ អ្នកនឹងប្រើ Visual Studio .NET សំរាប់ធ្វើជា debug ។ សរសេរ method មួយដែលប្រើ C# Method Wizard

1. នៅលើ File menu ចូល Open រួចចុចលើ Project ។ បើកប្រអប់ Open Project dialog box ។

2. ក្នុង \Microsoft Press\Visual C# Step by Step\Chapter 3\DailyRate folder ក្នុង My Documents folder របស់អ្នកបើក DailyRate project ។
a

3. នៅ View menu ចុចលើ Class View ។ ក្នុង Class View មានសន្លឹកបង្ហាញ ។

4. ក្នុងសន្លឹក Class View window ចុចលើសញ្ញា + នៅខាងឆ្វេងដៃ នៃ DailyRate ។ ពេលនោះឈ្មោះ DailyRate namespace បង្ហាញ។

5. ក្នុងសន្លឹក Class View ចុចលើសញ្ញា + នៅខាងឆ្វេងដៃនៃ { } DailyRate ។ ពេលនោះ Class1 បានបង្ហាញ
a

6. ក្នុងសន្លឹក Class View ចុចលើ right-click Class1 ។

menuនឹង បញ្ហា

7. នៅលើ menu ចូលក្នុង Add រួចចុចលើ Add Method ។ កម្មវិធី C# Method Wizard បើកបង្ហាញ ។
a

8. ជ្រើសរើសពីរដងពី Return Type list ។

9. វាយសរសេរ readDouble ក្នុងប្រអប់ Method Name ។

10. ជ្រើសរើស string ពី Parameter Type list ។

11. វាយសរសេរ prompt ក្នុងប្រអប់ឈ្មោះ Parameter Name រួចចុចលើ Add ។

12. ចុចលើ Finish ។ កម្មវិធី C# Method Wizard បិទឡើងវិញនិង

មាន method declaration បង្ហាញក្នុង Code pane:

private double readDouble(string p)

{

throw new Exception(“The method or operation is not implemented.”);

}

13. លុប Delete statement និងបញ្ចូល statements ដូចខាងក្រោម ចូលក្នុង readDouble method:

Console.Write(prompt);

string line = Console.ReadLine();

return double.Parse(line);

14.​ នៅលើ Build menu ចុចលើ Build Solution

15. កំណត់ឡើងវិញ readDouble method អ្នកបានបង្កើត compiles ដោយគ្មាន error ។

សរសេរ methods ដែលនៅសេសសល់

  1. ប្រើ C# Method Wizard ដើម្បីបង្កើត method ផ្សេងទៀតដែល ប្រើដូចខាងក្រោមនេះ:
Control name Setting
Return type int
Method name readInt
Parameter type string
Parameter name prompt

2.​ចុចលើ Finish កម្មវិធី C# Method Wizard បិទឡើងវិញរួចហើយ ជំហានបន្ទាប់ method declaration បង្ហាញក្នុង Code pane:

public int readInt(string prompt)

{

return? 0;

}

3. លុប return statement វាយសរសេរ statements ដូចខាងក្រោម ក្នុង readInt method:

Console.Write(prompt);

string line= Console.ReadLine();

return int.Parse(line);

4. លើ Build menu ចុចលើ Build Solution

5. ដូចពីមុន កំណត់ឡើងវិញ readInt method ដែលអ្នកបានប្រកាស compiles ដោយគ្មាន error ។

6. ប្រើកម្មវិធី C# Method Wizard ដើម្បីបង្កើត method ផ្សេងទៀត ដោយប្រើ settings ដូចខាងក្រោមនេះ (អ្នកនឹងត្រូវការចុចលើ Add បន្ទាប់ពីបង្កើត parameter នីមួយៗ)។

Control name Setting
Return type double
Method name calculateFee
Parameter type double
Parameter name dailyRate
Parameter type int
Parameter name noOfDays
Control name Setting

7. ចុចលើ Click Finish កម្មវិធី The C# Method Wizard បិទឡើង វិញ method declaration បង្ហាញក្នុង Code pane:

public doublecalculateFee(double dailyRate,int noOfDays)

{

return? 0;

}

8. ប្តូរ return statement ដើម្បីគណនាតំលៃបង្ហាញនៅទីនេះ:

return dailyRate * noOfDays;

9. នៅលើ Build menu ចុចលើ Build Solution ។

10. កំណត់តំលៃគណនាឡើងវិញ calculateFee method អ្នកបាន compiles ដោយគ្មាន error ។

11. ប្រើកម្មវិធី C# Method Wizard ដើម្បីបង្កើត method ផ្សេងទៀត ដោយប្រើ settings ដូចខាងក្រោម:

Control name Setting
Return type void
Method name writeFee
Parameter type double
Parameter name fee
Control name Setting

12. ចុចលើ Click Finish កម្មវិធី The C# Method Wizard បិទឡើង វិញ method declaration នឹងបង្ហាញ Code pane:

public void writeFee(double fee)

{

}

13. វាយសរសេរ statements ខាងក្រោមក្នុង writeFee method:

Console.WriteLine(“The consultant’s fee is:? {0}”,fee * 1.1);

