វិធីសាស្រ្តការពារជម្ងឺ-អុតក្តាម

អត្ថប្រយោជន៍នៃការចាក់ថ្នាំ​ការពារជម្ងឺអុតក្តាម
1111111Download: Foot_and_mouth_diseases.pdf