លំហាត់ Excel-Count, List


aលំហាត់ទី រាប់
Cell ជាមួយអត្ថបទ Text
លំហាត់នេះបង្ហាញ ពីរបៀបរាប់ចំនួននៃ cell រាប់ចំនួននៃ cell ដែលផ្ទុកលេខ និងពីរបៀបរាប់ចំនួននៃ cell ជាមួយអត្ថបទ text។
1. ប្រើអនុគមន៍ COUNTA ដើម្បីរាប់ចំនួននៃ cell
a2.អនុគមន៍ COUNT រាប់លេខ ដែលផ្ទុកលេខ
a3.អនុគមន៍ COUNTIF រាប់ចំនួននៃ cell ជាមួយអត្ថបទ text
aលំហាត់ទី​      រាប់តម្លៃ លំហាត់ បង្ហាញពីរបៀបបង្កើតរូបមន្ត array ដែលរាប់តម្លៃ។ កាលណាលោកអ្នកចង់រាប់តម្លៃក្នុង លំដាប់ A1:A6។
a1.ប្រើអនុគមន៍ COUNTIF
a2.ដើម្បីរាប់តម្លៃ យើងបន្ថែមអនុគមន៍ SUM រួចហើយផ្លាស់ប្តូរ 5 ជាមួយ A1:A6។
a3.ចុងបញ្ចប់ ចុចលើ CTRL + SHIFT + ENTER។
aចំណាំ: រូបមន្ត បង្ហាញពី array ដោយប្រើសញ្ញា {}។

លំហាត់ទី​១៣  Custom Listsប្រសិនបើលោកអ្នក បង្កើត custom list ក្នុង Excel លោកអ្នកអាចបំពេញក្នុងលំដាប់ដោយងាយជាមួយ បញ្ជី ផ្នែក អតិថិជន ទីក្រុង លេខកាត credit card។
1.វាយ Sun ទៅក្នុង cell B2
a2.ជ្រើសរើស cell B2 ចុចជ្រុងខាងស្តាំនៃ cell B2 រួចហើយទាញទៅ cell H2។
a3. លើ File ពីបៃតង
4. ចុចលើ click Options។ក្រោម Under Advanced ចូលក្នុង General រួចហើយចុច Edit Custom Lists។
a5.ដើម្បីបង្កើត custom list វាយបញ្ចូលបញ្ជី list រួចហើយចុចលើ Add។
aចំណាំ: លោកអ្នកអាចបញ្ចូល បញ្ជី list មួយពី worksheet បាន។
6. ចុចលើ OK
7. វាយ London ក្នុង cell C2។
a8.ជ្រើសរើស cell C2 ចុចជ្រុងខាងស្តាំដៃនៃ cell C2 រួចហើយទាញទៅ cell C5
aលំហាត់ទី​  បង្កើត Data Bars, សមាត្រពណ៌, Icon

1. ជ្រើសរើសលើលំដាប់
2. នៅលើ Home tab ចុចលើទម្រង់លក្ខខ័ណ្ឌ Data Bars, Color Scales ឬ Icon Sets រួចហើយចុចជ្រើសរើសលើអ្វីដែលចង់បាន។
a– Data Bars បង្ហាញតម្លៃខ្ពស់
a– Color Scales បង្ហាញពណ៌តម្លៃនៅក្នុង cell
a– Icon Sets. បង្ហាញ icon ក្នុង cell។
a