14. នៅលើ Build menu ចុចលើ Build Solution

15. កំណត់ឡើងវិញ writeFee method អ្នកបានប្រកាស declared compiles ដោយគ្មាន error ។

ហៅ method​ និងរត់ដំណើរការកម្មវិធី program

1. នៅក្នុង Code pane ទីតាំង run method ។

2. វាយសរសេរបន្តបន្ទាប់ statements នៅខាងក្នុង run method:

double dailyRate = readDouble(“Enter your daily rate: “);

int noOfDays =readInt(“Enter the number of days:”);

writeFee(calculateFee(dailyRate, noOfDays));

3. នៅលើ Debug menu ចុចលើ Start Without Debugging ។ ពេលនោះ Visual Studio .NET builds កម្មវិធីខណ:នោះរត់វា ក្នុង console ដែលបង្ហាញ ។

4. បញ្ចូល Enter Daily Rate prompt របស់អ្នកវាយសរសេរ 525 រួចហើយចុចលើ Enter។

5. បញ្ចូល Number Of Days prompt វាយសរសេរ 17 រួចចុចលើ Enter កម្មវិធីសរសេរ message ដូចខាងក្រោមនេះទៅសន្លឹកconsole

The consultant’s fee is: 9817.5

Press any key to continue

6. ចុចលើ key ដើម្បីត្រឡប់ return control ទៅ Visual Studio .NET programming environment ។

ក្នុងពេលដែលអ្នកធ្វើដោយជំហានៗចេញពី methods អ្នកនឹងប្រើ tools លើ Debug toolbar ។ ពេលនោះ Debug toolbar នឹងបង្ហាញដោយ automatically កាលណាអ្នក debug កម្មវិធី ។ ប្រសិនបើ toolbar មិនបង្ហាញ អ្នកអាចមើល display វាដោយចុចលើ Toolbars លើ View menu និងចុច

លើ Debug ។

1. ក្នុង Code pane រកមើល run method ។

2. ប្តូរ mouse pointer ទៅ statement​ទី1 ក្នុង run method ។ ដែល statement ទីមួយ នៅក្នុង run method គឺដូចខាងក្រោម:

Double dailyRate = readDouble(“Enter your daily rate: “);

ចុចលើ Right-click កន្លែងណាមួយលើបន្ទាត់នេះ។

3. នៅលើ pop-up menu ចុចលើ Run ទៅ Cursor ។ កម្មវិធី រត់ដំណើរការទៅ statement នៅខាងក្រោម cursor ។

4. នៅលើ View menu​ ចុចលើ Toolbars រួចចុចលើ Debug (ប្រសិន បើវាមិនមានរួចស្រេចដែលបានជ្រើសរើស) Debug toolbar បើកឡើង

Debug toolbar អាចបង្ហាញជាមួយ toolbars ផ្សេងទៀតអ្នកមិនអាច មើល toolbar ព្យាយាមដកការជ្រើសរើសចេញពីវាដែលប្រើToolbars command លើ View menu រួចចាំថាប៊ូតុងដែលមិនបង្ហាញកាលណា

display toolbar ម្តងទៀត ។

5. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Into ។ បន្ទាប់ឃើញ cursor ពណ៌លឿងលោតចុះឡើងទៅក្នុង statement ទីមួយ

readDouble method ។

6. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Out ។ កម្មវិធី displays បញ្ចូល Daily Rate prompt របស់អ្នកក្នុងសន្លឹក console ។

7. វាយសរសេរ 525 ក្នុងសន្លឹក console រួចហើយពេលនោះចុចលើ Enter ។ Control ត្រឡប់ទៅ Visual Studio.NET programming (អ្នកអាចត្រូវការដើម្បីចុចលើ Visual Studio .NET ដើម្បីនាំវាទៅ foreground)។

8. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Into ។ ដែលមាន cursor ពណ៌លឿងប្តូរទៅក្នុង statement ទីពីរ run method:

int noOfDays? = readInt(“Enter the number of days: “);

9. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Into ។ នៅលើ cursor ពណ៌លឿងលោតចុះឡើងទៅក្នុង statement ទីមួយនៃ readInt method ។

10. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Out ។ កម្មវិធី displays លេចឡើងបញ្ចូល Number Of Days prompt ក្នុងសន្លឹក console។

11. វាយសរសេរ 17 រួចចុចលើ Enter ។  Control ត្រឡប់ទៅ Visual Studio .NET programming environment. ។

12. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Into ។ ពេលនោះ cursor ពណ៌លឿងប្តូរទៅ statement ទីបីនៃ run method:

writeFee(calculateFee(dailyRate,? noOfDays));

13. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Into ។ លើ cursor ពណ៌

លឿងលោតចុះឡើងទៅក្នុង statement ទីមួយនៃ calculateFee method ។

14. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Out ។ លើ cursor ពណ៌ លឿងលោតចុះឡើងត្រឡប់ទៅ statement ទីបីវិញ run method ។

15. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Into លើ cursor ពណ៌លឿងលោតចុះឡើងទៅក្នុង statement ទីមួយនៃ writeFee method ។

16. នៅលើ Debug toolbar ចុចលើ Step Out ។ លើ cursor ពណ៌​លឿងលោតចុះឡើងបិទក្នុងពេលបញ្ចប់ run method ។ ក្នុងសន្លឹក console window កម្មវិធី displays មើលតំលៃជំនួយ ។ ដែល

បង្ហាញដូចខាងក្រោមនេះ:
a